Wydolność tlenowa studentek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zależności od wieku oraz aktywności fizycznej mierzonej Beep Test – doniesienia wstępne = Aerobic fitness students of Silesian Medical University depending on the age and physical activity Rusing Beep Test- preliminary reports

Anna Mędrak, Izabela Bajerska, Paweł Plaskacz, Tomasz Łosień

Abstract


Mędrak Anna, Bajerska Izabela, Plaskacz Paweł, Łosień Tomasz. Wydolność tlenowa studentek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zależności od wieku oraz aktywności fizycznej mierzonej Beep Test – doniesienia wstępne = Aerobic fitness students of Silesian Medical University depending on the age and physical activity Rusing Beep Test- preliminary reports. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):292-300. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57819

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3662

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2016. Revised 09.07.2016. Accepted: 09.07.2016.

 

 

WYDOLNOŚĆ TLENOWA STUDENTEK ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU ORAZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIERZONEJ BEEP TEST – DONIESIENIA WSTĘPNE

Aerobic fitness students of Silesian Medical University depending on the age and physical activity Rusing Beep Test- preliminary reports

 

Anna Mędrak, Izabela Bajerska, Paweł Plaskacz, Tomasz Łosień

 

Koło Naukowe Neurorehabilitacji przy Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Katedry Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

STRESZCZENIE

Wstęp:

Wydolność tlenowa jest to zdolność do podejmowania wysiłku fizycznego, bez znaczących zaburzeń homeostazy w przebiegu procesów utleniania. Tryb życia, warunki środowiskowe oraz gospodarka hormonalna są nieodłącznym elementem warunkującym
 jej poziom. Podjęcie studiów wpływa na zmianę organizacji życia, co bezpośrednio przekłada się na wydolność organizmu studentek. Uniwersalną metodą badania wydolności
aerobowej jest wielostopniowy test wahadłowy – Beep Test. Polega on na utrzymaniu
określonego rytmu na dystansie 20 metrów, pomiar jest przerywany, gdy osoba testowana jest niezdolna do dalszego pokonania zadanego odcinka w określonym czasie. Interpretacja uzyskanych wyników odbywa się na podstawie orientacyjnych norm statystycznych.  

Cel pracy:
1) Czy wiek wpływa na wydolność aerobową studentek?

2) Czy częstotliwość treningów ma wpływ na uzyskane wyniki Beep Test?

3) Czy faza cyklu miesiączkowego wpływa na wydolność tlenową badanej grupy kobiet?

Materiały i metody:

Zbadanych zostało 65 studentek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wieku od 18 do 28 lat (x=20,65). W badaniu przeprowadzono Beep Test oraz wykorzystano autorską ankietę, składająca się z 12 pytań, które dotyczyły między innymi: formy, częstotliwości oraz rodzaju aktywności fizycznej, fazy cyklu miesiączkowego, a także subiektywnej oceny wydolności fizycznej. W dwóch pytania użyto skali Likerta.

Wyniki i wnioski:

Badanie wykazało wzrost wydolności aerobowej kobiet w przedziale wiekowym
18-21 lat.W grupie kobiet, które ukończyły 21 rok życia odnotowano znaczny spadek wyżej wymienionego parametru. Oceniając wyniki według orientacyjnej normy Beep Test
 dla dorosłych ( Australia), studentki w wieku 18-20 osiągnęły średni wynik na poziomie: słabo,w wieku 21 wynik: przeciętnie, natomiast w przedziale wiekowym 22 wzwyż wynik: słabo. Najlepsze wyniki odnotowano u studentek w fazie folikularnej, natomiast najgorsze w fazie menstruacji. Przyrównując częstotliwość treningów (podaną w ankiecie przez grupę badanych) wraz z jej wzrostem (2-3 razy w tygodniu)  zwiększa się wydolność aerobowa. Wśród kobiet trenujących powyżej 4 razy w tygodniu wydolność tlenowa jest widocznie niższa,  w tym przypadku otrzymane wyniki Beep Test nie pokryły się z przewidywanym wynikiem ankietowym. 

