Zadania inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w zakresie ochrony zdrowia = Investment projects of local government units in the province of Lublin about health care

Martyna Warchoł, Marzea Furtak-Niczyporuk, Małgorzata Pachuta

Abstract


Warchoł Martyna, Furtak-Niczyporuk Marzena, Pachuta Małgorzata. Zadania inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w zakresie ochrony zdrowia = Investment projects of local government units in the province of Lublin about health care. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):336-345. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57960

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3695

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2016. Revised 09.07.2016. Accepted: 09.07.2016.

 

 

Zadania inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w zakresie ochrony zdrowia

 

Investment projects of local government units in the province of Lublin about health care

 

Martyna Warchoł1, Marzena Furtak–Niczyporuk2, Małgorzata Pachuta3

 

1absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

 

mgr Martyna Warchoł1

dr n. med. Marzena Furtak – Niczyporuk2

mgr Małgorzata Pachuta3

 

Adres do korespondencji

dr n. med. Marzena Furtak – Niczyporuk

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

20 – 081 Lublin

ul. Chodźki 1

 

 

 

Abstrakt

Wprowadzenie Samorząd terytorialny jest to związek publiczno-prawny, powołany przez państwo, ale odrębny od niego. Działa on w obrębie swoich struktur i w zakresie określonym przez nie oraz w ramach obowiązującego prawa. Jednostki samorząd terytorialnego jako podmioty tworzące dla podmiotów leczniczych mają określone w stosunku do tego zadania. Do nich zalicza się, m. in. zadania inwestycyjne.

Cel pracy Celem pracy jest przedstawienie zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego  w zakresie ochrony zdrowia na terenie województwa lubelskiego.

Materiał i metody W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa złożony z 24 pytań. Grupę badaną stanowili urzędnicy 213 samorządów gminnych województwa lubelskiego, z czego 170 to gminy wiejskie, 23 to gminy miejsko – wiejskie, 20 to gminy miejskie. Badania odbywały się na zasadzie anonimowości. Ankiety zostały wysyłane do respondentów za pomocą Internetu.

Wyniki i wnioski Z badań wynika, że jednostki samorządu terytorialnego podejmują bardzo okrojone zadania inwestycyjne w zakresie ochrony. Często nie wykonując obowiązkowych zadań do których zobowiązują ich normy prawne.

 

Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego, ochrona zdrowia, inwestycje.

 

 

Abstract

Introduction Local government is the relationship of public - legal, appointed by the state, but distinct from it. It works within its structures, and to the extent specified by and under the law. Units of local government units as those that make up for those medicines are determined in relation to this task. These include among others investment tasks.

Aim To present investment projects of local government units in the field of healthcare in the Lublin province.

Material and Methods The study used diagnostic survey method. The research tool was a questionnaire by their own consisting of 24 questions. The study group comprised 213 officials of local governments Lublin province, of which 170 are rural communes, 23 are of the urban - rural, 20 urban municipalities. Research is carried out on anonymous basis. Surveys were sent to respondents via the Internet.

The results and conclusions From the research shows that the local authorities take a very truncated investment projects in the field of protection. Often not performing compulsory tasks which require their legal norms.

 

Keywords: local government bodies, health care, investment.


Keywords


jednostki samorządu terytorialnego, ochrona zdrowia, inwestycje, local government bodies, health care, investment.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Babula E., Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej, (w:) Fundowicz S., Śwital P., Wieczorek M., (red.) ABC Administracji. tom I, Radom 2013.

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006.

Herc G., Samorząd terytorialny – pojęcie istota i podstawy prawne, (w:) Chmaj M., (red.) Prawo samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2013.

Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Jędrzejewski T., Zadania jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., (red.) Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2011.

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997(Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i późn. zm.,).

Krajewska – Siuda K., Kaczmarek K., Omówienie podstaw prawych zadań samorządów terytorialnych w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia, (w:) Krajewska – Siuda K., Kaczmarek K., (red.) Promocja zdrowia w zadaniach samorządów terytorialnych – analiza obowiązującego ustawodawstwa,Annales Academiaem Medicae Silesiensis, 2006;3:50-65.

Krasowska – Marczyk M., Analiza i ocena działań i samorządów terytorialnych województwa lubelskiego w zakresie zarządzenia jednostkami ochrony zdrowia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011;679:101-117.

Laskowski P., Zakres działania i struktura organizacyjna polskich jednostek samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i przedsiębiorczości, 2010;14:71-89.

Moczuło Ł., Samorząd terytorialny w Polsce, (w: )Orlik B., Puczko A., (red.) Prawo administracyjne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Niemczuk P., Rządowe funkcje powiatu, Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka, 2009;1(14):158-183.

Rabiega-Przyłęcka A., Organizacja i zadania administracji publicznej w ochronie zdrowia, (w:) Jaworska – Dębska B., Stahl M., Duniewska Z. (red.) Prawo

Sienkiewicz M.W., Samorząd powiatowy w Polsce. Założenia i realizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2011.

Sochacka – Krysiak H., Ustrój i organizacja samorządu terytorialnego, (w:) Maśloch G., Sierak J. (red.) Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013.

Stahl M., Jaworska – Dębska B., Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, Część 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Urząd Statystyczny w Lublinie, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015 http://lublin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_lubelskie.pdf (dostęp 2015.12.29).

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz. U., 1998, nr 91, poz. 576 z późn. zm.,).

Woźniak – Holecka J., Holecki T., Promocja zdrowia w kompetencjach samorząd terytorialnego, (w:) Walkowski R., Lewandowski R.(red.) Zarządzanie w ochronie zdrowia. Finanse i zasoby ludzkie. Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Kotarbińskiego, Olsztyn 2011.

Wrzosek S., Haładyj A., Domagała M., Leksykon administratywisty, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom, 2013.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wydawnictwo Wolters, Warszawa, 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57960

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016. Martyna Warchoł

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)