Współczesne metody fizjoterapii w rehabilitacji zespołu mięśnia piszczelowego przedniego = Modern physiotherapy methods in tibialis anterior syndrome rehabilitation

Marta Bała, Angelika Krzepkowska

Abstract


Bała Marta, Krzepkowska Angelika. Współczesne metody fizjoterapii w rehabilitacji zespołu mięśnia piszczelowego przedniego = Modern physiotherapy methods in tibialis anterior syndrome rehabilitation. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):228-235. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/

Bała Marta, Krzepkowska Angelika. Współczesne metody fizjoterapii w rehabilitacji zespołu mięśnia piszczelowego przedniego = Modern physiotherapy methods in tibialis anterior syndrome rehabilitation. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):228-235. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57353

 

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3666

 

 

 

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

 

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

 

© The Author (s) 2016;

 

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

 

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

 

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

 

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

 

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

 

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

 

Received: 15.06.2016. Revised 09.07.2016. Accepted: 09.07.2016.

 

 

 

 

 

WSPÓŁCZESNE METODY FIZJOTERAPII W REHABILITACJI ZESPOŁU MIĘŚNIA PISZCZELOWEGO PRZEDNIEGO

 

 

 

MODERN PHYSIOTHERAPY METHODS IN TIBIALIS ANTERIOR SYNDROME REHABILITATION

 

 

 

Marta Bała, Angelika Krzepkowska

 

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

 

Koło Naukowe  Neurorehabilitacji przy Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Katedry Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp:

 

            Bieganie stało się jedną z najpopularniejszych aktywności sportowych we współczesnym świecie. Pozwala zadbać o kondycję fizyczną na wysokim poziomie, będąc treningiem aerobowym, przy czym nie wymaga drogiego sprzętu w porównaniu do innych dyscyplin. Zainteresowanie bieganiem wzrasta, według statystyk z roku 2011 w imprezach biegowych brało udział 9922 osób, natomiast już w 2013 roku liczba osób wzrosła do 57632. [1]

 

            Poza poprawą kondycji, bieganie ma również ogromny wpływ na układ krążenia i układ oddechowy. Wzmacnia także układ immunologiczny, kształtuje sylwetkę, rozwija charakter, poprawia samopoczucie, regeneruje naszą siłę psychiczną motywując do dalszej pracy. Niestety, zbyt intensywny wysiłek, nieprawidłowo prowadzony trening i niedostateczna regeneracja często prowadzą do powstania licznych mikrourazów. Bagatelizowanie tych negatywnych czynników, może doprowadzić do  problemów, które mogą przerodzić się w poważną kontuzję. Jedną z nich jest zespół mięśnia piszczelowego przedniego. Jest to zmiana przeciążeniowa o charakterze narastającym dotykająca biegaczy trenujących na nierównych podłożach oraz pagórkowatych i twardych terenach. [2][3]

 

Cel pracy:

 

- Czym jest zespół mięśnia piszczelowego przedniego?

 

- Przegląd metod fizjoterapeutycznych stosowanych  w terapii mięśnia piszczelowego przedniego proponowanych przez literaturę.

 

- Analiza profilaktyki zespołu mięśnia piszczelowego przedniego.

 

Podsumowanie

 

Zespół mięśnia piszczelowego przedniego w praktyce klinicznej występuje w granicach od 4 do 35%, jest to dość częsty przypadek, chociaż równie często pomijany bądź błędnie diagnozowany.

 

Być może wzrost zainteresowania bieganiem spowoduje wzrost ilości artykułów na ten temat, które pozwolą usystematyzować daną jednostkę chorobową. Niewątpliwie jest to temat ciekawy i bardzo ważny dla fizjoterapeutów, którzy będą musieli w swojej karierze zmierzyć się z tym przypadkiem.

 

W procesie rehabilitacji wskazane jest przeprowadzenie wnikliwego badania podmiotowego oraz diagnozy.  Aby efekty pracy były widoczne koniecznym jest dobór odpowiednich metod fizjoterapeutycznych, wczesne rozpoczęcie terapii oraz systematyczność, natomiast ze strony pacjenta wymagana jest cierpliwość oraz konsekwentna praca, ponieważ tylko tak można osiągnąć cel postawiony przed terapią i powrócić do uprawiania dyscyplin sportowych.

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe: zespół mięśnia piszczelowego przedniego, bieganie, metody fizjoterapeutyczne.

