Wpływ uprawiania sportu kajak polo na ruchomość stawu ramiennego. Badania pilotażowe = The influence of sport canoe polo on the mobility of the shoulder joint. The pilot studies

Ewa Grygierzec, Małgorzata Szczotka, Ewa Śmieciuch, Tomasz Łosień

Abstract


Grygierzec Ewa, Szczotka Małgorzata, Śmieciuch Ewa, Łosień Tomasz. Wpływ uprawiania sportu kajak polo na ruchomość stawu ramiennego. Badania pilotażowe = The influence of sport canoe polo on the mobility of the shoulder joint. The pilot studies. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):130-137. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57295

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3667

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.05.2016. Revised 25.06.2016. Accepted: 28.06.2016.

 

 

Wpływ uprawiania sportu kajak polo na ruchomość stawu ramiennego. Badania pilotażowe

The influence of sport canoe polo on the mobility of the shoulder joint. The pilot studies

 

Ewa Grygierzec, Małgorzata Szczotka, Ewa Śmieciuch, Tomasz Łosień

 

Koło Naukowe Neurorehabilitacji przy Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Katedry Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

Streszczenie:

Wstęp:

Kajak polo jest to gra zespołowa na wodzie, w której biorą udział dwie pięcioosobowe drużyny. Zawodnicy starając się umieścić piłkę w bramce przeciwnika poruszają się krótkimi i zwrotnymi kajakami. Piłkę w kajak polo można rzucać rękami lub wiosłem. Woda, kajaki i reguły gry zespołowej dostarczają wiele emocji i wymagają od zawodnika pełnego zaangażowania fizycznego. Założono, że ze względu na duże obciążenia treningowe i specyfikę gry w kończynach górnych może dojść do przeciążeń tkanek miękkich w obrębie obręczy barkowej.

Cel pracy:

Celem pracy była ocena ruchomości w obrębie stawu ramiennego z uwzględnieniem długości trenowania. Postawiono następujące pytania badawcze:

1. Czy staż treningowy w dyscyplinie sportowej kajak polo wpływa na ruchomość stawu ramiennego?

2. Czy stały trening ogranicza ruchomość we wszystkich płaszczyznach w obrębie stawu ramiennego

Materiały i metody:

W badaniach wzięło udział 26 osób trenujących kajak polo: 8 kajakarek, 18 kajakarzy. Wiek (M ± SD) 15,57 ± 4.63; staż treningowy 5,35 ± 2,80. Ze względu na wiek i czas specjalistycznego trenowania dokonano podziału zebranego materiału badawczego na 2 grupy badawcze. W pierwszej grupie jest siedem osób (n=7); drugiej dziewiętnaście (n=19). Średnia wieku I grupy (n=7) wynosi (M ± SD) 12,71 ± 3,37; staż treningowy 1,43 ± 0,86. Średnia wieku II grupy (n= 19) wynosi 16,63 ± 4,58; staż treningowy 6,79 ± 1,64. Do badań wykorzystano przyrząd mierniczy goniometr a uzyskane wyniki zapisano w systemie SFTR. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie obliczając średnie arytmetyczne zakresów ruchów obu grup oraz określenie istotności zmian.

Wyniki

Analiza wykazała, że ruchomość w stawie ramiennym zmienia się wraz z dłuższym stażem treningowym. Grupa I z krótszym stażem treningowym w porównaniu do grupy II z dłuższym stażem treningowym wykazuje większą mobilność stawu. U grupy II zauważono w płaszczyźnie strzałkowej ograniczenie ruchu zgięcia, natomiast wyprost względem grupy I zwiększył się. Przy ruchu odwiedzenia w płaszczyźnie czołowej u grupy II obserwuje się zmniejszenie ruchomości.

W płaszczyźnie horyzontalnej (u trenujących powyżej 3 lat) ograniczony jest równocześnie ruch zgięcia i wyprostu horyzontalnego. Ruchomość stawu u grupy II przy rotacji zewnętrznej wzrosła, natomiast przy rotacji wewnętrznej zmniejszyła się.

Wnioski

1.     Staż treningowy w dyscyplinie sportowej kajak polo wpływa na ruchomość stawu ramiennego.

2.     Stały trening ma różnorodne oddziaływanie, ogranicza ruchy w płaszczyźnie poprzecznej, zgięcia w płaszczyźnie strzałkowej oraz zgięcia w płaszczyźnie horyzontalnej.

 

Słowa kluczowe: kajak polo, sport, ruchomość, staw ramienny, uraz.

 

 

 

Abstract

Introduction:

Canoe polo is a team game on the water, which involves two five-team. Players trying to put the ball in the opponent's net, they are playing in short and moveable canoes. The canoe polo ball you can throw with your hands or paddle. Water, canoes and game rules provide a lot of excitement and require the full commitment of the physical player. It was assumed that due to the overloading training and specifics of the game, in the upper extremities can lead to overload the soft tissues around the shoulder girdle.

