Jakość tłumaczenia polskiego i adaptacji kulturowej kwestionariusza PRTEE (Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation) = Quality of polish translation and cultural adaptation of PRTEE (Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation)

Paweł Goguł, Robert Latosiewicz, Magdalena Goguł, Daria Majewska, Krzysztof Gawęda

Abstract


Goguł Paweł, Latosiewicz Robert, Goguł Magdalena, Majewska Daria, Gawęda Krzysztof. Jakość tłumaczenia polskiego i adaptacji kulturowej kwestionariusza PRTEE (Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation) = Quality of polish translation and cultural adaptation of PRTEE (Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation). Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):424-435. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.55877

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3590

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 16.06.2016.

 

Jakość tłumaczenia polskiego i adaptacji kulturowej kwestionariusza PRTEE (Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation)

Quality of polish translation and cultural adaptation of PRTEE (Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation)

 

Paweł Goguł1, Robert Latosiewicz1, Magdalena Goguł2, Daria Majewska3, Krzysztof Gawęda3

 

1Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Dział Diagnostyki Obrazowej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

3Klinika Ortopedii i Traumatologii Katedry Ortopedii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

1Department of Rehabilitation and Physiotherapy, Medical University of Lublin

2Department of Diagnostic Imaging, Ministry of the Interior and Administration Healthcare Center in Lublin

3Department of Orthopaedics and Traumatology, Medical University of Lublin

 

 

 

Słowa kluczowe: łokieć tenisisty, terapia tkanek miękkich, tłumaczenie.

Key words: tennis elbow, soft tissue therapy, translation.

 

 

Streszczenie

Wprowadzenie i cel pracy:

 Łokieć tenisisty jest częstym schorzeniem, dla którego nie opracowano w języku polskim zwalidowanych kwestionariuszy oceny stopnia zaawansowania. Pierwszym kwestionariuszem stworzonym do oceny łokcia tenisisty jest PRTEE (Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation). Narzędzie to jest dostępne w języku angielskim, nie ma oficjalnej polskiej wersji tego kwestionariusza. Celem tego badania była ocena tłumaczenia i adaptacji kulturowej polskiej wersji kwestionariusza PRTEE.

Materiał i metody:

Jakość tłumaczenia PRTEE na język polski została oceniona za pomocą anonimowej ankiety, przygotowanej na potrzeby badania. Kwestionariusz ankiety liczył 11 pytań i krótką metryczkę. Kwestionariusze zostały wypełnione przez losowo wybrane osoby związane z fizjoterapią. Do analizy zakwalifikowano 67 prawidłowo wypełnionych ankiet. 

Wyniki:

 62 z 67 ankietowanych (92%) stwierdziło iż polska wersja kwestionariusza jest dla nich zrozumiała. Większość ankietowanych (76%) oceniła celująco (6) i bardzo dobrze (5) zgodność polskiego kwestionariusza z wersją angielską, a wraz ze wzrostem poziomu znajomości języka angielskiego rosła ocena zgodności tłumaczenia kwestionariusza (rho=0,267; p=0,029). Zdaniem 92% ankietowanych polskie tłumaczenie kwestionariusza PRTEE nie zawiera błędów językowych (p=0,000, χ2=48,493).

Wnioski:

1. Polskie tłumaczenie kwestionariusza PRTEE jest wiarygodnym językowo narzędziem do oceny funkcjonowania pacjentów z zespołem „łokcia tenisisty”.

2. Adaptacja kulturowa i polskie tłumaczenie kwestionariusza PRTEE nie zmieniają charakteru treści zawartych w angielskiej wersji kwestionariusza PRTEE.

3. Istnieje konieczność wykorzystania dokonanego tłumaczenia kwestionariusza PRTEE w praktyce klinicznej przed wystąpieniem o uznanie jej za polską wersję oficjalną.

 

Abstract

Objective: Tennis elbow is a common condition for which validated staging questionnaire in Polish has not been developed. The first questionnaire designed to assess the tennis elbow is PRTEE (Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation). This tool is available in English, there is no official Polish version of the questionnaire.  The aim of this study was to evaluate the translation and cultural adaptation of the Polish version of PRTEE.

Material and methods: The quality of PRTEE translation into Polish was assessed using an anonymous questionnaire, prepared for the study. The questionnaire survey counted 11 questions and a short demographics. Questionnaires were completed by randomly selected people associated with physiotherapy. For the analysis 67 correctly completed questionnaires have been classified.

Results:  62 of  67 respondents (92%) stated that the Polish version of the questionnaire is comprehensible for them. The majority of respondents (76%) assessed the compatibility of Polish and English version of questionnaire as perfect (6) and very good (5), and compatibility assessment of questionnaire translation has grown with increasing level of English proficiency (rho = 0.267; p = 0.029). According to 92% of respondents Polish translation of the questionnaire PRTEE does not contain linguistic errors (p = 0.000, χ2 = 48.493)

 Conclusions: 1. Polish translation PRTEE questionnaire is a linguistic reliable tool for assessing functioning of patients with "tennis elbow".