 

 

 

 

 

Introduction:

 

Running is one of the most popular sports activity. It allows to keep fit at a high level. It is an aerobic workout, which not require expensive equipment compared to other disciplines. Interest in running increases. According to statistic from 2011 in running events attended 9922 participants while in 2013 there was 57632. [1]

 

In addition to improving health, running also has a huge impact on the cardiovascular system and respiratory system. It affects also the immune system, shaped figure, develops  personality, improves  mood and motivates to better work. Unfortunately too intensive effort, improperly training and insufficient regeneration provoke to trauma. Underestimate of  this negative factors can lead to problems that can escalate  into serious injury. This may be tibialis anterior syndrome. It is a disease with an increasing overload. It affects runners who run on uneven, inflexible and hilly areas. [2][3]

 

Objectives:

 

-          What is the tibialis anterior syndrome?

 

-          Overview of physiotherapy methods used to treat tibialis anterior syndrome proposed by the literature.

 

-          Analysis of prevention tibialis anterior syndrome.

 

Summary

 

Tibialis Anterior Syndrome in clinical practice occurs within the limits of from 4 to 35%, this is quite a common case, although equally often overlooked or wrongly diagnosed. Perhaps the increased interest in running around will lead to an increase in the amount of articles on the subject, which will systematize the disease unit. Undoubtedly it is interesting and very important for physical therapists, who will have to in his career to deal with this case. In the process of rehabilitation, it is advisable to carry out an in-depth study of the subject and the diagnosis.  To work to be visible it is necessary the choice of appropriate methods of physiotherapy, early therapy and regularity, and the patient required is patience and consistent work, because only so can achieve the goal placed before treatment and return to practicing sports.

 

 

 

 

 

Key words: tibialis anterior syndrome, running, physiotherapy methods.

 


Keywords


zespół mięśnia piszczelowego przedniego; bieganie; metody fizjoterapeutyczne; tibialis anterior syndrome, running, physiotherapy methods.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Waśkowski Z. Rynek biegowy w Polsce. 2014.

Birch K, MacLaren D, George K. Fizjologia Sportu. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2008, 98-104.

Górski J. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. PZWL, Warszawa 2011, 69-72, 79-80.

Paton F. D. The pathogenesis of anterior tibial syndrome, London, 1968.

Moen M.H, Tol J.L, Weir A, Steunebrink M,De Winter T.C. Medial tibial stress syndrome, Spostrs Medicine,Germany, 2009.

Brukner P, Khan K. Kliniczna Medycyna Sportowa, dbpublishing, Warszawa, 2009, 21, 46, 555, 560.

Grimshaw P, Lees A, Fowler N, Burden A. Biomechanika sportu, PWN, 2006, 245-256.

Ostiak W, Kaczmarek-Maciejewska M,Kasprzak P. Stopa i goleń w ujęciu Taśm Anatomicznych, 2011.

Richter P, Hebgen E. Punkty spustowe i łańcuchy mięśniowo-powięziowe, Galaktyka,Łódź 2010,Wyd II, 16.

Król P, Franek A. Fala Uderzeniowa w leczeniu dysfunkcji układu narządów ruchu, Maden-Inmed Sp. Z o.o. Koszalin, 2014, 72.

Cyriax J.H, Cyriax P.J, Ilustrowany podręcznik medycyny ortopedycznej, DB Publishing, Warszawa 2010, wyd.II, 25.

Mikołajewska E. Kinesiotaping rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych, PZWL, Warszawa, 2011, 111.

Prawidłowa technika biegu. Dostępne: http://treningbiegacza.pl/prawidlowa-technika-biegu. Pobrane: 02.05.2015.

Prawidłowa postawa biegacza. Dostępne: http://www.runners-world.pl/trening/Prawidlowa-postawa-biegowa,3980,1. Pobrano: 02.05.2015.

Lieberman D.E, Foot strike patterns and collision forces in habitually barefoot versus shot runners, Cambridge, 2012.

Daoud A, Geissler G.J, Wang F, Saretsky J, Daoud Y.A, Lieberman D.E. Foot Strike and Injury Rates in Endurance Runners: A Retrospective Study

Biomechaniczna analiza chodu. Dostępne: http://www.footscan.pl/. Pobrano: 02.05.2015.

Clemanceau J.P. Stretching ilustrowany przewodnik, PZWL, Warszawa, 2012, wyd.I, 10-12.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57353

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016. Marta Bała, Angelika Krzepkowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)