Ból brzucha jako częsta przyczyna interwencji medycznych lekarzy pierwszego kontaktu = Abdominal pain as a common cause of medical interventions by primary care physicians

Maciej Putowski, Marta Podgórniak, Marta Piróg, Jacek Zawiślak, Grzegorz Opielak, Mikołaj Cyganok, Agata Barbara Smoleń

Abstract


Putowski Maciej, Podgórniak Marta, Piróg Marta, Zawiślak Jacek, Opielak Grzegorz, Cyganok Mikołaj, Smoleń Agata. Ból brzucha jako częsta przyczyna interwencji medycznych lekarzy pierwszego kontaktu = Abdominal pain as a common cause of medical interventions by primary care physicians. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):359-366. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57981

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3699

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2016. Revised 09.07.2016. Accepted: 15.07.2016.

 

 

Ból brzucha jako częsta przyczyna interwencji medycznych lekarzy pierwszego kontaktu

 

Abdominal pain as a common cause of medical interventions by primary care physicians

 

Maciej Putowski1, Marta Podgórniak1, Marta Piróg1, Jacek Zawiślak1, Grzegorz Opielak2, Mikołaj Cyganok3, Agata Smoleń4

 

 

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3 Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

4 Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

Streszczenie

 

Wstęp. Ból brzucha stanowi częstą przyczynę interwencji medycznych obserwowanych w jednostkach POZ, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, na Izbie Przyjęć czy w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. W związku z niespecyficznością tego objawu, wymaga on od lekarza wiedzy i zdolności do przeprowadzenia szybkiej i trafnej diagnostyki różnicowej, zwłaszcza u pacjentów z szybko pogarszającym się stanem ogólnym. W większości przypadków ból brzucha stanowi przejaw chorób narządów jamy brzusznej, w szczególności przewodu pokarmowego. Należy jednak pamiętać, iż może manifestować patologie zlokalizowane w innych okolicach ciała lub być wyrazem chorób ogólnoustrojowych: metabolicznych, neurogennych, naczyniopochodnych czy zatruć.

 

Cel Pracy. Celem pracy była ocena częstości interwencji medycznych z powodu zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości bólowych brzucha na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Janowie Lubelskim w latach 2004-2010.

 

Materiał i Metody. Informacje zaczerpnięto z analizy książki przyjęć  SOR  w  Janowie Lubelskim. Analizie poddane zostały wszystkie przypadki pacjentów z dolegliwościami bólowymi brzucha, którzy zgłosili się do SOR. Grupa pacjentów uwzględnionych w badaniu obejmowała osoby hospitalizowane na oddziale SOR, które w późniejszym czasie nie zostały skierowane na oddział specjalistyczny.

 

Wyniki. Najczęstszą przyczyną bólu brzucha wśród zdiagnozowanych pacjentów było zapalenie błony śluzowej żołądka, które stanowiło 49,9% wszystkich przypadków. Częstymi przyczynami zgłoszenia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego były także: kolka nerkowa (23,0%) oraz kolka żółciowa (3,7%).

 

Wnioski. Ból brzucha stanowi jeden z najczęstszych powodów zgłaszania się pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W większości przypadków objaw ten stanowi przejaw chorób przewodu pokarmowego, a jako najczęstszą z przyczyn wyróżnić należy zapalenie błony śluzowej żołądka.

 

Słowa kluczowe: ból brzucha, szpitalny oddział ratunkowy, diagnostyka.

Key words: abdominal pain, emergency room, diagnostics.

 

Abstract

 

Background. Abdominal pain is a common cause of medical interventions, both  in Primary Care, Night and holiday Patient Care,  Admissions and  in the Hospital Emergency Department. As a result of low specificity of this symptom, it requires a doctor's knowledge and ability to perform quick and accurate differential diagnosis, especially in patients with rapidly deteriorating health. In most cases abdominal pain is a symptom of diseases of the abdominal organs, especially the digestive tract, but it should be marked that it may be a manifestation of pathology located in other areas of the body or  it can be an expression of systemic diseases: metabolic, neurogenic, vascular or poisoning.

Objectives. The aim of the study was to evaluate the percentage of medical interventions because of the patient’s  reported  pain in the abdomen on the example of Emergency Department in Janow Lubelski in 2004-2010.

Material and Methods.  The data were taken from analysis of the admission book from Emergency Departement in Janów Lubelski. Data analysis included patients that arrived at the Emergency Department with an abdominal pain. The group of examinated patients involved persons hospitalized on the Emergency Ward, without further referral to the departments.

Results. The most common cause of abdominal pain in patients was gastritis, which accounted for 49.9% of all cases. Common causes of arriving at the Hospital Emergency Ward were also: renal colic (23.0%) and biliary colic (3.7%).

Conclusions. Abdominal pain is one of the most common reasons for patients' arriving at the Hospital Emergency Ward. In most cases, this is a manifestation of diseases of the gastrointestinal tract, and the most common diagnose was gastritis.


Keywords


ból brzucha, szpitalny oddział ratunkowy, diagnostyka, abdominal pain, emergency room, diagnostics.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Ragsdale L, Southerland L. Acute abdominal pain in the older adult. Emergency Medicine Clinics of North America 2011; 29(2): 429-48.

Farmer AD, Aziz Q. Mechanisms and management of functional abdominal pain. Journal of the Royal Society of Medicine 2014; 107(9): 347-54.

Powers RD, Guertler AT. Abdominal pain in the ED: stability and change over 20 years. American Journal of Medicine 1995; 13:301.

Sanson TG, O'Keefe KP. Evaluation of abdominal pain in the elderly. Emergency Medicine Clinics of North America 1996; 14:615.

Kamin RA, Nowicki TA, Courtney DS, Powers RD. Pearls and pitfalls in the emergency department evaluation of abdominal pain. Emergency Medicine Clinics of North America 2003; 21:61.

Flasar MH, Goldberg E. Acute abdominal pain. Medical Clinics of North America 2006; 90: 481-503.

Bhuiya F, McCaig L. Emergency Department Visits for Chest Pain and Abdominal Pain: United States, 1999–2008. NCHS Data Brief 2010; 43.

Macaluso CR, McNamara RM. Evaluation and management of acute abdominal pain in the emergency department. Journal of International Journal of General Medicine 2012; 5: 789–797.

Lukens TW, Emerman C, Effron D. The natural history and clinical findings in undifferentiated abdominal pain. Annals of Emergency Medicine 1993; 22:690.

Stoker J1, van Randen A, Laméris W, Boermeester MA. Imaging patients with acute abdominal pain. Radiology 2009; 253(1): 31-46.

Ferri F. Ferri's Clinical Advisor 2013. Elsevier Health Sciences. p. 417.

Liu Gao A, Tang G, Yang W. Study of the relationship between the onset of peptic ulcers and metereological factors. Chinese Medical Journal 2003; 116(12): 1940-42.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57981

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016. Agata Barbara Smoleń

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)