Характеристика динаміки змін гемостазу, протеолізу, фібринолізу і ліпопероксидації у тканині нирок = Description of dynamics change hemostasis, proteolysis, fibrinolysis and lipid peroxidation in kidney tissue

R. M. Borys, V. M. Sirman, O. P. Nykytenko, Yu. I. Bondarenko, W. Zukow, A. I. Gozhenko

Abstract


Borys R. M., Sirman V. M., Nykytenko O. P., Bondarenko Yu. I., Zukow W., Gozhenko A. I. Характеристика динаміки змін гемостазу, протеолізу, фібринолізу і ліпопероксидації у тканині нирок = Description of dynamics change hemostasis, proteolysis, fibrinolysis and lipid peroxidation in kidney tissue. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(3):241-258. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56064
http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3615

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).
755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7
© The Author (s) 2016;
This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,
provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial
use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.
Received: 05.03.2016. Revised 20.03.2016. Accepted: 23.03.2016.

УДК: 616.61-008.9:616.151.5

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМІКИ ЗМІН ГЕМОСТАЗУ, ПРОТЕОЛІЗУ, ФІБРИНОЛІЗУ І ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ У ТКАНИНІ НИРОК

Р. М. Борис1, В. М. Сірман1, О. П. Никитенко1, Ю. І. Бондаренко2, В. Жуков3,
А. І. Гоженко1

Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса, Украина
Тернопільський національний медичний університет
UMK w Toruniu
Резюме
Метою нашого дослідження було вивчити та проаналізувати динаміку змін гемостазу, протеолізу, фібринолізу і ліпопероксидації у тканині нирок при експериментальному перитоніті, а також при ад’ювантному артриті Пірсона у щурів та визначення динаміки змін біохімічних показників, що характеризують основні патофізіологічні механізми клітинного і тканинного ураження нирок. Для вирішення поставлених задач проведені серії експериментів in vivo. У роботі використано 189 самців білих щурів з середньою масою тіла 0,193±0,018 кг. Дослідження проводили через 2, 4, 6 і 12 міс. після індукції ад’ювантного артриту Пірсона. При експериментальному перитоніті, проведено 7 серій експериментів на 486 самцях білих щурів з масою тіла 0,17-0,30 кг. Встановлено, що при обох експериментальних моделях запалення виникають однотипні механізми гемостазу, протеолізу, фібрінолізу і ліпопероксидації у тканині органу.

Ключові слова: ураження нирок, протеоліз, фібриноліз, ліпопероксидація.

DESCRIPTION OF DYNAMICS CHANGE HEMOSTASIS, PROTEOLYSIS, FIBRINOLYSIS AND LIPID PEROXIDATION IN KIDNEY TISSUE

R. M. Borys, V. M. Sirman, O. P. Nykytenko, Yu. I. Bondarenko,W. Zukow,
A. I. Gozhenko

Ukrainian Scientific Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of Ukraine
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University
UMK w Toruniu
Resume
The aim of our study was to examine and analyze the dynamics of changes in hemostasis, proteolysis, fibrinolysis and lipid peroxidation in kidney tissue in experimental peritonitis, as well as adjuvant arthritis in rats Pearson and determine dynamic changes of biochemical indicators of the basic pathophysiological mechanisms of cell and tissue damage to the kidneys . To solve this problem, a series of experiments in vivo. The paper used 189 male albino rats with an average body weight of 0,193 ± 0,018 kg. The study was conducted at 2, 4, 6 and 12 months. After induction of adjuvant arthritis Pearson. In experimental peritonitis, held 7 series of experiments on 486 white male rats weighing 0,17-0,30 kg. Found that in both experimental models of inflammation there are similar mechanisms of hemostasis, proteolysis, fibrinolysis and lipid peroxidation in the fabric body.

Keywords: kidney damage, proteolysis, fibrinolysis, lipid peroxidation.

Keywords


ураження нирок, протеоліз, фібриноліз, ліпопероксидація, kidney damage, proteolysis, fibrinolysis, lipid peroxidation

Full Text:

PDF PDF

References


Література

Сірман В.М. Вплив алотрансплантації ембріональних плюрипотентних прогеніторних клітин на пероксидне окислення ліпідів та інтенсивність тканинного-фібринолізу в суглобах щурів з ад’ювантним артритом Пірсона/ В.М. Сірман// Медицина третього тисячоліття: Перший Міжн. Конгрес- круїз, 10-14жовтня 2003р. – Одеса-К., 2003.-С. 190-192.

