Charakterystyka morfologiczna i sprawności fizycznej 7 – letnich dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr. 1 w Sępólnie Krajeńskim = Morphological characteristics and physical fitness 7-years old children attending School No. 1 in Sępólno Krajeńskie

Mariusz Klimczyk, Wojciech Kędzierski

Abstract


Klimczyk Mariusz, Kędzierski Wojciech. Charakterystyka morfologiczna i sprawności fizycznej 7 – letnich dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr. 1 w Sępólnie Krajeńskim = Morphological characteristics and physical fitness 7-years old children attending School No. 1 in Sępólno Krajeńskie. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):277-291. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57673

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3694

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2016. Revised 09.07.2016. Accepted: 09.07.2016.

 

 

Charakterystyka morfologiczna i sprawności fizycznej 7 – letnich dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr. 1 w Sępólnie Krajeńskim

Morphological characteristics and physical fitness 7-years old children attending School No. 1 in Sępólno Krajeńskie

 

Mariusz Klimczyk, Wojciech Kędzierski

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

E-mail: Klimczyk1956@poczta.onet.p

 

Streszczenie

            Celem pracy było określenie rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej 7 - letnich dzieci. Badaniom zostały poddane dziewczęta i chłopcy. Uczniowie uczęszczają do ZSP. nr1 w Sępólnie Krajeńskim.   W szkole realizują zajęcia w wymiarze 21 godz. w tym z wychowania fizycznego 3 godz. tygodniowo. W pracy zastosowano następujące metody badań: eksperyment pedagogiczny, analiza literatury specjalistycznej, uwarunkowania morfologiczne zostały przebadane na podstawie pomiaru długości i masy ciała. Smukłość dzieci określona na podstawie wskaźnika Rohrera. Sprawność fizyczna mierzona była za pomocą testu Zuchory. Badania zostały przeprowadzone w odstępie sześciu miesięcy. Zastosowano następujące metody statystyczne: min i max wynik, średnia arytmetyczna, % zmian. Badania wykazały progres sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego u chłopców i dziewcząt. Dziewczęta wykazały się lepszą sprawnością fizyczną.

 

Słowa kluczowe: rozwój fizyczny, sprawność fizyczna, motoryczność.

 

Summary

The aim of the study was to determine somatic development and physical fitness 7 - year old children. The tests were subjected to girls and boys. Students attend the ZSP. No.1 in Sępólno Krajeńskie. In school classes perform in the dimension 21 hours. including physical education 3 hours. weekly. The study used the following test methods: pedagogical experiment, analysis of specialized literature, morphological conditions have been tested by measuring the length and weight. The slenderness of children determined based on the ratio Rohrer. Physical fitness was measured using the test Zuchora. Tests were conducted at an interval of six months. The following statistical methods: min and max result, the arithmetic mean,% change. The research have shown progress physical fitness and physical development in boys and girls. The girls showed a better physical fitness.

 

Keywords: physical development, physical fitness, motority.


Keywords


rozwój fizyczny, sprawność fizyczna, motoryczność, physical development, physical fitness, motority.

Full Text:

PDF

References


Wolański N., Parizkova J. (1976): Sprawność fizyczna a rozwój człowieka. Sport i turystyka, Warszawa s. 9-12.

Demel M., Skład A. (1970): Teoria wychowania fizycznego dla pedagogów. PWN, Warszawa.

Raczek J. (2010): Antropomotoryka teoria motoryczności człowieka w zarysie. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa.

Drabik J. (1992): Sprawność fizyczna i jej testowanie u młodzieży szkolnej. AWF, Gdańsk.

Osiński W. (1991): Zagadnienia z motoryczności człowieka. AWF, Poznań.

Osiński W. (2000): Antropomotoryka. AWF, Poznań

Talaga J. (2004): Sprawność fizyczna ogólna testy, wyd.1. Zysk i S-ka, Poznań.

Napierała M. (2008): Środowiskowe uwarunkowania somatyczne i motoryczne a wiek rozwojowy dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57673

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016. © The Author (s).

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)