Różnice w zachowaniu żywieniowym kobiet i mężczyzn z nadmierną masą ciała i otyłością = Differences in nutritional behaviour of men and women with excessive body weight and obesity

Piotr Kozłowski, Magdalena Kozłowska, Katarzyna Kożuch, Karolina Kozłowska

Abstract


Kozłowski Piotr, Kożuch Katarzyna, Kozłowska Magdalena, Kozłowska Karolina. Różnice w zachowaniu żywieniowym kobiet i mężczyzn z nadmierną masą ciała i otyłością = Differences in nutritional behaviour of men and women with excessive body weight and obesity. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):391-398. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58166

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3702

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2016. Revised 09.07.2016. Accepted: 15.07.2016.

 

 

Różnice w zachowaniu żywieniowym kobiet i mężczyzn z nadmierną masą ciała i otyłością

Differences in nutritional behaviour of men and women with excessive body weight and obesity

 

 

Piotr Kozłowski1, Katarzyna Kożuch2, Magdalena Kozłowska3, Karolina Kozłowska4

 

1 Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, UM w Lublinie

2  Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3 Katedra i Klinika Neurologii, UM w Lublinie

4 Instytut Filologii Angielskiej, KUL w Lublinie

 

 

Piotr Kozłowski

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin

e-mail: piotr7176@gmail.com

 

 

Streszczenie

 

Celem pracy była ocena różnic w zachowaniach żywieniowych kobiet i mężczyzn z nadmierną masą ciała i otyłością oraz ich próby redukcji masy ciała. Badaniem objęto 117 osób z nadwagą lub otyłością. Kobiety stanowiły 54,7% respondentów, natomiast mężczyźni 45,3%. Wiek ankietowanych zawierał się w przedziale od 18 do 59 lat.

Badanie przeprowadzono w okresie od września 2015 do czerwca 2016 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem użytym do zebrania danych, był autorski, anonimowy kwestionariusz. Kwestionariusz zawierał 33 pytań z możliwością jednokrotnego wyboru w tym dwa pytania z możliwością wielokrotnego wyboru. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi- kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie.

Na podstawie wskaźnika masy ciała nadwagę stwierdzono u 30,8% kobiet i 33,3% mężczyzn, otyłość I stopnia u 20,5% kobiet i 10,3% mężczyzn, otyłość II stopnia u 3,4% kobiet i 1,7% mężczyzn. Żaden ankietowany nie został zakwalifikowany do grupy z otyłością III stopnia – skrajną. Na pytanie jak długo ankietowani mają nadmierną masę ciała najczęściej wybieraną odpowiedzią było >5 lat (32,5% kobiet, 30,5% mężczyzn). Nadmierną masę ciała lub otyłość od dzieciństwa ma 14,5% kobiet i 7,7% mężczyzn. Zdecydowana większość respondentów (92,2% kobiet i 69,8% mężczyzn) podejmowała co najmniej jedną próbę utraty masy ciała, najczęściej były to osoby z nadwagą i otyłością typu I. W celu redukcji masy ciała dietę stosowało 68,4% respondentów, częściej były to kobiety. Uprawianie sportu wskazało zaledwie 35,9% ankietowanych, nie było różnic pod względem płci. Suplementy diety zalecane do utraty masy ciała stosowało 76,6% kobiet i 22,6% mężczyzn, częściej były to osoby z nadwagą.

 

Słowa kluczowe: nawyki żywieniowe, styl życia, nadwaga, otyłość.

 

 

Abstract

 

The aim of the study was to evaluate differences in nutritional behaviour of women and men with excessive body weight and obesity, and to evaluate their attempts to reduce their body weight. The study included 117 overweight or obese persons. Women accounted for 54.7% of the group, while 45.3% were men. Their age ranged from 18 to 59 years.

The survey was conducted from September 2015 to June 2016 and the method used was a standardized interview. The tool used for data collection was an anonymous questionnaire. The questionnaire contained 33 single-choice questions as well as two questions with multiple choice. Statistical analysis was performed using chi-square test. All values in which p <0.05 was considered statistically significant.

