Analiza przyczyn biegunki ostrej u niemowląt jako wyznacznik profilaktyki pierwotnej i wtórnej = Analysis of the causes of acute diarrhea in infants as a marker of primary and secondary prevention

Sabina Katarzyna Stadnicka, Magdalena Brodowicz-Król, Alina Trojanowska, Danuta Zarzycka

Abstract


Stadnicka Sabina Katarzyna, Brodowicz-Król Magdalena, Trojanowska Alina, Zarzycka Danuta. Analiza przyczyn biegunki ostrej u niemowląt jako wyznacznik profilaktyki pierwotnej i wtórnej = Analysis of the causes of acute diarrhea in infants as a marker of primary and secondary prevention. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):91-102. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57157

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3670

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.05.2016. Revised 25.06.2016. Accepted: 28.06.2016.

 

Analiza przyczyn biegunki ostrej u niemowląt jako wyznacznik profilaktyki pierwotnej i wtórnej

Analysis of the causes of acute diarrhea in infants as a marker of primary and secondary prevention

 

Sabina Katarzyna Stadnicka, Magdalena Brodowicz-Król, Alina Trojanowska, Danuta Zarzycka

 

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

 

Sabina Katarzyna Stadnicka, mgr położnictwa, doktorantka,  Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

Magdalena Brodowicz-Król, mgr pielęgniarstwa, mgr pedagogiki, asystent Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Alina Trojanowska, dr n. med., adiunkt, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Danuta Zarzycka, dr hab. n. o zdrowiu, adiunkt,  Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Streszczenie

Wprowadzenie: W populacji dziecięcej jednym z najczęstszych zaburzeń rytmu wypróżniania są biegunki. Na ostrą biegunkę choruje praktycznie każde dziecko poniżej 3. roku życia.

Cel: Celem pracy jest przedstawienie przyczyn występowania i zasad postępowania w biegunce ostrej u niemowląt ze zwróceniem szczególnej uwagi na profilaktykę i postępowanie przedszpitalne.

Metoda: Przegląd tematyczny literatury przedmiotu obejmujący okres od 2006 do 2016 roku.

Wyniki: Za większość ostrych nieżytów żołądkowo-jelitowych odpowiedzialne są zakażenia rota wirusowe. Infekcje mogą mieć zróżnicowany przebieg. Zakażenie o łagodnym przebiegu, charakteryzuje się wodnistymi stolcami, współwystępowaniem wymiotów oraz nieżytu górnych dróg oddechowych. Przebieg ciężki biegunki często powoduje powstanie objawów znacznego odwodnienia i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Pojawiająca się krew w stolcu świadczy o współistniejącym zakażeniu bakteryjnym. Podstawowym postępowaniem w trakcie biegunek jest wypełnienie łożyska naczyniowego za pomocą doustnych płynów nawadniających. W niektórych przypadkach konieczne jest leczenie w warunkach szpitalnych.

Podsumowanie: Ze względu na najczęstszą etiologię biegunki u dzieci, czyli zakażenia wirusowe i łatwość przenoszenia zakażeń, profilaktykę opiera się na zachowaniu szczególnej dbałości o higienę (w tym przede wszystkim częste mycie rąk).

 

Słowa kluczowe: biegunka ostra, niemowlęta, rotawirusy, profilaktyka.

 

Abstract

 

Introduction: in the pediatric population one of the most common irregular bowel movements are diarrhea. Acute diarrhoea have virtually every child below 3. year of life. Objective: the aim of the work is the presentation of the causes of and the rules of conduct in acute diarrhea in infants with special attention to the prevention and treatment przedszpitalne. Method: a review of thematic literature covering the period from 2006 to 2016. Results: the most acute gastrointestinal infection are responsible nieżytów rota virus. Infections can be differentiated. Mild infection, characterized by wodnistymi stools, interaction of vomiting and respiratory tract mucus secretion. The course of severe diarrhea often causes signs of significant dehydration and disorders of water and electrolyte and acid-base.

That appears to be blood in the stool indicates a particular bacterial infection. The primary consideration in the course of diarrhea is to fill the vascular bed using oral irrigation fluids. In some cases it is necessary to treatment in a hospital. Summary: due to the most common etiology of diarrhea in children, that is, viral infections and ease of cross infection, prevention is based on maintaining special attention to hygiene (including especially frequent hand washing).

 

Key words: acute diarrhea, infants, Rotarix, prevention.


Keywords


biegunka ostra, niemowlęta, rotawirusy, profilaktyka, acute diarrhea, infants, Rotarix, prevention.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo:

Rustecka A., Kalicki B., Maślany A., Jung A.: Najczęstsze zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u niemowląt i ich związek z żywieniem Część II. Biegunki ostre i zaparcia. Pediatr Med. Rodz 2010, 6(3), 198-203.

World Health Organization: The treatment of diarrhea: practical guidelines. Wyd. 3. Geneva 2006.

Guarino A., Ashkenazi S., Gendrel D. i wsp.: Postępowanie w ostrej biegunce u dzieci. Aktualne (2014) wytyczne ESPGHN oraz ESPID.

Dobrzańska A.: Pediatria. Podręcznik do lekarskiego egzaminu końcowego i Państwowego Egzaminu Specjalistycznego. Wydawnictwo Elsevier urban&Partner 2014, 453-458.

Szymański H., Pejcz J., Jawień M., Chmielarczyk A., Strus M., Heczko P.B. Treatment of acute in- fectious diarrhoea in infants and children with a mixture of three Lactobacillus rhamnosus strains — a randomized, double-blind, placebo- controlled trial. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2006; 23: 247–253.

Lissauer T, Clayden G. pod. red. A. Milanowski. Pediatria. Wrocław, Wydawnictwo Elsevier Urban&Partner 2009.

Cepuch G., Perek M. Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem. Z chorobą ostrą i zagrażającą życiu. Wyd. Lekarskie PZWL 2012.

Szajewska H., Albrecht P. (red.): Gastroenterologia dziecięca. Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2009: 31-43.

Ackley B. J., Ladwig G. B. Redakcja naukowa wydania polskiego: Zarzycka D., Ślusarska B. Podręcznik diagnoz pielęgniarskich. Warszawa 2011: 153-154.

Rybak A.: Wytyczne postępowania w ostrej biegunce u dzieci – nowości i zmiany. Standardy Medyczne. Pediatria 2008; 5: 275-284. 5. Rybak A., Socha P.: Algorytm postępowania w ostrej biegunce u dzieci. Standardy Medyczne. Pediatria 2008; 5: 282.

World Health Organization: The treatment of diarrhea. A manual for physicians and other senior health workers. Geneva 2003. Adres: http://whqlibdoc.who.int/ hq/2003/WHO-FCH-CAH-03.7.pdf.

Duszczyk E.: Zakażenia rotawirusowe - jak im zapobiegać? Forum Pediatrii Praktycznej, 2016,9, 16-21.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. O stanie bezpieczeństwa sanitarnego. Miasta Lublin w roku 2013. Lublin, luty 2014 r.

Szenborn L. Znaczenie zakażeń rotawirusowych w praktyce ambulatoryjnej i klinicznej oraz możliwości profilaktyki. Zakażenia 2007; 4:106––112.

Szymczak M.: Ostra biegunka. Forum Pediatrii Praktycznej. 2016,9,32-34.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57157

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Magdalena Brodowicz-Król

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)