Problematyka medycyny psychosomatycznej – od historii do współczesności = The issue of Psychosomatic Medicine – form history to nowadays

Malwina Tudorowska

Abstract


Tudorowska Malwina. Problematyka medycyny psychosomatycznej – od historii do współczesności = The issue of Psychosomatic Medicine – form history to nowadays. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):121-134. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.54716

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3561

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 25.05.2016.

Problematyka medycyny psychosomatycznej – od historii do współczesności

The issue of Psychosomatic Medicine – form history to nowadays

 

Malwina Tudorowska

 

Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego, Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego,

Collegium Medicum w Bydgoszczy,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Department of Preventive Nursing,

Institute of Psychiatric Nursing Collegium Medicum in Bydgoszcz,

Nicolaus Copernicus University in Toruń

 

Adres do korespondencji/Adress to correspondence:

mgr Malwina Tudorowska

Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu,

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel.: (52) 585-58-22, tel./fax: (52) 585-58-49

e-mail: malwina.tudorowska@gmail.comStreszczenie

U źródeł rozumienia medycyny psychosomatycznej znajdują się odniesienia do starożytnej myśli greckiej (Platon Hipokrates, Galen) na temat jedności i wzajemnych powiązań ciała i duszy. Początków rozwoju medyny psychosomatycznej upatruje się w latach 40. XX wieku. Wówczas domagano się spojrzenia na całego człowieka, na zdrowie i chorobę w perspektywie jego problemów psychologicznych i warunków środowiska. Pierwsi lekarze interesujący się zaburzeniami psychosomatycznymi, jak Franz Aleksander czy Flanders Dunbar, byli psychoanalitykami. Zwracali oni uwagę, że przyczyn chorób medycyna powinna poszukiwać przyczyn chorób nie tylko w czynnikach fizycznych, tj. drobnoustrojach, urazach czy niewłaściwych genach, ale także w cechach osobowości, utrwalonych sposobach zachowań czy traumach psychicznych. Rozwój tej dziedziny medycyny przyczynił się do obecnego rozumienia człowieka w sposób holistyczny zarówno w zdrowiu, jak i chorobie. Współczesna medycyna psychosomatyczna jest propozycją uprawiania medycyny klinicznej, a także promocji zdrowia i profilaktyki. Praca ma na celu przybliżenie rozwoju myślenia dotyczącego etiologii chorób i zaburzeń w kierunku poszukiwania syntez. Ważne jest również podkreślenie jak istotna jest współpraca medyków i psychologów w procesie diagnostycznym i leczniczym wielu schorzeń.

Słowa kluczowe: medycyna psychosomatyczna, zaburzenia psychosomatyczne, psychoneuroimmunologia.

Abstract

At the source of the understanding of psychosomatic medicine are references to ancient Greek thought (Plato, Hippocrates, Galen) on the unity and interconnectedness of body and soul. The 40’s of the twentieth century are considered to be the beginning of the development of psychosomatic medicine. It was demanded to look at the whole human, on individual’s health and disease in the perspective of psychological problems and environmental conditions. The first physicians with an interest in psychosomatic disorders, such as Franz Alexander and Flanders Dunbar, were psychoanalysts. They pointed out that medicine should identify not only physical factors, like microorganisms, injuries or the wrong genes as the etiology of illnesses. Also personality traits, established ways of behavior or psychological trauma are important to take into consideration. Development of psychosomatic medicine has contributed to the current understanding of human in a holistic way, both in health and disease. Modern psychosomatic medicine is a proposal to practice clinical medicine as well as health promotion and prevention. The aim of this article is to present the thinking of the etiology of diseases and disorders in the direction of the search for synthesis. It is also important to emphasize the importance of cooperation medics and psychologists in the diagnostic process and healing of many diseases.Key words: psychosomatic medicine, psychosomatic disorders, psychoneuroimmunology.


Keywords


medycyna psychosomatyczna; zaburzenia psychosomatyczne; psychoneuroimmunologia; psychosomatic medicine; psychosomatic disorders; psychoneuroimmunology.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Alexander F. The development of psychosomatic medicine. Psychosom Med. 1962;24(1):13–24.

Basińska MA. Funkcjonowanie psychologiczne pacjentów w wybranych chorobach endokrynologicznych. Uwarunkowania somatyczne i osobowościowe. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; 2009.

Fava G, Sonino N. Psychosomatic medicine: emerging trends and perspectives. Psychother Psychosom. 2000;69(4):184–197.

Giejbatow D. Psychoneuroimmunologia. Nowe podejście do starego zagadnienia. Nowiny Psychologiczne. 2000;4:5–25.

Goleman D. Inteligencja emocjonalna: sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami. Poznań: Media Rodzina; 1997.

Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2007.

Jakóbisiak M. Zależności między układem neuroendokrynnym a układem immunologicznym. W: Jakóbisiak M, redaktor. Immunologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. s. 385–390.

Kutter P. Współczesna psychoanaliza. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 1998.

Luban-Plozza B, Pöldinger W, Kröger F, Wasilewski B. Zaburzenia psychosomatyczne w praktyce lekarskiej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1995.

Maruszewski T, Ścigała E. Emocje – aleksytymia – poznanie. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora; 1998.

Mausch K. Wprowadzenie do psychoneuroimmunologii. Szczecin: Wydawnictwo Psychologiczne; 2003.

Meurs P, Cluckers G.Psychosomatic Symptoms, Embodiment and Affect: Weaving Threads to the Affectively Experienced Body in Therapy with a Neurotic and a Borderline Child. J Child Psychother. 1999;25:71–91.

Nurzyńska A, Wasińska-Pokrywka M. Psychoneuroimmunologia – historia i przegląd obszarów badań. Nowiny Psychologiczne. 2007;3:49–62.

Ogińska-Bulik N, Juczyński Z. Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Difin; 2010.

Popielski K. Psychologiczne aspekty doświadczania chorób reumatycznych. Reumatologia. 2005;43(3):160–165.

Schier K. Bez tchu i bez słowa: więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2005.

Ścigała E. Psychoneuroimmunologia jako dziedzina współczesnej psychosomatyki. W: Cierpiałkowska L, Sęk H, redaktorzy. Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora; 2001. s. 33–60.

Tylka J. Psychosomatyka: wybrane zagadnienia z teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego; 2000.

WHO. Global surveillance and control of hepatitis C. Report of a WHO Consultation organized in collaboration with the Viral Hepatitis Prevention Board, Antwerp, Belgium. J Viral Hepatitis. 1999;6(1):35–47.

Wrześniewski K. Medycyna psychosomatyczna, medycyna behawioralna, psychologia medyczna, psychologia zdrowia – czy psychologia chorego somatycznie? Nowiny Psychologiczne. 1998;4:25–37.

Wrześniewski K. Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych. W: Strelau J, redaktor, Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2007. t.3. s. 493–512.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.54716

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Malwina Tudorowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)