Sytuacja dziecka niepełnosprawnego w szkole = The situation of disabled child in school

Magdalena Kunysz-Rozborska

Abstract


Kunysz-Rozborska Magdalena. Sytuacja dziecka niepełnosprawnego w szkole = The situation of disabled child in school. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):103-112. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57170

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3660

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.05.2016. Revised 25.06.2016. Accepted: 28.06.2016.

 

 

SYTUACJA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W SZKOLE

THE SITUATION OF DISABLED CHILD IN SCHOOL

 

Magdalena Kunysz-Rozborska

 

Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski

 

 

Mgr Magdalena Kunysz-Rozborska

Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski

 

Streszczenie

Artykuł ma na celu ukazanie wybranych aspektów sytuacji, w jakiej znajduje się dziecko niepełnosprawne umysłowo lub fizycznie w szkole pośród swoich w pełni sprawnych rówieśników. Stopień upośledzenia może przyjąć formy utrudniania, ograniczania i uniemożliwiania orientacji w otoczeniu, zdobywaniu wiedzy, czynnościach życia codziennego, poruszania się w przestrzeni, pracy zawodowej, integracji społecznej, a także niezależności ekonomicznej. Efektywność procesu kształcenia ucznia z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej zależy od bardzo wielu czynników. Jednym z głównych warunków jest jakość usługi edukacyjnej oferowanej uczniowi przez placówkę. Rzeczywistość pokazuje, jak duże trudności mają nauczyciele pracujący w szkołach integracyjnych w konstruowaniu indywidualnych programów nauczania dla konkretnych uczniów niepełnosprawnych i dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości każdego z nich.

Słowa kluczowe: uczeń niepełnosprawny, niepełnosprawność, zdrowie, aktywność ruchowa, upośledzenie.

 

Summary

                The main aim of the article is to show some aspects of the situation in which the child is mentally or physically handicapped at school among their non-disabled peers. The degree of an impairment may take the form of hindering, reducing and preventing orientation in the environment, the acquisition of knowledge, activities of daily life, moving in space, work, social integration, and economic independence. The effectiveness of the learning process student with a disability in a mainstream school depends on many factors. One of the main conditions is the quality of educational services offered to the student by the facility. Reality shows how much difficulties the teachers have working at integration  schools and designing an individual curricula for specific students with disabilities and adapting the educational requirements to individual potential for each of them.

Key words: student with a disability, disability, health, physical effort, handicap.


Keywords


uczeń niepełnosprawny; niepełnosprawność; zdrowie; aktywność ruchowa; upośledzenie; student with a disability; disability; health; physical effort; handicap.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Adamczyk M., Teatr edukacyjny w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, „Informator Oświatowy”, 2005, nr 2,

Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Sic, Warszawa 2007,

Bąbka J., Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - założenia i rzeczywistość, Poznań 2001,

Bogucka J., Wychowanie i nauczanie integracyjne. Nowe doświadczenia, MEN, Warszawa 1996,

Borzyszkowska H., Współpraca szkoły specjalnej z domem rodzinnym, PZWS. Warszawa 1971,

Brauner A.F., Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, Warszawa 1995,

Domarecka-Malinowska E., Rodzina dziecka niepełnosprawnego (w:) E. Tomasik (red.), Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, Warszawa 1997,

Fairbairn G., Fairbairn S. (red.), Integracja dzieci o specjalnych potrzebach. Wybrane zagadnienia etyczne, CMPP-P MEN Warszawa 2000,

Gaj D., Problemy Edukacji dzieci głęboko upośledzonych w szkole życia, „Szkoła Specjalna”, 2004, nr 2,

Kossakowski C., Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, WE, Toruń 2003,

Kościelska M., Upośledzenie umysłowe a rozwój społeczny, PWN, Warszawa 1984,

Kozdubska A., Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim, AB, Bydgoszcz 2000,

Krawczyk J.B., Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej, „Nowa Szkoła”, 2002, nr 1,

Kwapisz M., Aspekty prawne i organizacyjne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. „Szkoła Specjalna”, 2006, nr 1,

Leszkowicz-Baczyńska Ż., Rodzina z dzieckiem upośledzonym umysłowo, Zielona Góra 1999,

Marcinkowska B., Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej, Warszawa 2008,

Obuchowska I. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 1999, s. 67,

Olczyks- M. Zumińska, Niepełnosprawność / propozycja lekcji wychowawczych, „Nowa Szkoła”, 2004, nr 6,

Orłowska M., Postawy Polaków wobec osób niepełnosprawnych, „Szkoła Specjalna”, 2001, nr 4,

Paplińska M., Globalne wyzwania w Edukacji uczniów o specjalnych potrzebach X Międzynarodowa Konferencja IASE w Hongkongu, „Szkoła Specjalna”, 2008, nr 1,

Sowa J., Wojciechowski F., Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym, Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, Rzeszów 2001,

Stochmiałek J. (red.) Rozwój systemu opieki i resocjalizacji, Częstochowa 1993,

Pecyna M. B., Dziecko i jego choroba, Wydawnictwo Akademickie, „Żak”, Warszawa 2000,

Wróbel D., Niepełnosprawny to dla nas wyjątkowy uczeń, „Gazeta Szkolna”, 2006, nr 24-25,

Zabłocki K., Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999,

Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 2009,

Żuber A., Uczeń niepełnosprawny w szkole, „Nowa Szkoła”, 2003, nr 4,
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57170

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Magdalena Kunysz-Rozborska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)