Macierzyństwo nastoletnich kobiet w aspekcie społecznym, psychologicznym i prawnym = Childbearing among teenage women as seen from the social, psychological and legal points of view

Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Celina Łepecka-Klusek, Anna Bogusława Pilewska-Kozak, Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc, Grażyna Stadnicka

Abstract


Bałanda-Bałdyga Agnieszka, Łepecka-Klusek Celina, Pilewska-Kozak Anna B., Pawłowska-Muc Agnieszka K., Stadnicka Grażyna. Macierzyństwo nastoletnich kobiet w aspekcie społecznym, psychologicznym i prawnym = Childbearing among teenage women as seen from the social, psychological and legal points of view. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):531-542. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56481

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3640

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.05.2016. Revised 25.06.2016. Accepted: 27.06.2016.

 

Macierzyństwo nastoletnich kobiet w aspekcie społecznym, psychologicznym i prawnym

 

Childbearing among teenage women as seen from the social, psychological and legal points of view

 

Agnieszka Bałanda-Bałdyga1, Celina Łepecka-Klusek2, Anna B. Pilewska-Kozak2, Agnieszka K. Pawłowska-Muc3, Grażyna Stadnicka1

 

1/ Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 20-081 Lublin ul. Staszica 4/6;

2/ Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 20-037 Lublin al. Racławickie 23.

3/ Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z.o.o., 05-600 Grójec ul. Piotra Skargi 10

 

 

dr n. o zdrowiu Agnieszka Bałanda-Bałdyga,

dr hab. n. med. Celina Łepecka-Klusek,

dr n. med. Anna B. Pilewska-Kozak,

mgr Agnieszka K.Pawłowska-Muc,

dr n. med. Grażyna Stadnicka

 

Streszczenie

Pomimo obserwowanych zmian w preferencjach, dotyczących zakładania rodziny i rosnących aspiracji życiowych młodych ludzi w zakresie poziomu wykształcenia oraz statusu zawodowego i społecznego, nadal obserwuje się wiele tysięcy urodzeń dzieci przez nastoletnie kobiety, w tym także w krajach wysokorozwiniętych. Przyczyn tej sytuacji upatruje się zarówno w akceleracji rozwojowej młodzieży, jak i w zmianie obyczajowości seksualnej, a szczególnie obniżaniu się wieku inicjacji seksualnej.

Ze względu na konsekwencje przedwczesnego macierzyństwa zagadnienie to trzeba rozpatrywać wieloaspektowo. Konsekwencje bowiem nie są wyłącznie problemem osobistym dziewczyny, ale również rodziny, szkoły, społeczeństwa. Moment pojawienia się nowego życia, wraz z całym okresem ciąży i porodu, wydaje się być jednym z ważniejszych wydarzeń, rzutującym na całą przyszłość kobiety, jej dziecka i rodziny. W pracy omówiono zagadnienie dotyczące nastoletniego macierzyństwa z punktu widzenia socjologii, psychologii i prawa. Zaprezentowano najważniejsze skutki i związane ze zbyt młodym rodzicielstwem komplikacje życia codziennego nastoletnich matek, wynikające w szczególności z braku niezależności finansowej i pełnienia roli uczennicy.

Celem pracy było ukazanie problemu macierzyństwa nastoletnich kobiet w aspekcie społecznym, psychologicznym oraz prawnym.

 

Słowa kluczowe: ciąża nastolatek, wsparcie społeczne, adaptacja psychologiczna, prawo.

 

Abstract

Although young peoples’ preferences concerning parenthood and aspirations regarding education, social and proffesional status are changing, every year teenage women are still giving birth to thousands of children in both underdeveloped and developed countries. The reason for this may be a faster development of teenagers as well as changes in sexual behaviour, especially earlier sexual initiation.

            The issue has to be looked upon from different standpoints due to various consequences of premature motherhood. Those consequences are not only of personal nature of a mother, but they affect family, school and society too. The moment of creating a new life, together with pregnancy and child delivery, seems to be one of the most important events that will shape the future of a mother, her child and close family. This article focuses on teenage childbearing as it is seen by sociologist, psychologist and lawyers. It also presents the most crucial consequences of becoming a parent too early in life which originate in being financially dependant and the student status.

The aim of this study is to present the problem of teenage motherhood from sociological, psychological and legal standpoint.

 

Keywords: adolescent pregnancy, social support, adaptation psychological, law.


Keywords


ciąża nastolatek; wsparcie społeczne; adaptacja psychologiczna; prawo; adolescent pregnancy; social support; adaptation psychological; law.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bałanda-Bałdyga A. Postawy młodych matek wobec ciąży i porodu. Praca doktorska. Lublin 2014.

Assini-Meytin LC, Green KM. Long-term consequences of adolescent parenthood among African-American urban youth: a propensity score matching approach. J Adolesc Health 2015, 56(5): 529-535.

Jarząbek-Bielecka G, Mizgier M. Wybrane problemy związane z ciążą, porodem i połogiem młodocianej. Pol Prz Nauk Zdr 2011, 2(27): 250-255.

Ulan A, Wagner E, Sadowska M i wsp. Matki młodociane – pogląd na problematykę zagadnienia. Eur J Med Technol 2014, 2(3): 56-60.