On the basis on the body mass index, 30.8% of women and 33.3% men were classified as overweight; the obesity of the first degree was found in 20.5% of women and 10.3% of men, whereas the obesity of the second degree was found in 3.4% of women and 1.7% of men. There were no participants who could be assigned to the extreme, third-degree obesity. To the question of how long the respondents had been overweight for, the most frequent answer was: less than 5 years (32.5% of women, 30.5% of men). Excessive body weight or obesity lasting since childhood was dignosed in 14.5% of women and 7.7% of men. The vast majority of respondents (92.2% women and 69.8% men) had undertaken at least one attempt at weight loss, they were mainly the overweight respondents and the respondents diagnosed with the obisity of the first degree. who were overweight respondents and obese type I. A weight reducing diet had been practiced by 68.4% of respondents, mostly women. Only 35.9% of respondents declared that they exercised regularly, there was no difference in terms of gender. Weight loss supplements were used by 76.6% of women and 22.6% of men, those were mainly the overweight persons.

 

Keywords: eating habits, lifestyle, overweightness, obesity.


Keywords


nawyki żywieniowe, styl życia, nadwaga, otyłość

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

Diet, nutrition and the prevention of chromic diseases. Report of the joint WHO/FAO expert consultation. WHO Technical Report Series, No.916 (TRS 916).

Zhang C, Rexrode KM, van Dam RM, et.al. Abdominal obesity and the risk of all-cause, cardiovascular, and cancer mortality. Sixteenn years of follow-up in US women. Circulation 2008, 117: 1658-67.

Fujioka K, Apovian CM, Hill JO. The evolution of obesity therapies: new aplication of obesity therapies: new application for existing drugs. Medscape CME Diabetes Endocrinology http://cme.medscape.com/wievarticle/722366.

James WPT. The epidemiology of obesity: the size of the problem. J Intern Med 2008, 263: 336-352.

Wang Y, Beydoun MA. The obesity epidemic in the United States – gender, age, socioeconomic, racial/ethnic, and geographic characteristics: a systematic review and metaregression analysis. Epidemiol Rev 2007, 29: 6-28.

Health and lifestyle indicators in the European Union. European Nutrition and Health Report 2009. Forum Nutr. Basel, Krager, 2009, 62: 157-201.

WHO European Ministerial Conference on Counteracting Obesity. Conference Report 2007.

Szponar L, Sekuła W, Rychlik E i wsp. Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych. Wyd Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, 2003.

Ikeda J, Amy N, Ernsberger P, et al. The National Weight Control Registry: A critique. J Edu Beh 2005, 37: 203-205.

Pinkney JH, Sjöström CD, Gale EAM. Should surgeons treat diabetes in severely obese people? Lancet 2001, 357: 1357 59.

Aronne LJ, Brown WU, Isoldi KK, et.al. Cardiovascular disease in obesity: a review of related risk factors and riskreduction strategies. J Clin Lipidol 2007, 1: 575-582.

Poirier P, Giles TD, Bray GA, et. al. Obesity and cardiovascular disease: pathophysiology, evaluation, and effect of weight loss. an update of the 1997 American Heart Association Scientific Statement on Obesity and Heart Disease from the Obesity Committee of the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism. Circulation 2006, 113: 898-918.

National Task Force on the Prevention and Treatment of Obesity. Very low-calorie diets. JAMA 1993, 270: 967-74.

Stelmach W, Bielecki W, Bryła M, Kaczmarczyk-Chałas K, Drygas W: Wpływ czynników socjoekonomicznych, stylu życia i odczuwania stresu na występowanie otyłości u ludzi w wieku poprodukcyjnym. Wiadomości Lekarskie 2005, LVIII, 9–10.

Epstein L.H.: Family-based behavioural intervention for obese children. Int. J. Obes. 1996; 20 (supl.1): 14-21.

Lange E, Krusiec J, Kulik A: Wybrane zachowania żywieniowe kobiet i mężczyzn z nadmierną masą ciała. Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3):580-582.

Forslund H, Torgerson J, et al. Snacking frequency in relations to energy intake and food choices in obese men and women compared to a reference population. IObes 2005, 29: 711 719.

Hasik J., Gawęcki J. Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.

Sänchez-Villegas A, Bes-Rastrollo M, et al. Adherence to a Mediterranean dietary pattern and weight gain in a follow-up study: the SUN cohort. Int J Obes 2006, 30: 350-358.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58166

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016. Piotr Kozłowski, Magdalena Kozłowska, Katarzyna Kożuch, Karolina Kozłowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)