Problem stosowania używek wśród seniorów mieszkających w środowisku domowym = The problem of the use of drugs among seniors living in the home environment

Agnieszka Bartoszek, Katarzyna Kocka, Edyta Zielonka, Marta Łuczyk, Marcin Rząca, Alina Deluga, Renata Domżał-Drzewicka, Zdzisława Szadowska-Szlachetka

Abstract


Bartoszek Agnieszka, Kocka Katarzyna, Zielonka Edyta, Łuczyk Marta, Rząca Marcin, Deluga Alina, Domżał-Drzewicka Renata, Szadowska-Szlachetka Zdzisława. Problem stosowania używek  wśród seniorów mieszkających w środowisku domowym = The problem of the use of drugs among seniors living in the home environment. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):235-244. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.55180

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3572

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 10.06.2016.

 

Problem stosowania używek wśród seniorów mieszkających w środowisku domowym

The problem of the use of drugs among seniors living in the home environment

 

Agnieszka Bartoszek1, Katarzyna Kocka1, Edyta Zielonka2, Marta Łuczyk3, Marcin Rząca3, Alina Deluga1, Renata Domżał‑Drzewicka1, Zdzisława Szadowska‑Szlachetka3

 

1Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

3Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Słowa kluczowe: seniorzy, używki, środowisko domowe.

 

Key words: seniors, drugs, home environment.

 

Abstrakt

Wprowadzenie

Przebieg procesu  starzenia  uzależniony jest od prezentowanych przez całe życie zachowań zdrowotnych i stylu życia. Wśród tych  zachowań często kontynuowanych w procesie starzenia  istotne miejsce zajmują nałogi palenia papierosów i spożycia alkoholu

Cel pracy rozpoznanie częstości stosowania używek typu  palenie papierosów i spożycie alkoholu wśród seniorów oraz określenie czynników różnicujących ich występowanie

Materiał i metoda

Badaniem objęto 110 osób starszych mieszkających w województwie lubelskim  Do zbierania informacji wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Przyjęto poziom istotności p<0,05.

Wyniki

Do kontaktu z tytoniem przyznaje się 29,1% seniorów. Seniorzy w przeważającej większości (83,6%) po alkohol sięgają okazjonalnie. Palenie tytoniu częściej dotyczy mężczyzn (48,2%) niż kobiet (8,9%), podobnie jak  konsumpcja alkoholu:  mężczyźni (29.6 %), kobiety (3.6%). W grupie osób po 75 roku życia palacze stanowią 37,5%, natomiast w wieku 65-74 lata jest to 18,5% respondentów. Częściej palą tytoń mieszkańcy wsi (36,8%) niż miast 18,9%.  Konsumpcja alkoholu częściej dotyczy osób ze środowisk wiejskich (24,6%), niż miejskich (7,5%). Większość pijących alkohol ma  wykształcenie podstawowe (38.2%). Spożywanie alkoholu jest bardziej charakterystyczne dla osób stanu  wolnego (27,8%)  niż pozostających w związkach (10,8%).

Wnioski

Wśród palaczy stanowiących  1/3 badanych dominują osoby po 75 r.ż., mężczyźni, osoby pochodzące ze środowisk wiejskich. Seniorzy pijący alkohol to najczęściej mężczyźni, osoby stanu wolnego, mieszkające na wsi, i z wykształceniem podstawowym.

 

Abstract

Background

The aging process is dependent of presented by a lifelong health behaviours. Among these behaviours, often continued during the aging process, an important place occupy the habits of cigarette smoking and alcohol consumption.

Objective

Recognizing the incidence of cigarette smoking and alcohol consumption among seniors, also identify the factors that differentiate their occurrence.

Material and methods

The study involved 110 elderly people over 65 years of age, living in Lublin province . To collect information used original questionnaire. The level of significance p < 0.05.

Results
To contact with tobacco admit 29.1 % of seniors . The overwhelming majority (83.6 %) of seniors consume alcohol occasionally. Cigarette smoking applies especially men (48.2%) than women (8.9%) , same as alcohol consumption: men ( 29.6 % ), women ( 3.6%) . In the group of people over 75 years of age, smokers constitutes 37.5%, of  65-74 years old - 18.5 % of respondents. Rural residents (36.8 %) smoke the cigarettes more often than urban residents (18.9%). Alcohol consumption is also more frequently in rural areas (24.6 %) than in the cities (7.5%). The most people who consume alcohol have a basic education (38.2%). Alcohol consumption applies mostly unmarried people (27.8 %) than people who are in relationship (10.8 % ).

