Porównanie oceny obciążenia statycznego przedstawicieli handlowych różnych firm = Comparison evaluation of static load of sales representatives from different companies

Justyna Gierczak

Abstract


Gierczak Justyna. Porównanie oceny obciążenia statycznego przedstawicieli handlowych różnych firm = Comparison evaluation of static load of sales representatives from different companies. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):213-222. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.55337

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3563

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 25.05.2016.

 

Porównanie oceny obciążenia statycznego przedstawicieli handlowych różnych firm

Comparison evaluation of static load of sales representatives from different companies

 

Justyna Gierczak

 

SKN Ochrony Środowiska, Sekcja Higieny pracy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

inż. Justyna Gierczak

Opiekun prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

SKN Ochrony Środowiska, Sekcja Higieny pracy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

 

Streszczenie

 

1. Wprowadzenie i cel pracy

Jednym z czynników zaliczających się do zagrożeń w środowisku pracy jest obciążenie mięśniowo-szkieletowe. Stanowisko przedstawiciela handlowego jest stosunkowo nowym, dlatego warto bliżej zapoznać się z jego charakterystyką. Celem pracy było zbadanie i porównanie wielkości obciążenia statycznego w środowisku pracy przedstawicieli handlowych dwóch różnych firm.

2. Materiał i metoda

Ocena obciążenia dotyczyła przedstawicieli handlowych pracujących w dwóch różnych firmach zróżnicowanych branżowo. Badanie zostało przeprowadzone w maju 2016 r. i została do niego wykorzystana metoda OWAS (Ovako Working Posture Analysis System).

3. Wyniki

Przedstawiona ocena przedstawiciela zakładu 1. potwierdza, że w przypadku badanego stanowiska pracy istnieje średnie ryzyko wystąpienia nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Świadczy to o tym, iż pozycje ciała przyjmowane przez pracowników, mogą mieć negatywne skutki zdrowotne, dlatego warto rozważyć propozycję zmiany warunków pracy. Przedstawiona ocena pracownika zakładu 2. wykazała, że w przypadku analizowanego stanowiska pracy istnieje małe ryzyko wystąpienia nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Świadczy to, że pozycje ciała przyjmowane przez pracowników w przedstawionym wymiarze czasowym nie powinny mieć negatywnych skutków zdrowotnych, więc nie trzeba zmieniać warunków pracy. Wskazane jest aby okresowo przeprowadzać ocenę na obu stanowiskach pracy.

4. Wnioski

Należy indywidualnie podchodzić do każdego stanowiska przy ocenie ryzyka obciążeniem statycznym. Gdy występuje średnie ryzyko przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego nie jest obowiązkowe natychmiastowe zmienianie warunków pracy tego stanowiska jednakże wskazana jest regularna jego ocena oraz rozważenie możliwości korzystnych zmian. Obciążenie statyczne jako rozpowszechniający się czynnik zagrożenia powinno być częściej brane pod uwagę i badane przez specjalistów związanych z dziedziną BHP.

 

Słowa kluczowe: obciążenie  w pracy, ryzyko zawodowe, zdrowie, bezpieczeństwo.

 

Abstract

 

Introduction and aim. One of the factors falling to the risks in the work environment is a load of musculoskeletal. The position of sales representative is relatively new, so it is worth a closer look at his characteristics. The aim of the study was to investigate the static load environments sales representatives of two different companies and compare them. Material and method. Rating load concerned two sales representatives in a variety of different companies of sector. The survey was conducted in May 2016. And was to him the method used OWAS (Ovako Working Posture Analysis System). Result. This assessment representative 1. confirms that in case of an investigational job medium, there is a risk of overloading the musculoskeletal system. This shows that the body positions taken by the employee may have a negative impact because it is worth considering a proposal to amend the conditions of work, but it is not necessary for immediate execution. This assessment Employee No. 2 showed that in the case of an investigational workplace there is a small risk of overloading the musculoskeletal system. This shows that the body positions taken by an employee in the present-time should not have any negative effects, so you do not need to change the working conditions. It is advisable to periodically carry out an assessment of the two positions. Conclusions. It should be approached individually for each position in the risk assessment static load. When there is a medium risk of overloading the musculoskeletal system is not mandatory immediately change the working conditions of this position, however, it is indicated for the regular evaluation and consider the possibility of positive changes. Static load as spreading risk factor should be taken more into account and examined by experts associated with the field of health and safety.

 

Keywords: workload, safety, health, risk.


Keywords


obciążenie w pracy; ryzyko zawodowe; zdrowie; bezpieczeństwo; workload; safety; health; risk.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Koradecka D. (red) Czynniki fizjologiczne [w:] Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, CIOP, Warszawa 2000 r. s. 89-120.

Rączkowski B., BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2012 r. s. 329-373.

Wieczorek S. Ergonomia, Kraków-Tarnobrzeg, 2014 r. s. 105-133.

Pawlak H., Nowakowicz-Dębek B., Maksym P., Wlazło Ł., Obieg dokumentacji wymaganej przy ocenie ryzyka zawodowego. Logistyka 5, 437-442, 2015.

Krause M., Praktyczne aspekty doboru metod oceny ryzyka zawodowego. ‘Zeszyty Naukowe Poli-techniki Śląskiej’, 177-178, 2011.

Górska E., Kossobudzka-Górska A., Ocena ryzyka zawodowego [w:] Współczesne i przyszłe wy-zwania ergonomii, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.55337

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Justyna Gierczak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)