Rozwój fizyczny i motoryczny 14 – letnich chłopców trenujących piłkę nożną = Physical development and motor 14 - year old boys trainees football

Mariusz Klimczyk, Gniewomir Rafał Rydlewski

Abstract


Klimczyk Mariusz, Rydlewski Gniewomir Rafał. Rozwój fizyczny i motoryczny 14 – letnich chłopców trenujących piłkę nożną = Physical development and motor 14 - year old boys trainees football. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):266-276. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57626

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3693

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2016. Revised 09.07.2016. Accepted: 09.07.2016.

 

 

Rozwój fizyczny i motoryczny 14 – letnich chłopców trenujących piłkę nożną

Physical development and motor 14 - year old boys trainees football

 

Mariusz Klimczyk, Gniewomir Rafał Rydlewski

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

E-mail: Klimczyk1956@poczta.onet.p

 

Streszczenie

 

Celem badań jest porównanie rozwoju fizycznego i motorycznego 14 letnich chłopców trenujących piłkę nożną z nietrenującymi rówieśnikami. W badaniach uczestniczyli chłopcy klas II gimnazjum. Próby zostały przeprowadzone w klasach uczonych przez jednego nauczyciela. W badaniach wzięło udział 33 uczniów uczęszczających do Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie. Wszyscy badani byli w momencie badania w jednym wieku kalendarzowym (14 lat) i uznani przez pielęgniarkę szkolną za zdrowych. Zastosowano następujące metody badań: metody pomiarowej Martina. Badania obejmowały pomiar wysokości i masy ciała, wskaźnik BMI, badania sprawności fizycznej. Przy pomocy Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Posłużono się następującymi statystycznymi: t-Studenta różnicy statystycznej dla grup zależnych, średnią arytmetyczną Rozwój fizyczny uczniów nie różni się według badań istotnie ani w miesiącu maju ani w październiku. Grupa badanych nietrenujących w okresie wakacyjnym osiąga wzrosty BMI istotne statystycznie. Uczniowie trenujący w okresie wakacyjnym osiągają mniejsze wzrosty wyników sprawdzianów motorycznych aniżeli nietrenujący rówieśnicy. Zarówno w przypadku siły ramion i skoku w dal wyniki członków obu grup w miesiącu maju i październiku były istotnie różne statystycznie, choć badani nietrenujący osiągnęli wyniki o istotności różnic na poziomie 1%. Największej zmianie uległy zdolności siłowe chłopców.

 

Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ,motoryczny, piłka nożna, trening, badania.

 

Summary

 

The aim of the study is to compare the physical and motor development 14 year old boys trainees football with no trainees peers. The study was attended by the boys Class II school. Trials were conducted in classrooms scholars by one teacher. The study involved 33 students attending School No. 1 for them. Henryk Sienkiewicz in Barcin. All subjects were in the time of the study in one calendar age (14 years) and recognized by the school nurse healthy. The following test methods: measuring method Martin. The research included measurement of height and weight, BMI, physical fitness tests. With the help of the International Physical Fitness Test. Was used with the following statistics: t-Student statistical difference for dependent groups, the arithmetic mean of physical development of students did not differ significantly according to the study or in the month of May or in October. Group surveyed untrained in the holiday season reaches a BMI increases statistically significant. Students who train during the holiday season to a smaller increase than the results of tests of motor no trainees peers. For both the arm strength and the long jump results of the members of both groups in the month of May and October they were significantly different statistically, although the subjects no trainees achieved results of the significance of differences at the level of 1%. The largest have changed the ability of the force boys.

 

Keywords: physical development, motor, football, training, research.


Keywords


rozwój fizyczny ,motoryczny, piłka nożna, trening, badania, physical development, motor, football, training, research.

Full Text:

PDF

References


Barankiewicz J., Zuchora K. (red.), Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego, Warszawa 1998, s. 11, 17, 328 i 434, WSIP.

Cieślicka M., Napierała M, (….) Ocena zmian cech somatycznych i zdolności motorycznych gimnazjalistów z Kruszwicy [w:] та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, Єрмаков, 2012/11, ХОВНОКУ.

Czajkowski Z., Nauczanie techniki sportowej, Warszawa 2004, COS.

Jabłoński D., Rola trenera w kształtowaniu charakteru zawodnika zmierzającego do mistrzostwa sportowego, Warszawa 2013.

Klimczyk M, Słoma P. Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu. Comparative analysis of the level of development of motor characteristics sports class pupils and general class pupils in primary school No. 18 in Toruń. Journal of Health Sciences. 2014;04(01):391-400. ISSN 1429-9623 / 2300- 665X.

Naglak Z., Metodyka trenowania sportowca, Wrocław 1999, AWF.

Pilicz S., Przewęda R., Dobosz J., Nowacka-Dobosz S., Punktacja sprawności fizycznej młodzieży polskiej wg Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej kryteria pomiaru wydolności organizmu testem Coopera, Warszawa 2005, AWF.

Pujszo R., Przybylski G., Pujszo M., Sadej A. "Recreational judo training, singing in the choir, or hip-hop dancing - the alternative opportunities to develop the human respiratory system. The pilot study" Ido Movement for culture : Journal of Martial Arts Anthropology - 2015, Vol. 15, no. 3, pp. 8-21

Sozański H., Sport dzieci i młodzieży. Vademecum trenera, Warszawa 1994, s. 85, RCMSKFiS.

Sozański H., Podstawy teorii treningu sportowego, Warszawa 1999, COS.

Żukowski R., Trener jako centralne ogniwo kierowania treningiem, [w:] Trening, 1994.

Żukowska Z., Żukowski R. (red.) Wychowanie poprzez sport, Warszawa 2003, Estrella.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57626

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016. © The Author (s).

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)