Conclusions

Among 1/3 respondents – smokers, dominate people over 75 years of age. Those are men, living in rural areas. Seniors who consume alcohol are mostly single men, living in rural ares and also having basic education.


Keywords


seniorzy;używki; środowisko domowe; seniors; drugs; home environment.

Full Text:

PDF (Polski)

References


PIŚMIENNICTWO

Kozdroń E., Leś A., Aktywność ruchowa w procesie pomyślnego starzenia się. Postępy rehabilitacji 2010, 1, 49-57.

Donza J., Ruffieux Ch., Cornuz J., Determinants of smoking and cessation in older women. Age and Ageing 2007, 1, 53-57.

Florek M., Palenie papierosów i spożycie alkoholu wśród ludności wiejskiej, a jej opinie na temat profilaktyki zdrowotnej. Medycyna Ogólna 2006, 1- 2, 27- 36.

Bączyk G., Kwapisz U., Stan zdrowia palaczy w podeszłym wieku w badaniach skalą FANLTC. Przegląd Lekarski 2010, 10, 883-887.

Głowacka D., Kwapisz U., Ocena wiedzy zdrowotnej starszych osób ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości palenia tytoniu. Przegląd Lekarski 2005, 10, 1207-1211.

Głowacka M., Kwapisz U., Postawy prozdrowotne osób w starszym wieku wobec nałogu palenia w obecnej transformacji społecznej. Przegląd Lekarski 2009, 10, 786-791.

Jachimowicz V., Kostka T., Stan funkcjonalny i zdrowotny osób palących tytoń w starszym wieku. Przegląd Lekarski 2009, 10, 584-589.

Barret P., Vogel-Sprott M., Age, drinking habits and the effects of alcohol. Journal of Studies on Alcohol and Drugs 1984, 45, 517-521.

Ross S., Zaburzenia związane z używaniem alkoholu występujące u osób w podeszłym wieku. Psychiatria po Dyplomie 2005, 4, 17-28.

Dupree L. W., Schonfeld L., Antecedents of drinking for Early-and late-onset elderly alcohol abusers. Journal of Studies on Alcohol 1991, 52, 587-592.

Lopez AD., Peto R., Thun MJ., Alcoholism consumption and mortality among middle-aged and elderly U.S. adults. New England Journal of Medicine 1997, 24, 1705-1714.

Gerstenkor A., Suwała M., Palenie tytoniu i picie alkoholu w wielkomiejskiej populacji osób w starszym wieku. Psychogeriatria Polska 2006, 4, 191-200.

Drygas W., Głuszek J., Kozakiewicz K., Kurjata P., Kwaśniewska M., Szcześniewska D., Wiercińska E., Wyrzykowski B., Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska 2005, 6, 636-640.

Bryła M., Maniecka-Bryła I., Szymocha M., Palenie tytoniu a rodzaj wykonywanej pracy – badanie populacji osób pracujących na terenie województwa świętokrzyskiego. Przegląd Lekarski 2010, 10, 1004-1007.

Drygas W., Gerstenkorn A., Suwała M., Wpływ cech społeczno-demograficznych na palenie tytoniu w starszym wieku. Przegląd Lekarski 2008, 10, 617-620.

Barański J., Piątkowski W., Zdrowie i choroba. Wybrane elementy socjologii medycyny. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2002.

Karakiewicz B., Kozielec T., Późniak J., Sałacka A., Wybrane zachowania zdrowotne pacjentów wieku starszym będących pod opieką lekarzy rodzinnych a choroby układu krążenia. Polska Medycyna Rodzinna 2000, 2, 159-161.

Brennan P., Moos R., Schutte K., Predicting the development of late-life late-onset drinking problems: a 7-year prospective study. Alcoholism Clinical and Experimental Research 1998, 6, 1349-1358.

Chen W., Pamell S., West J., Nicotine decreases blood alcohol concentrations adult rats: a phenomenon potentially related to gastric function. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 2006, 30, 1408-1413.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.55179

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Agnieszka Bartoszek, Katarzyna Kocka, Edyta Zielonka, Marta Łuczyk, Marcin Rząca, Alina Deluga, Renata Domżał - Drzewicka, Zdzisława Szadowska - Szlachetka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)