Кухарчук О.Л. Вплив алотрансплантації ембріональних плюрипотентних прогеніторних клітин на інтенсивність тканинного фібринолізу у внутрішніх органах щурів з ад’ювантним артритом Пірсона/ О. Л. Кухарчук, В.М. Сірман// Динаміка наукових досліджень ‘ 2003: II Міжнар. Наук.-практ. конф.,20-27 жовтня 2003р.: матеріали конф.- Дніпропетровськ- Луганськ- Чернівці. -2003. –Т.15(Медицина). –С. 63-65.

Кухарчук О.Л. Вплив тканинної терапії на нестимульовану генерацію IL-4, Il-6, IL10, IL2, INF-γ, TNF- α, IL-1β, IL-12, IL-1RA, Rantes лімфоцитами щурів з ад’ювантним артритом Пірсона/ О.Л. Кухарчук, В.В. Радченко, В.М. Сірман // клін. та експерим. патологія. -2004.- Т. III, №2 (ч.2) -С. 371-372.

Кухарчук О.Л. Патогенетична роль та методи корекції інтегративних порушень гормонально-месенджерних систем регуляції гомеостазу натрію при патології нирок: Автореф. дис. д-ра мед. наук: 14.03.05 / Одеський мед. ін-т. - Одеса, 1996. - 37 с.

Jones S., Horwood N., Cope A., Dazzi F. The antiproliferative effect of mesenchymal stem cells is a fundamental property shared by all stromal cells // J. Immunol. – 2007. – Vol. 179. – P.2824-2831.

Хомко О.Й. Стан активності деяких гормональних та ферментних систем у хворих з різними формами гострого перитоніту: Автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.03 / Харківській мед. ун-т. - Харків, 1996.- 25 с.

Конюхова С.Г., Дубикайтис А.Ю., Шабуневич А.В. и др. Роль активации перекисного окисления липидов в патогенезе экспериментального перитонита // Бюл. эксперим. биол. и мед.- 1989.- т.107, №5. - С. 557-559.

Дзизенко С.Н., Пустовойт П.И., Горячий В.В. Активность протеолитических ферментов в перитонеальном экссудате и сыворотке крови у больных с перитонитом // Клін. хірургія.-1996.-№2-3.-С. 23.

Kanfer A. Coagulation factors in nephrotic syndrome // Amer. J. Nephrol. - 1990. - 1, N1. - P. 63 - 68.

Гоженко А.І. “Приховане” ушкодження проксимального відділу нефрону / А.І. Гоженко, Ю.Є. Роговий, О. С. Федорук // Одеський медичний журнал. – 2001. – №5. – С.16–19.

Гоженко А.И. Типове патогенетические механизмы формирования заболеваний почек // Патологія. – 2008. – Т. 5, №3. – С. 66

Zheng Z.H., Li X.Y., Ding J. et al. Allogeneic mesenchymal stem cell and mesenchymal stem cell-differentiated chondrocyte suppress the responses of type II collagen-reactive T-cells in rheumatoid arthritis // Rheumatology (Oxford). – 2008. – Vol. 47. – P.22-30.

Acosta-Rodriguez E.V., Napolitani G., Lanzavecchia A., Sallusto F. Interleukins 1beta and 6 but not transforming growth factor-beta are essential for the differentiation of interleukin 17-producing human T helper cells // Nature Immunology. – 2007. – № 8. – P.942-949.

Пат. № 30727А Україна, МПК7 G J 01. Спосіб визначення тканинної фібринолітичної активності / Боднар Б.М., Кухарчук О.Л., Магаляс В.М., Пенішкевич Я.І., Пішак О.В., Роговий Ю.Є., Сливка В.І., Шаповалов В.П. від 17.05.2000.

References

Sіrmаn V.М. Impact alotransplantatsiyi embryonic pluripotent progenitor cells in lipid peroxidation and tissue-intensity fibrinolysis in the joints of rats with adjuvant arthritis Pearson / V.М. Sіrmаn// Medicine Third Millennium: Pеrshiy Міjn. Коngrеs- kruiz, 10-14 november 2003 y. – Оdеsа - К., 2003.- P. 190-192. (Ukr.)

