Stosowanie używek a czynniki społeczno-demograficzne = Applying of stimulants and social - demographic factors

Dorota Weber, Dorota Nalepa, Renata Rogala, Marianna Charzyńska-Gula

Abstract


Weber Dorota, Nalepa Dorota, Rogala Renata, Charzyńska-Gula Marianna. Stosowanie używek a czynniki społeczno-demograficzne = Applying of stimulants and social - demographic factors. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):135-145. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.54717

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3560

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 25.05.2016.

 

Stosowanie używek a czynniki społeczno-demograficzne

Applying of stimulants and social-demographic factors

 

Dorota Weber1, Dorota Nalepa2, Renata Rogala3, Marianna Charzyńska-Gula4

 

1Absolwentka Kierunku Pielęgniarstwo -Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Doktorantka Katedry Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, adres email: nalepad1@wp.pl

3Doktorantka studiów doktoranckich w Zakładzie Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

4Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

 

 

Streszczenie

Wstęp. Autorzy wielu prac potwierdzają popularny pogląd, że „palacze piją, a pijący palą”. Ponadto ci, którzy piją najwięcej, zwykle też najwięcej palą. Jednoczesne używanie tych dwóch środków stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Badania przeprowadzane wśród osób leczonych z powodu alkoholizmu i innych uzależnień wykazały, że w okresie 12 lat zmarły 222 osoby spośród 845 badanych.

Celem pracy jest ukazanie, czy czynniki społeczno – demograficzne mają wpływ na stosowanie używek takich jak:  papierosy i alkohol.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w  2015 roku w jednej z lubelskiej przychodni. Do badań zakwalifikowano 148 respondentów. Zastosowaną metodą w badaniach był sondaż diagnostyczny a wykorzystaną techniką kwestionariusz wywiadu przeprowadzony wśród respondentów, w którym wykorzystano metryczkę i wywiad . Badaniem objęto 148 respondentów, których podzielono na 2 grupy: uczących się i pracujących.

Wyniki. Badania własne ukazały, że palenie tytoniu to nałóg nie spotykany u 74,6% respondentów uczących się  i 46% pracujących. Osoby uczące się tj. w młodszym wieku, mniej palą niż osoby starsze. Analiza statystyczna wykazała, że alkoholu  nie pija tylko 9 badanych (13,8%) wśród  osób uczących się  i 21 (26,3%)wśród pracujących.

Wnioski

Według przedstawionych badań na stosowanie alkoholu wpływa zarówno wiek, płeć jak i miejsce zamieszkania, natomiast  na palenie papierosów ma wpływ wiek respondentów.

 

Słowa kluczowe: stosowanie używek, czynniki społeczno-demograficzne.

 

Abstract

Introduction. A number of scientists confirm the common belief that “smokers drink and drunks smoke”. In addition, those who abuse alcohol the most usually smoke excessively. Simultaneous abusing both of these substances poses a threat to public health. The research conducted among patients treated with the addiction to alcohol and other addictions as well has shown that in the span of twelve years, out of 845 examined patients, 222 persons died. The aim of this paper is to show whether  socio-demographic factors exert an impact on using such stimulants as: cigarettes and alcohol.

Materials and methods. The research was carried out  in a clinic in Lublin in the year 2015. 148 respondents were qualified for the investigation. The method applied for the study was a diagnostic survey, and the technique used was a questionnaire conducted in the form of an interview with respondents, taking into account their birth certificate and an interview.  The investigation covered 148 persons,  who were split into 2 groups: the learning and the working ones.

Findings. The investigation indicated that smoking nicotine is a habit which is not found in 74.6% studying persons and in 46% working persons.  Students, i.e. persons at a younger age, smoke less than older persons. The statistical analysis revealed that alcohol is not consumed by only 9 examined  persons (13.8%) out of the studying ones, and 21 (26.3%) out of the working ones.

Conclusions. In the light of the research, alcohol consumption is linked with both age, gender and the place of living, whereas smoking cigarettes is connected with the age of the respondents.

 

Key words: use of stimulants, socio-demographic factors.


Keywords


stosowanie używek, czynniki społeczno-demograficzne, use of stimulants, socio-demographic factors.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bibliografia:

Basa A., Mocarska D., Buczyńska-Górna M., Adamska R., Kusztal K.: Problem uzależnienia od tytoniu wśród młodzieży szkół licealnych. Prz Lek 2007; 64(10):770-773.

