Zespół napięcia przedmiesiączkowego – mit czy rzeczywistość = Premenstrual syndrome – myth or reality

Klaudia Pałucka, Celina Łepecka-Klusek, Anna Pilewska-Kozak, Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc, Grażyna Stadnicka

Abstract


Pałucka Klaudia, Łepecka-Klusek Celina, Pilewska-Kozak Anna B., Pawłowska-Muc Agnieszka K., Stadnicka Grażyna. Zespół napięcia przedmiesiączkowego – mit czy rzeczywistość = Premenstrual syndrome – myth or reality. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):478-490. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56315

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3636

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 16.06.2016.

 

Zespół napięcia przedmiesiączkowego – mit czy rzeczywistość

Premenstrual syndrome – myth or reality

 

Klaudia Pałucka ¹, Celina Łepecka-Klusek ², Anna B. Pilewska-Kozak ², Agnieszka K. Pawłowska-Muc ³, Grażyna Stadnicka 4

 

¹ doktorantka w Katedrze i Klinice Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie

² Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie

³ Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o. o

4 Zakład Podstaw Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie

 

 

mgr Klaudia Pałucka ¹,

dr hab. n. med. Celina Łepecka-Klusek ²,

dr n. med. Anna B. Pilewska- Kozak ²,

mgr Agnieszka K. Pawłowska-Muc ³,

dr n. med. Grażyna Stadnicka 4

 

 

Adres do korespondencji:

Klaudia Pałucka

Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej UM w Lublinie

Al. Racławickie 23

20-049 Lublin, Poland

tel./fax. 81-7183286

claudiapalucka@onet.pl

Kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. L. Putowski

 

Streszczenie

Wprowadzenie. W drugiej fazie cyklu miesiączkowego u większości kobiet pojawiają się dość specyficzne objawy natury somatycznej i psychicznej, które uznawane są za fizjologię. U 20-40% z nich mogą jednak świadczyć o patologii.

Cel pracy. Celem pracy było wyjaśnienie, czym jest zespół napięcia przedmiesiączkowego, jak go rozpoznać oraz na czym polega pomoc chorej kobiecie.

Materiał i metoda. Przy użyciu haseł przedmiotowych przeszukano uniwersytecką bazę danych, PubMed i MEDLINE. Przeszukanie elektroniczne ograniczono do prac w języku polskim i angielskim, opublikowanych w latach 2005-2015. Wyłoniono ogółem 55 pozycji (głównie lekarskich), z czego wykorzystano 34 oraz jedną ze strony internetowej Amerykańskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów.

Opis zebranego materiału. Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że zespół napięcia przedmiesiączkowego to nie mit, lecz realny problem osobisty i medyczny. Zaburza funkcjonowanie kobiet w życiu społecznym i zawodowym. Rozpoznanie wymaga minimum dwumiesięcznej obserwacji objawów oraz wykluczenia innych chorób. Modyfikacja stylu życia i ewentualne leczenie farmakologiczne poprawiają samopoczucie i jakość życia kobiet. Przegląd piśmiennictwa ukazał dużą rozbieżność stanowisk autorów w omawianych kwestiach oraz zasugerował kierunki dalszych dociekań.

 

Słowa kluczowe: cykl miesiączkowy, zespół napięcia przedmiesiączkowego, dysforyczne zaburzenia przedmiesiączkowe.

 

 

Summary
Introduction. Specific symptoms of somatic and psychological nature appear in the second phase of the menstrual cycle of many women. These symptoms are considered to be physiological, however, 20-40 % of them may indicate pathology.

Aim of the study. The aim of this study was to explain what the premenstrual syndrome is, how to recognize it and treat a sick woman.

Material and methods. The university database, Pubmed and MEDLINE was searched, using subject headings.  The electronic search was limited to the Polish and English papers, published in the period 2005-2015.  A total of 55 items (mostly medical) was selected and 34 of them were used. One of the sources was the website of American College of Obstetricians and Gynecologist.

