Wpływ aktywności ruchowej i sportu na rozwój psychomotoryczny dziecka niepełnosprawnego ruchowo = The influence of physical activity and sport in the psychomotor development of physically disabled child

Anna Mędrak, Joanna Piętak, Tomasz Łosień

Abstract


Mędrak Anna, Piętak Joanna, Łosień Tomasz. Wpływ aktywności ruchowej i sportu na rozwój psychomotoryczny dziecka niepełnosprawnego ruchowo = The influence of physical activity and sport in the psychomotor development of physically disabled child. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):123-129. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57282

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3661

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.05.2016. Revised 25.06.2016. Accepted: 28.06.2016.

 

 

Wpływ aktywności ruchowej i sportu na rozwój psychomotoryczny dziecka niepełnosprawnego ruchowo

The influence of physical activity and sport in the psychomotor development of physically disabled child

 

Anna Mędrak, Joanna Piętak, Tomasz Łosień

 

Koło Naukowe Neurorehabilitacji przy Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Katedry Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

Streszczenie

Wstęp:

Sport odgrywa ważną rolę w procesie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz wpływa na poprawę jakości ich życia. Aktywność fizyczna poprzez swoją kompleksowość oddziałuje nie tylko na motorykę dziecka oraz funkcji życiowych, ale także uczy dyscypliny, pracy w grupie i rozwija poczucie własnej wartości  w społeczeństwie.

Dobór form aktywności fizycznej zależy od stanu fizycznego i psychicznego dziecka, które są źródłem pozytywnych doświadczeń  procentujących w każdym aspekcie jego życia.

Cel pracy:

Celem pracy była analiza czynników mających wpływ na rozwój psychomotoryczny dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Postawiono następujące pytania badawcze:

  1. Jakie jest oddziaływanie sportu na rozwój psychomotoryczny dziecka niepełnosprawnego ruchowo?
  2. Czy istnieją formy dofinansowania wsparcia rozwoju sportowego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową?
  3. Jaka jest dostępność obiektów sportowych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo (bariery architektoniczne)?

 

Sport oddziałując wszechstronnie pozwala niepełnosprawnemu dziecku na akceptację własnej niepełnosprawności, uczy jak  sobie z nią radzić, jak pokonywać trudności, oraz jak poprawić formę psychiczną poprzez działanie w grupie.  Aktywność ruchowa sprzyja nawiązywaniu relacji międzyludzkich oraz pokonywaniu własnych słabości, co wspomaga proces kompleksowej rehabilitacji. Obecnie w Polsce jest coraz większa baza obiektów sportowych dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Główne dofinansowanie pozyskiwane jest ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Istnieje także wiele fundacji wspierających rozwój sportowy dzieci niepełnosprawnych.

Współcześnie coraz więcej obiektów sportowych dostosowanych jest do osób niepełnosprawnych, umożliwiając im aktywny udział w życiu społecznym i sportowym. W tym celu wykorzystuje się udogodnienia techniczne, takie jak: platformy, schodołazy, windy, krzesełka schodowe, podjazdy.

W pracy podjęto próbę charakterystyki i usystematyzowania wyżej wymienionych zagadnień w odniesieniu do krajowych, ogólnodostępnych warunków  rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

 

Słowa klucze: dzieci, niepełnosprawność, obiekty sportowe, sport.

 

 

Introduction:

Sport plays an important role in the rehabilitation of children with physical disabilities and impacts on the quality of their lives. Physical activity by its complexity not only affects the child's motor skills and life functions, but also teaches discipline, teamwork and develops self-esteem in society.

The choice of physical activities depends on the physical and mental condition of the child, which are a source of positive experience which has a positive impact on every aspect of his or her life.

The purpose:

The aim of the study was to analyze factors influencing the psychomotor development of children with physical disabilities. The following research questions were raised:

1. What is the impact of sport on psychomotor development physically disabled child?

2. Are there any forms of financing to support the development of sports for children with physical disabilities?

3. What is the availability of sports facilities for children with physical disabilities (the architectural barriers)?

By its’ versatility sport allows disabled child to accept their disability, teaches how to deal with it, how to overcome difficulties and how to improve mental condition through the action of the group. Physical activity promotes networking and overcoming their own weaknesses, which supports the process of comprehensive rehabilitation. Poland currently has a growing base of sports facilities adjusted to the needs of children with physical disabilities. Majority of funds is sourced from the European Union and the Ministry of Sport and Tourism. There are also many foundations supporting athletic development of children with disabilities.

Nowadays, more and more sport facilities are being adapted to people with disabilities, allowing them to actively participate in social life and sport. The technical facilities, such as platforms, stair elevators, stair chairs, driveways are used to adjust architecture to disabled’s needs.

This paper is an attempt to characterize and systematize the issues mentioned above
 in relation to conditions of national, public program of rehabilitation of children with physical disabilities.

 

Key words: children, disabilities, sports facilities, sports.


Keywords


children; disabilities; sports facilities; sports; dzieci; niepełnosprawność; obiekty sportowe.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Europejska Karta Sportu, Załącznik do zalecenia R (92) 13 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w sprawie Europejskiej Karty Sportu (dokument przyjęty przez Komitet Ministrów Rady Europy w 1992, podczas konferencji na Rodos)

Gorajewska D., „Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole” , wydawnictwo Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa, 2008

Grabowski J., Milewska M., Stasiak A., „ Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych”, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2007

Guttmann L.,”Significance of sport In rehabilitation of spinal paraplegie and Tetraplegics”, Journal of the American Medical Association”, 1976, Nr 236(2), s. 195-197

Koper M., „Psychospołeczne uwarunkowania podejmowania wyczynowej aktywności sportowej przez osoby niepełnosprawne fizycznie”, praca doktorska, Poznań, AWF, 2012

Koper M., Tasiemski T., „Miejsce sportu w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznych”, Niepelnosprawność- zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr III/2013 (8)

Kossewska J. „Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych-postawy i ich determinanty”, Kraków 2013

Kowalik S., „Wykorzystanie ruchu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych- historia idei i jej praktycznych zastosowań”, Dostosowana aktywność ruchowa. Kultura fizyczna osób niepełnosprawnych. Gdańskie wydawnictwo psychologiczne, 2009

Krawiec M., : Wiedza studentów kierunków medycznych na temat aktywności sportowej osób niepełnosprawnych”, Praca magisterska, Katowice 2008

Ministerstwo Sportu, „Strategia rozwoju sportu do roku 2015”, Warszawa 2007

Morgulec N., Kosmol A., Molik B., „Aktywność fizyczna osób ze specjalnymi potrzebami- nowe wyzwania adaptowanej aktywności fizycznej”, Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, Warszawa, tom III, Wydawnictwo AWF, 2006, s. 199-209

Nowotny J., Czupryna K., Domagalska M., Giermek K., Nowotny-Czupryna O., Saulicz E., Szopa A., „Podstawy fizjoterapii część I- podstawy teoretyczne i wybrane aspekty praktyczne”, wydawnictwo Kasper, rok 2004

Sobiecka J., „Sport osób niepełnosprawnych”, Dostosowana aktywność ruchowa. Kultura fizyczna osób niepełnosprawnych, red. Kowalik S., s. 237-312, 2011
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57282

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Tomasz Łosień, Anna Mędrak, Joanna Piętak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)