Kolumna szyjna kręgosłupa – ruchomość i wybrane sposoby jej pomiaru – przegląd literatury = Cervical vertebral column - mobility and selected ways of measurement - a literature review

Piotr Porzych, Dorota Ratuszek-Sadowska, Małgorzata Pyskir, Joanna Simińska, Karol Ogurkowski, Ewa Kitschke

Abstract


Porzych Piotr, Ratuszek-Sadowska Dorota, Pyskir Małgorzata, Simińska Joanna, Ogurkowski Karol, Kitschke Ewa. Kolumna szyjna kręgosłupa – ruchomość i wybrane sposoby jej pomiaru – przegląd literatury = Cervical vertebral column - mobility and selected ways of measurement - a literature review. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):505-516. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56384

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3638

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.05.2016. Revised 25.06.2016. Accepted: 25.06.2016.

 

Kolumna szyjna kręgosłupa – ruchomość i wybrane sposoby jej pomiaru – przegląd literatury

 

Cervical vertebral column - mobility and selected ways of measurement - a literature review

 

Piotr Porzych, Dorota Ratuszek-Sadowska, Małgorzata Pyskir, Joanna Simińska, Karol Ogurkowski, Ewa Kitschke

 

Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

Streszczenie

Kręgosłup szyjny to najbardziej mobilny odcinek całej kolumny kręgowej. Kręgi szyjne, tworząc szkielet szyi, wspierają głowę umożliwiając jej odpowiednią orientację w przestrzeni we wszystkich kierunkach. Pomiędzy typowym szkieletem osiowym a odmiennie zbudowaną czaszką możemy wyróżnić kompleks potyliczno-szczytowo-obrotowy. Dwa najwyżej leżące kręgi zostały ukształtowane odmiennie umożliwiając głowie maksymalną swobodę ruchów. W dolnej części kręgosłupa szyjnego występują kręgi o zbliżonej budowie, które funkcjonalnie mają takie same możliwości, chodź siódmy krąg różni się nieco budową anatomiczną od pozostałych. W problematyce związanej z badaniem ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa można odnieść się do testów klinicznych, mających charakter oceny subiektywnej oraz badań opartych na obiektywnie zebranych wynikach przy użyciu skomputeryzowanych urządzeń pomiarowych.

 

Słowa kluczowe: kręgosłup szyjny, anatomia, zakresy ruchów, badanie ruchomości.

 

 

Abstract

The cervical spine is the most mobile section of the entire vertebral column. Cervical vertebrae, construct the neck skeleton, support the head allowing the appropriate orientation in all directions. Between the typical axial skeleton and differently built skull we can distinguish occipito-atlanto-axial complex. The maximum discretion of head movement is possible thanks to two highest lying vertebrae which are dissimilar shaped. In the lower part of the cervical spine are vertebrae with similar construction and functional abilities. The seventh vertebra has slightly different anatomy structure. The issues related to the examination of cervical spine range of motion can be applied to clinical tests which are subjective evaluation and research based on objectively collected results using computerized measurement devices.

 

Key words: cervical spine, anatomy, range of motion, motion measurement.


Keywords


kręgosłup szyjny; anatomia; zakresy ruchów; badanie ruchomości; cervical spine; anatomy; range of motion; motion measurement

Full Text:

PDF (Polski)

References


Kapandji A.I. Anatomia Funkcjonalna Stawów, tom 3. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2014.

Bochenek A. i Reicher M. Anatomia człowieka, tom I. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1954.

Jorritsma W. Anatomia na żywym człowieku. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2004.

Lewit K. Terapia manualna w rehabilitacji chorób narządu ruchu. Kielce: Wyd ZL Natura, 2001.

JandaV. Muskelfunktions-diagnostik. Belgien: Verlag ACCO Leuven, 1984.

Hagner-Derengowska M., Kałużny K., Kochański B., Mostowska K., Konecki K., Hagner W., Zukow W. Cervical vertigo - selected aspects of physiotherapeutic. Journal of Health Sciences 3(4): 54-67, 2013.

Patroncini M., Hannig S., Meichtry A., Luomajoki H. Reliability of movement control tests on the cervical spine. BMC Musculoskeletal Disorders 2014.

Dasm P.G. Comparative Analysis of Cyriax Approach Versus Mobilization with Movement Approach in the Treatment of Patients with Lateral Epicondylitis. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy - An International Journal 2012.

Rade M., Shacklock M., Peharec S., Bačić P., Candian C., Kankaanpää, Markku A.O. Effect of cervical spine position on upper limb myoelectric activity during pre-manipulative stretch for Mills manipulation: A new model, relations to peripheral nerve biomechanics and specificity of Mills manipulation. Journal of Electromyography and Kinesiology 2012.

Salem W., Klein P. Original article: In vivo 3D kinematics of the cervical spine segments during pre-manipulative positioning at the C4/C5 level. Manual Therapy 2013.

Takasaki H., Hall T., Kaneko S., Ikemoto Y., Jull G. Original article: A radiographic analysis of the influence of initial neck posture on cervical segmental movement at end-range extension in asymptomatic subjects. Manual Therapy 2011.

Sung-Yong Choi, Jung-Hyun Choi. The effects of cervical traction, cranial rhythmic impulse, and Mckenzie exercise on headache and cervical muscle stiffness in episodic tension-type headache patients. Journal of Physical Therapy Science 2016.

Stamos I., Heneghan N.R., McCarthy C., Wright C. Original article: Inter-examiner reliability of active combined movements assessment of subjects with a history of mechanical neck problems. Manual Therapy 2012.

Zembaty A. Kinezyterapia, tom 1. Kraków: Kasper s.c., 2002.

WinSpine 2.x for Windows. Operating Instructions. Assessment of the mobility function of the cervical and lumbar spine, Zebris Medical GmbH, Text-Release: 10/2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56384

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Małgorzata Pyskir, Joanna Simińska, Karol Ogurkowski, Dorota Ratuszek-Sadowska, Piotr Porzych, Ewa Kitschke

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)