Ocena częstości występowania bólu kręgosłupa oraz stylu i jakości życia wśród osób z bólem kręgosłupa = Evaluation of the prevalence of back pain as well as the style and the quality of life among people with back pain

Piotr Kozłowski, Katarzyna Kożuch, Magdalena Kozłowska, Izabela Ławnicka, Karolina Kozłowska

Abstract


Kozłowski Piotr, Kożuch Katarzyna, Kozłowska Magdalena, Ławnicka Izabela, Kozłowska Karolina. Ocena częstości występowania bólu kręgosłupa oraz stylu i jakości życia wśród osób z bólem kręgosłupa = Evaluation of the prevalence of back pain as well as the style and the quality of life among people with back pain. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):329-336. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.55609

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3586

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 10.06.2016.

 

Ocena częstości występowania bólu kręgosłupa oraz stylu i jakości życia wśród osób z bólem kręgosłupa

Evaluation of the prevalence of back pain as well as the style and the quality of life among people with back pain

 

Piotr Kozłowski1, Katarzyna Kożuch2, Magdalena Kozłowska3, Izabela Ławnicka4, Karolina Kozłowska5

 

1 Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, UM w Lublinie

2 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3 Katedra i Klinika Neurologii, UM w Lublinie

4 Katedra i Klinika Nefrologii, UM w Lublinie

5 Instytut Filologii Angielskiej, KUL w Lublinie

 

 

 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin

e-mail: piotr7176@gmail.com

 

 

Streszczenie

 

Celem pracy była ocena częstości występowania bólu kręgosłupa oraz jakość życia osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. W badaniu oceniono również styl życia i poziom natężenia bólu. Badaniem objęto 103 osób. Kobiety stanowiły 56,9% respondentów, natomiast mężczyźni 43,1%. Wiek ankietowanych zawierał się pomiędzy 18 a 75 lat.  Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia do marca 2016 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem użytym do zebrania danych, był autorski, anonimowy kwestionariusz. Kwestionariusz zawierał 43 pytania z możliwością jednokrotnego wyboru w tym trzy pytania z możliwością wielokrotnego wyboru. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi- kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie.

Prawie wszyscy ankietowani skarżyli się na dolegliwości bólowe kręgosłupa (93,2%). Ankietowani najczęściej odczuwają dolegliwości bólowe zlokalizowane w odcinku lędźwiowym (75%, p<0,05), następnie kolejno w odcinku szyjnym (44,8%), krzyżowym (38,5%) oraz w odcinku piersiowym (20,8%). Kobiety istotnie statystycznie częściej (p<0,05) wskazywały na ból zlokalizowany w odcinku szyjnym (83,7% ankietowanych w tej grupie). Na pytanie o to czy w czasie doby zmienia się nasilenie bólu 81,3% ankietowanych wskazała, że charakter bólu ulega zmianie w ciągu doby, jest to wartość istotna statystycznie (p<0,05). Z czego 43,8% pytanych wskazała, że ból kręgosłupa ma charakter niejednorodny, zmienia się różnie w ciągu doby. Z powodu bólu kręgosłupa z pomocy Poradni Specjalistycznej korzysta 43,8% ankietowanych. Większość respondentów w tej grupie przyjmowała niesteroidowe środki przeciwbólowe (58,2%) oraz doustne lub dożylne leki steroidowe (37,2%).

 

Słowa kluczowe: ból kręgosłupa, ból pleców, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, dyskopatia, styl życia.

 

 

Abstract

 

The aim of this study was to evaluate the prevalence of back pain in relation to the quality of life of people suffering from this kind of pain. The study also focused on the significance of the correlation between the lifestyle and level of pain intensity. There were 103 respondents involved in the study. The age of the respondents was between 18 and 75 years. The study was conducted in the period from January to March 2016 and it employed the standardized interview method. The tool used for data collection was an anonymous questionnaire produced specifically for this study. The questionnaire consisted of 43 single choice questions and three multiple questions. Statistical analysis was performed using chi-square test. All values for which p <0.05 were considered statistically significant.