The aim of the study:

The aim of the study was to assess mobility within the shoulder joint, taking into account the length train. Presented the following research questions:

1.   Is long-term training in sport canoe polo affects the mobility of the shoulder joint?

2.   Is constant training limited mobility in all directions of the shoulder joint?

        Material and methods:

The study involved 26 people practicing canoe polo: 8 female canoeists, 18 male canoeists. Age (M ± SD) 15,57 ± 4.63; apprenticeship training 5,35 ± 2,80. Due to the age and time specialist training division has been collected research material on 2 research groups. In the first group there are seven people (n=7), second nineteen (n=19). The average age group I is (M ± SD) 12,71 ± 3,37; apprenticeship training 1,43 ± 0,86. The averge age group II is 16,63 ± 4,58; apprenticeship training 6,79 ± 1,64. The study used goniometer measuring instrument and the results stored in the system SFTR. The results were statistically analyzed by calculating the arithmetic mean of range movement of the two groups and determine the significance of the changes.

Results:

The analysis showed that the mobility of the shoulder joint changes with longer training experience. Group I with a shorter training experience compared to the group II of the long training experience has greater mobility of the joint. In Group II noted in the sagittal plane flexion is limited, while extension in compare to the group I grew. In the motion of abduction in the frontal plane of group II have reduced mobility. In the horizontal plane the flexion and extension are simultaneously limited. Joint mobility in Group II of external rotation has increased, while at the internal rotation decreased.

Conclusions:

1. The apprenticeship training in their sport canoe polo affects the mobility of the shoulder joint.

2. Constant training has various impacts on shoulder joint, restricts movements in the transverse plane, flexion in sagittal plane and flexion in horizontal plane.

 

Keywords: canoe polo, sport, mobility, shoulder joint, trauma.


Keywords


kajak polo; sport; ruchomość; staw ramienny; uraz; canoe polo; sport; mobility; shoulder joint; trauma.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Akca F., Muniroglus S.: Anthropometric-somatotype and strength profiles and on-water performance in turkish elite kayakers. Int. J. App. Sports Sci., 2008; 20(1) 22-34.

A. Bochenek, St. Ciechanowski, Fr, Krzyształowicz, E.Loth, K. Majewski, J.Markowski.: Anatomia Człowieka: Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 1965, s. 783-784.

Demczuk-Włodarczyk E.: Domosławska D.: Zmiany kinetyczne kompleksu stawu barkowego u piłkarzy ręcznych. Adv. Clin. Exp. Med. 2002, 11, 1, Suppl. 1, 65-72.

Dziak A.,Tayara S.: Bolesny bark. Kraków. Wydawnictwo AWF, 1998 10, 10-21.

Dziak A., Tayara S.: Urazy i uszkodzenia w sporcie. Kasper, Kraków 2000, s. 18.6 6-15.

Fry R.W., Marton A.R.: Physiological and kinanthropometric attributes of elite flatwater kayakists. Med. Sci. Sports Exerc., 1991; 23(11): 1297-1300

Garlicki J., Kuś M.: Traumatologia sportowa. PZWL, Warszawa 1978, s. 10.

Demczuk-Włodarczyk E.: Domosławska D.: Zmiany kinetyczne kompleksu stawu barkowego u piłkarzy ręcznych. Adv. Clin. Exp. Med. 2002, 11, 1, Suppl. 1, 65-72

Kita S.: Typowe obrażenia ciała u sportowców. Medicina Sportova. 2004. Vol. 8, Suppl. 1. s 171 – 177.

Kużdżał A., Gancarz W., Ridan T., Walicka-Cupryś K., Ćwirlej A.: Najczęstsze przyczyny oraz typu uszkodzenia stawu barkowego wśród piłkarzy ręcznych oraz ich konsekwencje psych-fizyczne. Young Spotr Science Of Ukraine, 2010, V.1. P 170-175.

Lesiak A.: Zespół bolesnego barku – patofizjologia i patobiomechanika. Rehabilitacja Medyczna. 2002. Nr. Specjalny. Tom 6. 68 - 120.

Rosławski A., Skolimowski T.: Badanie czynnościowe w kinezyterapii. AWF, Wrocław 1978, s. 32-34

Rynkiewicz T., Rynkiewicz M.: Kajakarstwo-trening dzieci i młodzieży. Polski Związek Kajakowy, Warszawa 2009:200, 200-211.

Wójcik M., Siatkowski I.: Dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowym kręgosłupa a występowanie słabych połączeń łańcucha biokinematycznego u kajakarzy i wioślarek. Chirurgia narządów Ruchu i Ortopedia Polska,76(4),232-237,2011 10.

Wójcik M., Siatkowski I., Rynkiewicz T., Rynkiewicz M., Żurek P.: Staż treningowy kajakarzy a ruchomość odcinka lędźwiowego kręgosłupa i występowanie słabych ogniw łańcucha biokinematycznego. Chirurgia narządów Ruchu i Ortopedia Polska,76(5),256-261,2011.

Zimmer K.: Najczęstsze urazy sportowe. Medycyna sportowa. 2004 s.455 – 480.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57295

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Ewa Grygierzec, Małgorzata Szczotka, Ewa Śmieciuch, Tomasz Łosień

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)