Kuhаrchuк О.L. Impact alotransplantatsiyi embryonic pluripotent progenitor cells in the tissue fibrinolysis intensity in the internal organs of rats with adjuvant arthritis Pearson / О. l. Кuhаrchuk, V.М. Sіrmаn// Dynamics Research ‘ 2003: II Міjnаr. Nаuk.-prаkt. kоnf.,20-27 October 2003y.: mаtеrіаli kоnf.- Dnіprоpеtrоvsk – Lugаnsk - Chеrnіvcі. -2003. –Т.15(Mеdicinа). – P. 63-65. (Ukr.)

Kuhаrchuк О.L. Effect of Tissue Therapy in unstimulated generation IL-4, Il-6, IL10, IL2, INF-γ, TNF- α, IL-1β, IL-12, IL-1RA, Rantes lymphocytes in rats with adjuvant arthritis Pearson / О.L. Кuhаrchuk, V.V. Rаdchеnkо, V.М. Sіrmаn // Klіn. tа еkspеrim. pаtоlоgіya. - 2004.- Т. III, № 2 (p.2) - P. 371-372. (Ukr.)

Kuhаrchuк О.L. Pathogenetic role and methods of correction integrative disorders, hormonal regulation of homeostasis Messenger of sodium renal disease: Author. Dis. Dr. med. Science: 14.03.05 / Оdеskiy mеd. іn-t. - Оdеsа, 1996. - 37 p. (Ukr.)

Jones S., Horwood N., Cope A., Dazzi F. The antiproliferative effect of mesenchymal stem cells is a fundamental property shared by all stromal cells // J. Immunol. – 2007. – Vol. 179. – P.2824-2831.

Hоmkо О.Y. State of activity of certain hormonal and enzyme systems in patients with various forms of acute peritonitis: Author. Dis. candidate. honey. Science: 14.01.03 / Hаrkіvskіy mеd. un-t. - Hаrkіv, 1996.- 25 p. (Ukr.)

Коnyuhоvа S.G., Dubikaytis А.Yu., Shаbunеvich А.V. at. al. The role of lipid peroxidation in the pathogenesis of experimental peritonitis // Byul. ekspеrim. biоl. i mеd.- 1989.- т.107, №5. - P. 557-559. (Rus.)

Dzizеnkо S.N., Pustоvоyt P.I., Gоryachiy V.V. Activity of proteolytic enzymes in peritoneal exudate and blood serum of patients with peritonitis // Кlіn. hіrurgіya.-1996.-№ 2-3.-P. 23. (Rus.)

Kanfer A. Coagulation factors in nephrotic syndrome // Amer. J. Nephrol. - 1990. - 1, N1. - P. 63 - 68.

Gоzhеnkо А.І. “ Hidden "damage proximal nephron / А.І. Gоzhеnkо, Yu.E. Rоgоviy, О. S. Fеdоruk // Оdеskiy mеdichniy jurnаl. – 2001. – №5. – P.16–19. (Ukr.)

Gоzhеnkо А.I. Typical pathogenetic kidney diseases Mechanisms the formative // Pathology. – 2008. – Т. 5, №3. – С. 66 (Ukr.)

Zheng Z.H., Li X.Y., Ding J. et al. Allogeneic mesenchymal stem cell and mesenchymal stem cell-differentiated chondrocyte suppress the responses of type II collagen-reactive T-cells in rheumatoid arthritis // Rheumatology (Oxford). – 2008. – Vol. 47. – P.22-30.

Acosta-Rodriguez E.V., Napolitani G., Lanzavecchia A., Sallusto F. Interleukins 1beta and 6 but not transforming growth factor-beta are essential for the differentiation of interleukin 17-producing human T helper cells // Nature Immunology. – 2007. – № 8. – P.942-949.

Pаt. № 30727А Ukraine, МPК7 G J 01. Method for determining fibrinolytic activity of tissue / Bоdnаr B.М., Кuhаrchuk О.L., Маgаlyas V.М., Pеnіshkеvich Ya.І., Pіshаk О.V., Rоgоviy Yu.E., Slivkа V.І., Shаpоvаlоv V.P. vіd 17.05.2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56064

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 R. M. Borys, V. M. Sirman, O. P. Nykytenko, A. I. Gozhenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)