Zadania samorządów gminnych województwa lubelskiego w zakresie ochrony zdrowia = The tasks of local governments Lublin province about Healthcare

Martyna Warchoł, Marzena Furtak-Niczyporuk

Abstract


Warchoł Martyna, Furtak-Niczyporuk Marzena. Zadania samorządów gminnych województwa lubelskiego w zakresie ochrony zdrowia = The tasks of local governments Lublin province about Healthcare. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):218-227. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57348

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3688

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2016. Revised 09.07.2016. Accepted: 09.07.2016.

 

 

 

Zadania samorządów gminnych województwa lubelskiego w zakresie ochrony zdrowia

The tasks of local governments Lublin province about Healthcare

 

Martyna Warchoł1, Marzena Furtak-Niczyporuk2

 

1absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Adres do korespondencji

dr n. med. Marzena Furtak-Niczyporuk

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

20 – 081 Lublin

ul. Chodźki 1

 

 

Abstrakt

Wprowadzenie Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Konstytucja RP określa gminę jako podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej gwarantuje obywatelom art. 68 ust 1  Konstytucji RP. W ust. 2 tegoż artykułu nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z u. s. g. do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty w sprawach ochrony zdrowia.

Cel pracy Celem pracy jest przedstawienie działalności  samorządu gminy w zakresie ochrony zdrowia na terenie województwa lubelskiego.

Materiał i metody W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa złożony z 24 pytań. Grupę badaną stanowili urzędnicy 213 samorządów gminnych województwa lubelskiego, z czego 170 to gminy wiejskie, 23 to gminy miejsko – wiejskie, 20 to gminy miejskie. Badania odbywały się na zasadzie anonimowości. Ankiety zostały wysyłane do respondentów za pomocą Internetu.

Wyniki i wnioski Z badań wynika, że jednostki samorządu terytorialnego podejmują bardzo okrojone działania w zakresie ochrony. Często nie wykonując obowiązkowych zadań do których zobowiązują ich normy prawne.

 

Słowa kluczowe: gmina, ochrona zdrowia, zadania.

 

 

Abstract

Introduction The municipality is the basic unit of local government. The Constitution defines the municipality as the basic unit of local government. Access Health Care Services do guarantee citizens the art. 68 of the Constitution Paragraph 1. Paragraph. 2 of the same article imposes on the public authorities to ensure equal access to health care financed from public funds. According to the u. S. Sol. do commune's own tasks must satisfy the collective needs of the community in matters of Health.

Aim The aim of the study is to present the activities of local Municipality in the field of Health in the province of Lublin.

Material and Methods The study used a method of diagnostic survey. The research tool was a questionnaire Polls own authorship consisting of 24 questions. The study group comprised 213 officials of local governments of Lublin province, of which 170 Rural Municipalities, 23 Municipalities to urban - Rural, 20 Municipalities. Research conducted on the principle of anonymity. Surveys were sent to do the respondents using the Internet.

The results and conclusions The research shows that local governments take very truncated activities Protection. Often without the mandatory tasks for which oblige them legal standards.

 

Keywords: community, healthcare, tasks, local governments.


Keywords


gmina, ochrona zdrowia, zadania, community, healthcare, tasks, local governments.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Babula E. Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej, (w:) S. Fundowicz, P. Śwital, M. Wieczorek, (red.) ABC Administracji. tom I, Radom 2013, s. 247.

Filipowicz A., Podstawy prawa dla ekonomistów Podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.

Jastrzębska M, Fakultatywne zadania własne gminy w świetle obowiązujących regulacji prawnych, Finanse Komunalne, 2011;1-2:35-42.

Krajewska – Siuda K., Kaczmarek K., Omówienie podstaw prawych zadań samorządów terytorialnych w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia, (w:) Krajewska – Siuda K., Kaczmarek K., (red.) Promocja zdrowia w zadaniach samorządów terytorialnych – analiza obowiązującego ustawodawstwa, Annales Academiaem Medicae Silesiensis, 2006;3:50-65.

Kroblowski M., Niektóre aspekty prawne finansowania zadań publicznych samorządu terytorialnego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2014;40:s.106-115.

Krzemińska A., Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie decentralizacji zadań publicznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2012;41:99-112.

Moczuło Ł., Samorząd terytorialny w Polsce, (w: )Orlik B., Puczko A., (red.) Prawo administracyjne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Niczyporuk J., Zadania samorządu terytorialnego, (w:) Chmaj M., (red.) Prawo samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2013.

Niewiadomski Z., Prawo Administracyjne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, 2011.

Stahl M., Jaworska – Dębska B., Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, Część 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Szydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej .Komentarz, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004, nr 64 poz. 593).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 Nr 111 poz. 535 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, nr 123, poz. 773 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55 z późn. zm.,).

Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230 z późn. zm.,).

Wrzosek S, Haładyj A, Domagała M, Leksykon administratywisty, Radom 2013, s. 112.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57348

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016. Martyna Warchoł

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)