Słowa kluczowe: Beep Test, aktywność fizyczna, studentki, wydolność aerobowa

 

 

SUMMARY

Aerobic fitness is the ability to undertake physical activity, without significant disorders
 of homeostasis in the course of oxidation processes. Life style, environmental conditions and hormonal economy are an integral part of her conditioning level. Beginning of study alters the organization of life which directly translates the physical fitness of students. Universal aerobic capacity test method is a multistage test – Beep test. Interpretation of the results is based
on the indicative statistical standards.

 

The aim of the study

  1. Does age affect female students aerobic fitness?
  2. Is the frequency workouts has an effect on the results obtained Beep Test?
  3. Is the phase of the menstrual cycle affects the aerobic fitness test group of women?

 

Material and methods

65 students were examined at the Medical University of Silesia in Katowice in age
from 18 to 28 years (x=20.65). The study was conducted Beep Test and author used
 a questionnaire consisting of 12 questions, which concerned, among other things: the form, frequency and type of physical activity, menstrual cycle phase, as well as subjective evaluation of physical capacity. Two questions used Likert scale.

Results and conclusions

Research shows an increase in aerobic fitness  women  between aged 18-21 years. In the group of women who turned 21 life was marked by a significant decrease in the above parameter. Estimating the results by reference standards for Beep Test for adults, students between aged 18-20 has reached the average grade on level: mild, in aged 21 result: average, while people aged 22 and above rating: bad. The best results were noted for students in the follicular phase, while in the worst phase of menstruation. Equating frequency of training (specified in the survey group of subjects), together with its increase (2-3 times per week) increases efficiency stain. Among women who are exercising more than 4 times in a week operability of oxygen is apparently  below, in this case, the obtained results Beep Test did not match with the expected result of the questionnaire.

 

Keywords: Beep Test, physical activity, student, aerobic endurance.


Keywords


Beep Test; physical activity; student; aerobic endurance; aktywność fizyczna; studentki; wydolność aerobowa.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bajerska I., Rżany M., Sołtysiak Z., Suszyński K., Górka D., Podejście do bólu związanego ze zmęczeniem wśród osób aktywnych fizycznie, Problemy kultury fizycznej- aspekty ekonomiczne, prawne, pedagogiczne, Bydgoszcz 2015.

Bonen A., Effect of exerrciseon serum concentration of FSH, Lh progesterone and estradiol, ,,Eur. J. Appl. Physol.”, 1979 nr 42, s. 15–16.

Drabik J.: Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, cz. I. Wydawnictwo Uczelniane AWF, Gdańsk 1995.

Iwańska A., Zastosowanie zmodyfikowanego indeksu Ruffiera Irm do określenia poziomu wydolności aerobowej kobiet na przykładzie fazy pomenstruacyjnej cyklu menstruacyjno-owulacyjnego, Prace Instytutu Kultury Fizycznej, 2005, nr 22.

Iwańska A., Wpływ cyklu menstruacyjno-owulacyjnego na wydolność fizyczną kobiet, Prace Instytutu Kultury Fizycznej, 2010, Nr 27.

Mędrak A., Rżany M., Otremba B., Brodowska E., Szynal M., Alcer M., Górecka A., Stefaniak T., Suszyński K., Górka D., Akademickie Związki Sportowe jako droga do rozwoju aktywności sportowej wśród studentów śląskich uczelni. Quality in Sport. 2015;1(3):38-49.

Rudzik J. Zdrowotne znaczenie aktywności ruchowej. W:Prozdrowotny tryb życia: Uwarunkowania społeczne, red. Lisicki T., Wilk B., Walentukiewicz A. Gdańsk: AWFiS, 2005.

Skrzypulec V., Lindret O., Morawiec M., Nowosilski K., Drosdzol A., Klimaanek M., Zaburzenia miesiączkowania u sportsmenek, Ginekologia praktyczna 2005; R.13, nr 5(86),s.28-31.

Sykut M., Wpływ cyklu menstruacyjnego na wydolność i sprawność fizyczną oraz na wyniki sportowe zawodniczek, AWF, Poznań 1973.

Zabielska R., Częstość występowania zaburzeń miesiączkowania, profil hormonalny oraz charakterystyka antropometryczna i fizjologiczna dziewcząt w wieku 16-18 lat o zróżnicowanym poziomie aktywności ruchowej, praca doktorska, Warszawa 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57819

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016. Anna Mędrak, Izabela Bajerska, Paweł Plaskacz, Tomasz Łosień

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)