            Almost all respondents complained of back pain (93.2%). The respondents most often felt pain in the lumbar section (75%, p <0.05). The respondents also claimed to suffer from pain in the cervical (44.8%), sacral (38.5%) and the thoracic sections (20.8%). Women significantly more often (p <0.05) indicated pain located in the cervical section (83.7% of respondents in this group). To the question of whether during the day the severity of pain changed, 81.3% of the respondents gave an answer that the nature of pain changed throughout the day (a statistically significant value, p <0.05). Additionally, 43.8% of those respondents indicated that the pain is of a heterogeneous nautre. Due to back pain, 43.8% of the respondents admitted to having to consult a specialist. The majority of this group took non-steroidal analgesics (58.2%) and oral or intravenous steroidal analgesics (37.2%).

 

Keywords: back pain, degenerative changes of the spine, intervertebral discs, lifestyle.


Keywords


ból kręgosłupa, ból pleców, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, dyskopatia, styl życia, back pain, degenerative changes of the spine, intervertebral discs, lifestyle.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

Sous M., Stryla W.: Ocena gibkości kręgosłupa u chorych z zespołami bólów części lędźwiowej kręgosłupa na tle przepukliny jądra miażdżystego. Post. Rehab., 1993, 13, 3; 45-55.

Kwolek A.: Rehabilitacja medyczna. Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2007; 116-129.

Stodolny J.: Choroba przeciążeniowa kręgosłupa – epidemia naszych czasów. Wyd. ZL Natura, Kielce 2004; 17-36, 55-314.

Błaszczyk J.W.: Biomechanika kliniczna. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa2004; 95-99.

Rąpała K.: Zespoły bólowe kręgosłupa. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004; 7-10, 156-162, 182-185.

Richard S.S.: Clinical anatomy. Wyd. Lippincott Williams&Wilkins, USA 2004; 934-937.

Stodolny J.: Choroba przeciążeniowa kręgosłupa – epidemia naszych czasów. Wyd. ZL Natura, Kielce 2004; 17-36, 55-314.

Baker B.A., Reisky P.: Bóle i choroby kręgosłupa. Wyd. Amber, Warszawa 2001; 12-27, 56-70, 94-144.

Kiwerski J.: Schorzenia i urazy kręgosłupa. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, s. 130, 360-362.

Chmielewski H.: Klinika zespołów bólowych kręgosłupa. Kwartalnik Ortopedyczny, 2009, (3);238-243.

Tamar J., Zeev A.: Are localized low back pain and generalized back pain similar entities? Results of a longitudinal community based study. Disability and Rehabilitation, 2006; 28(6);369 – 377.

Cherkin D., Sherman K.J.: Conceptualization and Evaluation of an Optimal Healing Environment for Chronic Low-Back Pain in Primary Care. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2004, 10;171–S-178.

May S.: Patients’ attitudes and beliefs about back pain and its management after physiotherapy for low back pain. Physiotherapy Research International, 2007, 12(3); 126–135.

Mortimer M., Ahlberg G.: To seek or not to seek? Care-seeking behaviour among people with low-back pain. Scand J Public Health, 2003; 31;194–203.

Falla D.: Neuromuscular control of the cervical spine in neck pain disorders. In: Graven-Nielsen T., Arendt-Nielsen L., Mense S., editors. Fundamentals of musculoskeletal pain. Seattle: IASP Press; 2008;417–30.

Sterner Y., Gerdle B.: Acute and chronic whiplash disorders: a review. J Rehabil Med 2004;36; 193–209.

Przychodzka E., Lorencowicz R., Grądek E.: Problem bólu kręgosłupa u czynnych zawodowo pielęgniarek. Zdrowie i dobrostan, 2014,2; 135-147.

Gold E.B.: Diet and Lifestyle Factors Associated with Premenstrual Symptoms in a Racially Diverse Community Sample: Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN), 2007. Journal of women’s health;16, 5; 641-656

Nowotny J.: Edukacja i Reedukacja Ruchowa, 2003, Kasper, Kraków.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.55609

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Piotr Kozłowski, Katarzyna Kożuch, Magdalena Kozłowska, Izabela Ławnicka, Karolina Kozłowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)