Stelmach W.: Palący problem – czyli prawie wszystko o tytoniu i skutkach jego używania. Cz. II. Post Fitoter 2009;2:137- 140.

Sygit M.: Zdrowie publiczne. Wyd. 1. Warszawa: Wydaw. Oficyna a Wolters Kluwer Polska; 2010. Rozdział 3, Nikotynizm, s. 75-97.

Słowik-Gabryelska A.: Patologie społeczne. Alkoholizm, narkomania, nikotynizm. Wyd. 1. Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; 2006. Rozdział 3, Nikotynizm s. 99-146.

Gajewska E., Malak R., Mojs., Samborski W.: Palenie papierosów – zagrożenie od pierwszych dni życia. Prz Lek 2008; 65(10):709-711.

Przybylski G., Pasińska M., Pyskir J., Gołda R., Piotr K., Gadzinska A.: Analiza rozpowszechnienia palenia tytoniu u cię- żarnych kobiet pacjentek Poradni Badań Prenatalnych w latach 2005-2006. Prz Lek 2007; 64(10):827-830.

Guzikowski W., Pirogowicz I.: Wpływ palenie tytoniu przez kobiety ciężarne na masę urodzeniową – analiza danych z porodów w 2007 w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków im. dr S. Mossora w Opolu. Prz Lek 2008; 65(10):424-426.

Chełkowska M., Gajewska J., Ambroszkiewicz J., LaskowskaKlita T.: Narażenie kobiet ciężarnych i ich dzieci na toksyczne działanie ołowiu inhalowanego z dymem tytoniowym. Prz Lek 2009; 66(10):869-872.

Postawy wobec alkoholu. Komunikat z badań. CBOS 2010.http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_116_10.PDF(dostęp 15.05.2016).

Głombicki Ł. Ekspert: 30-40 proc. polskich gimnazjalistów w wieku 15 lat regularnie się upija. http://wiadomosci. gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14578099,Ekspert 30.

_proc__polskich_gimnazjalistow_w_wieku.html (dostęp 15.05.2016).

“Jeśli pijemy, to tak żeby już sponiewierało”. Polski problem z alkoholem? http://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/alkoholizm-w-Polsce-ilu-jest-alkoholikow-a-ilu-nadużywa alkoholu, 513762.html (dostęp 15.05.2016).

Ostaszewski K.: Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w zachowaniach ryzykownych dzieci i młodzieży, w:. Mazur J., Tabak I., Małkowska-Szkutnik A., Ostaszewski K., Kołoło H., Dzielska A., Kowalewska A.: Czynniki chroniące młodzież 15-letnią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Warszawa, 2008, IMiD.

Gajewski J.,Małkowska- Szkutnik A., Rodzinne i rówieśnicze czynniki związane z upijaniem się i paleniem tytoniu przez 15 letnią młodzież: Developmental Period Medicine, 2012, XVI, 4.

Barnes G.M., Farrell M.P., Banerjee S.: Family In$uences on Alcohol Abuse and Other Problem Behaviors Among Black and White Adolescents in a General Population Sample. Journal of Research on Adolescence Volume 4, Issue 2, 1994, pages 183-201.

van der Vorst H., Engels R.C., Meeus W., Deković M.: %e impact of alcohol-speci&c rules, parental norms about early drinking and parental alcoholuse on adolescents’ drinking behavior. J. Child. Psychol. Psychiatry, 2006 Dec; 47(12), 1299-1306.

Faly B.R.i wsp: Di#erential in$uence of parental smoking and friends’ smoking on adolescent initiation and escalation of smoking, J. Health Soc. Behav. 1994 Sep; 35(3), 248-

Brickere J.B.i wsp.: Childhood friends who smoke: do they in$uence adolescents to make smoking transitions?, Addict. Behav., 2006 May; 31(5), 889-900.

Stelmach W., Kaczmarczyk-Chałas K., Bielecki W., StelmachI., Drygas W.: How education, income, control overlife and life style contribute to risk factors for cardiovascular disease among adults in a post-communist country. Public Health 2005;119(6):498–508, http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2004.09.006.

Johnson N.J., Backlund E., Sorlie P.D., Loveles C.A.: Marital status and mortality: The national longitudinal mortality study. Ann. Epidemiol. 2000;10(4):224–238,http://dx.doi.org/10.1016/S1047-2797(99)00052-6.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.54717

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Dorota Nalepa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)