Description of the collected material. A review of the literature shows that the premenstrual syndrome is not a myth, but a real personal and medical problem. It impairs the functioning of women in the social and professional lives. The diagnosis requires a minimum of two-month observation of symptoms and the exclusion of other diseases. The lifestyle modification and possible pharmacological treatment improve the well-being and quality of women’s lives. The reviewed literature revealed a large discrepancy in the views of the authors on these issues and suggested directions for the future research.

 

Key words: menstrual cycle, premenstrual syndrome, premenstrual dysphoric disorder.


Keywords


cykl miesiączkowy, zespół napięcia przedmiesiączkowego, dysforyczne zaburzenia przedmiesiączkowe, menstrual cycle, premenstrual syndrome, premenstrual dysphoric disorder.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Olajossy M., Gerhant A. Zespół napięcia przedmiesiączkowego i przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne - problem z pogranicza psychiatrii i ginekologii. Curr. Probl. Psychiatry 2011; 12 (2): 163-170.

Indusekhar R., Usman S.B., O'Brien S. Psychological aspects of premenstrual syndrome. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2007; 21: 207-220.

Yonkers K.A., O’Brien P.M., Eriksson E. Premenstrual Syndrome. Lancet 2008; 371: 1200-1210.

The ESHRE Capri Workshop Group. Noncontraceptive health benefits of combined oral contraception. Hum. Reprod. 2005; 11: 513-25.

Krawczyk W., Rudnicka - Drożak E. Zespół napięcia przedmiesiączkowego. Med. Og. Nauk Zdr. 2011; 17 (3): 145-147.

Tkaczuk- Włach J., Sobstyl M., Syty K., Łepecka-Klusek C., Jakiel G. Zespół napięcia przedmiesiączkowego. Prz. Menopauz. 2009; 6: 339-343.

Rapkin A.J., Akopians A.L. Pathophysiology of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. Menopause Int. 2012; 18 (2): 52-9.

Andréen L., Nyberg S., Turkmen S., van Wingen G., Fernández G., Bäckström T. Sex steroid induced negative mood may be explained by the paradoxical effect mediated by GABAA modulators. Psychoneuroendocrinology. 2009; 34 (8): 1121-1132.

Siuda I., Rabe-Jabłońska J. Zespół napięcia przedmiesiączkowego i zaburzenia dysforyczne przedmiesiączkowe - diagnostyka i leczenie. Psychiatr. Psychol. Klin. 2007; 7 (1): 29-35.

Bodziak - Opolska G. Zespół napięcia przedmiesiączkowego i przedmiesiączkowe zaburzenia dysfotyczne: rozpoznawanie i leczenie. Post. Psychiatr. i Neurol. 2009; 18 (3):277-285.

Clayton A.H.J. Symptoms related to the menstrual cycle: diagnosis, prevalence, and treatment. Psychiatr. Pract. 2008; 14 (1): 13-21.

Jahanfar S., Lye M.S., Krishnarajah I.S. The heritability of premenstrual syndrome. Twin Res. Hum. Genet. 2011; 14 (5):433-6.

Huo L., Straub R.E., Roca C., i wsp. Risk for premenstrual dysphoric disorder is associated with genetic variation in ESR1 the estrogen receptor alpha gene. Biol. Psychiatry 2007; 62 (8): 925-33.

Pakharenko L. Effect of estrogen receptor gene ESR1 polymorphism on development of premenstrual syndrome. Georgian Med. News 2014; 235:37-41.

Dhingra V., Magnay J.L., O'Brien P.M., Chapman G., Fryer A.A., Ismail K.M. Serotonin receptor 1A C(-1019) G polymorphism associated with premenstrual dysphoric disorder. Obstet. Gynecol. 2007; 110(4):788-92.

Bertone-Johnson E. R., Whitcomb B.W., Missmer S. A., Manson J. E., Hankinson S. E., Rich-Edwards J. W. Early life emotional, physical, and sexual abuse and the development of premenstrual syndrome: A longitudinal study. J. Womens Health 2014; 23 (9):729-739.

Girdler S.S., Leserman J., Bunevicius R., Klatzkin R., Pedersen C.A., Light K.C. Persistent alterations in biological profiles in women with abuse histories: Influence of premenstrual dysphoric disorder. Health Psychol. 2007; 26:201–213.

