Zachowania ryzykowne młodzieży = Risky behaviors of teenagers

Aneta Baranowska

Abstract


Baranowska Aneta Sylwia. Zachowania ryzykowne młodzieży = Risky behaviors of teenagers. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):517-530. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56418

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3639

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.05.2016. Revised 25.06.2016. Accepted: 27.06.2016.

 

ZACHOWANIA RYZYKOWNE MŁODZIEŻY

RISKY BEHAVIORS OF TEENAGERS

 

Aneta Sylwia Baranowska1

 

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych;

e-mail: anet.bar@gmail.com

 

 

 

Streszczenie

W artykule została podjęta problematyka zachowań ryzykownych przejawianych przez współczesną młodzież. Autorka tekstu dokonała zwięzłej charakterystyki najczęściej występujących wśród młodych ludzi zachowań problemowych, takich jak: palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, narkotyków i dopalaczy; ryzykowna aktywność seksualna; okaleczanie własnego ciała (autoagresja); nadmierne opalanie się. Następnie, odwołując się do teorii czynników ryzyka i czynników chroniących, koncepcji resilience, modelu ekologicznego Bronfenbrennera oraz Teorii Zachowań Problemowych, zwróciła uwagę na czynniki, które intensyfikują prawdopodobieństwo występowania zachowań ryzykownych u adolescentów oraz na czynniki, które wzmacniają ogólny potencjał zdrowotny człowieka i tym samym jego odporność na działanie tych pierwszych. Opracowanie kończy ilustracja zadań, jakie stoją przed osobami prowadzącymi działania profilaktyczne, w związku z rozpowszechnianiem się wśród nastolatków zachowań problemowych.

 

Słowa klucze: zachowanie ryzykowne, adolescenci, czynniki ryzyka, czynniki chroniące, profilaktyka.

 

Summary

The article touches upon risky behaviors manifested by contemporary teenagers. The article characterizes the most frequent types of risky behaviors among young people, such as: smoking cigarettes, alcohol, drugs and designer drugs abuse, risky sexual contacts, self-mutilation (self-injury) and excessive sunbathing. The author also appeals to the theory of risk and protective factors, notion of resilience, ecologic model of Bronfenbrenner, and the theory of problem behavior in order to point out to the factors which intensify the probability of risky behaviors of adolescents as well as the factors which enhance the overall health potential of a person and thus his resistance to such factors. The research ends with a list of tasks that people responsible for preventive actions are facing due to the proliferation of troublesome behavior among teenagers.

 

Key words: risky behaviors, teenagers, risk factors, protective factors, prevention.


Keywords


zachowanie ryzykowne, adolescenci, czynniki ryzyka, czynniki chroniące, profilaktyka, risky behaviors, teenagers, risk factors, protective factors, prevention.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Ostaszewski K. Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar"; 2003.

Climati C. Ekstremalne zabawy młodych: moda, hobby i pragnienie przekraczania wszelkich granic. Kielce: Wydawnictwo Jedność; 2007.

Bee H. Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: ZYSK I SK-A; 2004.

Szymańska J. Programy profilaktyczne. Podstawy skutecznej psychoprofilaktyki. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji; 2012.

Malczewski A. Młodzież a substancje aktywne. W: Młodzież 2013. Warszawa: CBOS; 2014: 154-173.

Mastalski J. Samotność globalnego nastolatka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT; 2007

Wojtyła A. Bojar I. Biliński P. Palenie tytoniu wśród młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Medycyna Ogólna 2010; 16 (4): 558-569.

Mrozek K. Młodzież a alkohol. Wychowawca 2003; 12: 20-21.

Jurek L. Dopalacze, narkotyki. Niewinny początek. Rybnik: Śląskie Centrum Wydawniczo-Handlowe „Lexdruk”; 2010.

Zięba H. Ball S. Stop dopalaczom. Pozory legalności i narkotykowy charakter dopalaczy. Warszawa: Wydawnictwo „Medyk”; 2011.

Lubelska A. Ryzykowne zachowania seksualne i „bug chasing” w kontekście zagrożenia HIV/AIDS. Pedagogika Społeczna 2010; 2: 137-158.

B. Wojnarowska za: Flatow E., Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych dorastającej młodzieży: modele, strategie i uwarunkowania efektywności działań. Lider 2010; 5: 1-5.

Wycisk J. Okaleczanie ciała: wybrane uwarunkowania psychologiczne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe; 2004.

Babiker G. Arnold L. Autoagresja. Mowa zranionego ciała. przeł. M. Polaszewska- Nicke. Gdańsk: GWP; 2003.

Wycisk J. Ziółkowska B. Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia. Jak pomóc nastolatkom w szkole, Warszawa: Difin; 2010.

Kozak S. Patologie społeczne wśród dzieci i młodzieży: leczenie i profilaktyka, Warszawa: Difin; 2007.

Czabański A. Zjawisko autoagresji wśród młodzieży w Polsce. W: S. Bębas (red.) Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji. Radom: Wyższa Szkoła Handlowa; 2011: 30-39.

Kozera P. Uzależnieni opaleni. Charaktery 2008; 7: 70-74.

http://www.narkotyki.pl/nietypowe-uzaleznienia/tanoreksja.

Ostaszewski K. Rustecka-Krawczyk A. Wójcik M. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów: klas I-II. RAPORT dla szkół i władz oświatowych Warszawy z realizacji drugiego etapu badań p.n. „Rola czynników ryzyka i czynników chroniących w rozwoju zachowań problemowych u młodzieży szkolnej. Badania warszawskich gimnazjalistów”. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2009.

Brzozowska A. Czynniki ryzyka prób samobójczych dzieci i młodzieży. W: B. Hołyst M. Staniaszak M. Binczycka-Anholcer (red.) Samobójstwo. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej; 2002: 208-220.

Ewa-Bernacka R. Rodzinne i osobowościowe korelaty zachowań samobójczych wśród młodzieży. W: Samobójstwa wśród młodzieży – wołanie o pomoc. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej z 22.01.2010r. Chełm: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział Zamiejscowy w Chełmie; 2010: 56-67.

Z. Tyszka za: Czabański A. Profilaktyka postsuicydalna dla młodzieży i jej rodzin, Poznań: Wydawnictwo Rys; 2009.

Krzemiński, za: Czabański A. Profilaktyka postsuicydalna dla młodzieży i jej rodzin, Poznań: Wydawnictwo Rys; 2009.

Borucka A. Olszewski K. Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego 2008; 12(2 Pt 1): 587–597.

Jaros A. Jaros R. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z zachowaniami problemowymi – przegląd badań przeprowadzonych w Polsce. W: J. E. Kowalska (red.) Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagogiczna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2014: 103-115.

Kamiński A. Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa: PWN; 1974.

Kosińska E. Mądrze i skutecznie: zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyki. Kraków: Wydawnictwo Rubikon; 2002.

Kozaczuk F. Profilaktyka pedagogiczna wobec zagrożeń cywilizacyjnych. W: F. Kozaczuk, B. Urban (red.) Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; 2001: 38-49.

E. Green za: Grzelak S. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży: aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Rubikon; 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56418

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Aneta Baranowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)