Wróblewska W. Psychospołeczne i demograficzne następstwa wczesnej inicjacji seksualnej nastolatków. Nowa Med 2007, 4: 85-91.

Mukhopadhyay P, Chaudhuri RN, Paul B. Hospital - based perinatal outcomes and complications in teenage pregnancy in India. J Health Popul Nutr 2010, 28(5): 494-500.

Jarząbek-Bielecka G, Durda M, Sowińska-Przepiera E i wsp. Aktywność seksualna dziewcząt. Aspekty medyczne i prawne. Ginekol Pol 2012, 83(11): 827-834.

Kearney MS, Levine PB. Why is the teen birth rate in the United States so high and why does it matter? J Econ Perspect 2012, 26(2): 141-166.

Jarząbek-Bielecka G, Jarząbek Z, Andrzejak K i wsp. Prawne, medyczne i etyczne problemy związane z ciążą młodocianych. Pol Prz Nauk Zdr 2015, 1(42): 63-65.

Królikowska S. Sytuacja społeczna młodocianych matek. Dysfunkcje rodziny. [w:] Roczniki Socjologii Rodziny. Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne. Kotlarska-Michalska A (red). UAM Poznań 2011, 21: 79-101.

Weber JB. Becoming teen fathers: stories of teen pregnancy, responsibility, and masculinity. Gender Society 2012, 26(6): 900-921.

Włodarczyk E. Nastoletnie macierzyństwo jako problem indywidualny i społeczny. [w:] Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja. Marzec-Holka K, Guzy-Steinke H (red). Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 2009.

Szymańska J, Sienkiewicz E. Wsparcie społeczne. Curr Probl Psychiatry 2011,12(4): 550-553.

Knol-Michałowska K, Goszczyńska E, Petrykowska A. Fora internetowe jako źródło wsparcia społecznego dla kobiet ciężarnych uzależnionych od nikotyny. Stud Eduk 2012, 23: 141-162.

Sęk H, Cieślak R. Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. [w:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Sęk H, Cieślak R (red). PWN Warszawa 2006.

Szyszko-Perłowska A, Lachowicz J, Szpakow A i wsp. Ciąże, porody i noworodki u kobiet poniżej 18 lat – studium socjomedyczne przypadków z Grodna na Białorusi. Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): 32-37.

Kmiecik-Baran K. Skala wsparcia społecznego. Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole. Młodzież i Przemoc. Przegląd Oświatowy, Gdańsk 2000.

Reime B, Schücking BA, Wenzlaff P. Reproductive outcomes in adolescents who had a previous birth or an induced abortion compared to adolescents' first pregnancies. BMC Pregnancy Childbirth 2008, 31(8): 4.

Bałanda-Bałdyga A, Łepecka-Klusek C. Przedwczesne macierzyństwo. Pielęg XXI w 2012, 2: 57-61.

Guszkowska M. Lęk przed porodem i determinujące go czynniki – przegląd literatury. Perinatol Neonatol Ginekol 2012, 5(3): 154-161.

Potempa K. Optymizm a zdrowie. Med Og Nauki Zdr 2013, 19(2): 130-134.

Cole-Lewis HJ, Kershaw TS, V.A. Earnshaw VA. i wsp. Pregnancy-specific stress, preterm birth, and gestational age among high-risk young women. Health Psychol 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24447189 (dostęp: 26.03.2014).

Harville EW, David A, Savitz DA i wsp. Stress questionnaires and stress biomarkers during pregnancy. J Womens Health 2009, 18(9): 1425-1433.

Łepecka-Klusek C, Bałanda-Bałdyga A, Stadnicka G i wsp. Wczesna inicjacja seksualna w grupie nieletnich matek. Zdr Pub 2012, 122(2): 181-184.

Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty prokreacji. Śląsk, Katowice 2006.

Baxter S, Blank L, Guillaume L i wsp. Views regarding the use of contraception amongst young people in the UK: a systematic review and thematic synthesis. Eur J Contracept Reprod Health Care 2011, 16(3): 149-160.

Sowińska-Przepiera E, Jarząbek-Bielecka G, Andrysiak-Mamos E i wsp. Wybrane aspekty prawne w ginekologii wieku rozwojowego. Ginekol Pol 2013, 84(2): 131-136.

Skrzypulec-Plinta V, Drosdzol-Cop A. Antykoncepcja u młodocianych. Perinatol Neonatol Ginekol 2012, 5(2): 96-99.

Krajewski R. Prawno karne aspekty dobrowolnej aktywności seksualnej małoletnich. Prokur Prawo 2012, 10: 5-25.

Łabęcka M, Jarząbek-Bielecka G, Lorkiewicz-Muszyńska D. Przestępstwa seksualne – wybrane przypadki. Ginekol Pol 2013, 84(4): 309-313.

Zarazowaska M, Lewicka M, Sulima M. Aspekt prawny wczesnego macierzyństwa. Eur J Med Technol 2015, 2(7): 30-35.

Przepisy prawa:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy(tekst jednolity: Dz. U. z2012 r., poz. 788 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 33, poz. 178 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 277 poz. 1634 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. nr 17, poz. 78 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56481

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Agnieszka Bałanda-Bałdyga, CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, ANNA BOGUSŁAWA PILEWSKA-KOZAK, AGNIESZKA KONSTANCJA PAWŁOWSKA-MUC, GRAŻYNA STADNICKA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)