2. Cultural adaptation and Polish translation of the PRTEE questionnaire not alter the nature of the content of the English version of the PRTEE questionnaire.

3. There is a need to use translated PRTEE questionnaire in clinical practice before applying for a recognition as an official Polish version.


Keywords


łokieć tenisisty; terapia tkanek miękkich; tłumaczenie, tennis elbow, soft tissue therapy, translation.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bibliografia:

Kuncewicz E.: Samborski W.: Aktualny stan wiedzy na temat patomechanizmu łokcia tenisisty. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej. 2008;54:48–53.

Coombes B.K., Bisset L.,Vicenzino B.: Management of lateral elbow tendinopathy: one size does not fit all. J Orthop Sports Phys Ther. 2015.45(11):938–949.

Shiri R., Viikari–Juntura E., Varonen H, et. al.: Prevalence and determinants of lateral and medial epicondylitis: a population study. Am J Epidemiol. 2006;164(11):1065–1074.

Skorupska E., Samborski W.: Najnowszy przegląd wiedzy dotyczący patomechanizmu łokcia tenisisty. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. 2011;76:69–76.

Murray D.J., Javed S, Jain N, et. al.: Platelet–Rich–Plasma injections in treating lateral epicondylosis: a review of the recent evidence. J Hand Microsurg. 2015;7(2):320–325.

González–Iglesias J., Joshua A., Gutierrez–Vega M., et. al.: Multimodal management of lateral epicocondylalgia in rock climbers: a Prospective case series. J Manipulative Physiol Ther. 2011;34(9):635–642.

Loew L.M., Brosseau L., Tugwell P., et. al. Deep transverse friction massage for treating lateral elbow or lateral knee tendinitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 8;11: CD003528.

Johnson G.W., Cadwa llader K., Scheffel S., et. al.: Treatment of lateral epicondylitis. Am Fam Physician. 2007;76(6):843–848.

Coombes B.K., Connelly L., Bisset L., et. al.: Economic evaluation favours physiotherapy but not corticosteroid injection as a first–line intervention for chronic lateral epicondylalgia: evidence from a randomised clinical trial. Br J Sports Med. 2015;2. pii: bjsports–2015–094729.

van Ark M., Zwerver J., Diercks R.L., van den Akker–Scheek I.: Cross–cultural adaptation and reliability and validity of the Dutch Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation (PRTEE–D). BMC Musculoskel Dis. 2014;11(15):270.

Rompe J.D., Overend T.J., MacDermid J.C.: Validation of the Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation Questionnaire. J Hand Ther. 2007;20(1):3–10.

MacDermid J.: The Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation (PRTEE) – User Manual. School of Rehabilitation Science, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada. Dec 2007.

Beaton D., Bombardier C., Guillemin F., et. al.: Guidelines for the Process of Cross-Cultural Adaptation of Self-Report Measures. SPINE J. 2000, 25(24): 3186–3191.

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/Framework_EN.pdf. 10.02.2016.

Vishwanathan K., Alizadehkhaiyat O., Kemp G.J.,et. al.: Responsiveness of the Liverpool Elbow Score in elbow arthroplasty. J Shoulder Elbow Surg. 2013;22(3):312–317.

Ashmore A.M., Gozzard C., Blewitt N.: Use of the Liverpool Elbow Score as a postal questionnaire for the assessment of outcome after total elbow arthroplasty. J Shoulder Elbow Surg. 2007;16(3 Suppl):55–58.

Qi Liang, Zhang, Yu–Dong, et. al.: Magnetic resonance imaging of patients with chronic lateral epicondylitis: is there a relationship between magnetic resonance imaging abnormalities of the common extensor tendon and the patient's clinical symptom? Medicine (Baltimore). 2016;95(5).e2681.

Stasinopoulos D., Papadopoulos C., Antoniadou M., et. al.: Greek adaptation and validation of the Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation (PRTEE). J Hand Ther. 2015 Jul–Sep;28(3):286–90.

Cacchio A., Necozione S., MacDermid J.C., et. al.: Cross–cultural adaptation and measurement properties of the italian version of the Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation (PRTEE) questionnaire. Phys Ther. 2012 Aug;92(8):1036–45.

Altan L., Ercan I., Konur S.: Reliability and validity of Turkish version of the patient rated tennis elbow evaluation. Rheumatol Int. 2010 Jun;30(8):1049–54.

Nilsson P., Baigi A., Marklund B., et. al.: Cross–cultural adaptation and determination of the reliability and validity of PRTEE–S (Patientskattad Utvärdering av Tennisarmbĺge), a questionnaire for patients with lateral epicondylalgia, in a Swedish population. BMC Musculoskel Dis. June 2008, 9:79.

Stratford P., Norman G., McIntosh J.: Generalizability of grip strength measurements in patients with tennis elbow. Phys. Ther. 1989, 69(4):276-281.

MacDermid JC: Development of a scale for patient rating of wrist pain and disability. J Hand Ther 1996, 9(2):178-183.




DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.55944

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Paweł Goguł, Robert Latosiewicz, Magdalena Goguł, Daria Majewska, Krzysztof Gawęda

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)