Ejsmont J., Zegan M., Michota-Katulska E. Wpływ spożycia witaminy D, B6, wapnia oraz magnezu na występowanie objawów napięcia przedmiesiączkowego. Prob. Hig. Epidemiol. 2014; 95 (3): 765-771.

Meadem P.M., Hartlage S.A., Cook-Kerr J. Timing and severity of symptoms associated with the menstrual cycle in a community-based sample in the Midwestern United States. Psychiatry Res. 2005; 134 (1): 27-36.

Cunningham J., Yonkers K.A., O'Brien S., Eriksson E. Update on research and treatment of premenstrual dysphoric disorder. Harv. Rev. Psychiatry 2009; 17(2): 120-137.

Wilamowska A. Zespół napięcia przedmiesiączkowego – większe ryzyko objawów menopauzalnych. Prz. Menopauz. 2006; 2: 116-119.

Samadi Z., Taghian F., Valiani M. The effects of 8 weeks of regular aerobic exercise on the symptoms of premenstrual syndrome in non-athlete girls. Iran. J. Nurs. Midwifery Res. 2013; 18 (1): 14-19.

Haghighi E.S., Jahromi M.K., Daryano Osh F. Relationship between cardiorespiratory fitness, habitual physical activity, body mass index and premenstrual syndrome in collegiate students. J. Sports Med. Phys. Fitness 2015; 55 (6): 663-667.

Wu W.L., Lin T.Y., Chu I.H., Liang M.J. The acute effects of yoga on cognitive measures for women with premenstrual syndrome. J. Altern. Complement Med. 2015; 21(6): 364-369.

American College of Obstetricians and Gynecologist. Premenstrual Syndrome. Frequent Ask Questions FAQ057 Gynecologic Problems 2015. http://www.acog.org/Patients/FAQs/Premenstrual-Syndrome-PMS: z dnia 10.01.2016.

Chocano - Bedoya P.O., Manson J.E., Hankinson S.E. i wsp. Dietary B vitamin intake and incident premenstrual syndrome. Am. J. Clin. Nutr. 2011; 93: 1080-1086.

Jarvis C.I., Lynch A.M., Morin A.K. Management strategies for premenstrual syndrome/premenstrual dysphoric disorder. Ann. Pharmacother. 2008;42:967-78.

Bertone-Johnson E., Chocano-Bedoya P., Zagarins S, Micka A.E., Ronnenberg A.G. Dietary vitamin D intake, 25-hydroxyvitamin D3 levels and premenstrual syndrome in a college-aged population. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2010; 121: 434-437.

Whelan A.M., Jurgens T.M., Naylor H. Herbs, vitamins and minerals in the treatment of premenstrual syndrome: a systematic review. Can. J. Clin. Pharmacol. 2009; 16 (3):407-429.

Canning S., Waterman M., Orsi N., Ayres J., Simpson N., Dye L. The efficacy of Hypericum perforatum (St John's wart) for the treatment of premenstrual syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. CNS Drugs. 2010, 24 (3): 207-225.

Usman S.B., Indusekhar R., O'Brien S. Hormonal management of premenstrual syndrome. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2008; 22 (2): 251-260.

Dante G., Facchinetti F. Herbal treatments for alleviating premenstrual symptoms a systematic review. J. Psychosom. Obstet. Gynaecol. 2011; 32 (1):42-51.

Baker F.C., Kahan T.L., Trinder J., Colrain I.M. Sleep quality and sleep electroencephalogram in women with severe premenstrual syndrome. Sleep 2007;30:1283-91.

Bertone-Johnsona E.R., Hankinson S.E., Johnson S.R., Manson J.E. Cigarette smoking and the development of premenstrual syndrome. Am. J. Epidemiol. 2008; 168(8): 938-45.

Pearlstein T. Psychotropic medications and other non-hormonal treatments for premenstrual disorders. Menopause Int. 2012; 8(2): 60-4.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56315

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Klaudia Pałucka, CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, ANNA PILEWSKA - KOZAK, AGNIESZKA KONSTANCJA PAWŁOWSKA - MUC, GRAŻYNA STADNICKA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)