Zachowania zdrowotne studentów pielęgniarstwa w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych = The health behaviours of nursing students related to the prevention of neoplastic diseases

Dominika Gujska, Anastazja Gutek, Natalia Gajewska, Żaneta Gawron, Marcin Stanisław Rząca, Zdzisława Szadowska-Szlachetka

Abstract


Gujska Dominika, Gutek Anastazja, Gajewska Natalia, Gawron Żaneta, Rząca Marcin, Szadowska-Szlachetka Zdzisława. Zachowania zdrowotne studentów pielęgniarstwa w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych = The health behaviours of nursing students related to the prevention of neoplastic diseases. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):107-120. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.54714

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3546

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 25.05.2016.

 

Zachowania zdrowotne studentów pielęgniarstwa w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych

The health behaviours of nursing students related to the prevention of neoplastic diseases

 

1Dominika Gujska, 1Anastazja Gutek, 1,2Natalia Gajewska, 1,3Żaneta Gawron, 4Marcin Rząca, 4Zdzisława Szadowska-Szlachetka

1Dominika Gujska, 1Anastazja Gutek, 1,2Natalia Gajewska, 1,3Zaneta Gawron, 4Marcin Rzaca, 4Zdzislawa Szadowska-Szlachetka

 

1Studenckie Koło Naukowe, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Students scientific association, Chair of Oncology and Enviromental Health, Medical University of Lublin

2Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

University Children's Hospital in Lublin, Department: of Hematology , Oncology and Transplantation Children

3Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie,

University Children's Hospital in Lublin. Department of Pediatric Otolaryngology , Audiology and Phoniatrics

4Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Department of Oncology, Chair of Oncology and Enviromental Health, Medical University of Lublin

 

Słowa kluczowe: studenci pielęgniarstwa, świadomość zdrowotna, zachowania zdrowotne, choroba nowotworowa, profilaktyka nowotworów.

Key words: nursing students, health awareness, health behaviours, neoplastic disease, prevention of neoplastic diseases.

 

Streszczenie

Wstęp: Choroby nowotworowe stają się coraz bardziej powszechnym problemem na świecie. Dlatego ważne jest, żeby młodzi ludzie byli świadomi tego zagrożenia i wiedzieli jak postępować aby nie zachorować oraz znali metody wczesnego wykrywania nowotworów.

Cel pracy: Poznanie wiedzy i zachowań zdrowotnych studentów pielęgniarstwa w zakresie profilaktyki nowotworów.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 105 studentów pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wśród respondentów było 7 mężczyzn i 98 kobiet. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety za pomocą którego zbadano poziom wiedzy i kwestionariusz standaryzowany Inwentarz Zachowań Zdrowotnych wg  Juczyńskiego. Wyniki badań poddano analizie statystycznej przy pomocy programu StatSoft Statistica 10.0 PL.

Wyniki: Ogólny poziom wiedzy studentów na temat chorób nowotworowych był na wysokim poziomie. Najwięcej prawidłowych odpowiedzi studenci wskazywali w pytaniach dotyczących wiedzy na temat czynników ryzyka i objawów chorób nowotworowych, natomiast ich wiedza na temat profilaktyki była na poziomie przeciętnym. Studenci przejawiają zachowania prozdrowotne we wszystkich grupach zachowań wyodrębnionych przez Juczyńskiego w jego kwestionariuszu, najrzadziej w zakresie  praktyk zdrowotnych.

Wnioski:

  1. Studenci posiadają  wysoki poziom wiedzy dotyczący czynników ryzyka oraz objawów nowotworów, natomiast wymagają uzupełnienia treści związanych z profilaktyką wtórną nowotworów.
  2. Studenci przejawiają zachowania  prozdrowotne.
  3. Wysoki poziom wiedzy dotyczący  profilaktyki nowotworów nie zawsze towarzyszy praktykom zdrowotnym studentów.

 

Abstract

Introduction: Neoplastic diseases are becoming a more and more common issue worldwide. Therefore, it is crucial for young people to be aware of the risks and know how to prevent neoplastic diseases and detect them at an early stage.

Aim: The objective of the study was to gather information on the knowledge and health behaviours of nursing students related to the prevention of neoplastic diseases.

Material and methods: The survey was carried out among 105 students of nursing from the Medical University of Lublin. The survey group consisted of 7 men and 98 women. The questionnaire prepared by the authors and the standardised Health Behaviour Inventory by Juczyński were used as research tools for identifying the level of the students' knowledge. The statistical analysis of the survey results was carried out with the use of the StatSoft Statistica 10.0 PL software.

Results: The general level of the students' knowledge on neoplastic diseases was high.  The highest number of correct answers was provided for questions on the risk factors and symptoms of neoplastic diseases, while their knowledge on prophylactics was at a medium level. The students reported pro-health behaviours in all groups of behaviours identified in Juczyński's questionnaire, with the least favourable results referring to health practices.

Conclusions:

  1. The students demonstrated a  high level of awareness of the risk factors and symptoms of neoplastic diseases, while their knowledge on secondary prevention of neoplasms needs to be supplemented.
  2. The students showed pro-health behaviours.
  3. A high level of knowledge on neoplastic diseases prevention does not always correspond to the students' health practices.

Keywords


studenci pielęgniarstwa, świadomość zdrowotna, zachowania zdrowotne, choroba nowotworowa, profilaktyka nowotworów, nursing students, health awareness, health behaviours, neoplastic disease, prevention of neoplastic diseases.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Adamowicz K.: Ocena wiedzy pacjentek Poradni Profilaktyki Chorób piersi w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych. Journal of Oncology, 2011, 61, nr5, s449-456.

Chmielarczyk W. (i in.): Profilaktyka wtórna chorób nowotworowych. Pielęgniarstwo 2000, 2000, nr1, s 18-24.

Chmielarczyk W.(i. in.): Profilaktyka pierwotna chorób nowotworowych. Pielęgniarstwo 2000, 2000, nr1, s 18-24.

Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2012 roku, Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Warszawa 2014.

Grys A. (i in.): Wiedza mieszkańców województwa świętokrzyskiego na temat raka jelita grubego. Pielęgniarstwo Polskie, 2013, 1(47), s 23-27.

Jeziorski A.: Onkologia- podręcznik dla pielęgniarek. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Kopciał M., Nowacka A.: Wiedza studentek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat profilaktyki raka szyjki macicy. Położna. Nauka i Praktyka, 2012 (1), s 34-37.

Kordek R. (i in.): Onkologia – podręcznik dla studentów i lekarzy. Wyd. Via Medica, wyd 3, Gdańsk 2007.

Krawczyk J.: Profilaktyka nowotworów. Medycyna po dyplomie, 2012, nr 10, s 85-87.

Kropornicka B., Baczewska B., Dragan W. i wsp: Zachowania zdrowotne studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zależności od miejsca zamieszkania [w] Rozprawy Społeczne (2), 2015, s. 58-72.

Kułakowski A., Skowrońska-Gardias A.:Onkologia, podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

Lewko J., Polityńska – Lewko B.: Zachowania zdrowotne wśród studentów pielęgniarstwa [w] Promocja zdrowia w hierarchii wartości. Wydawnictwo Neurocentrum, Lublin, 2003. S. 260-264.

Liszcz A., Badowska-Kozakiewicz A.: Wiedza studentów uczelni medycznych na temat profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Studia Medyczne, 2015, , 31(4), 271- 276.

Pacian A, Ferenc W., Jędrasik M.:Wiedza młodych kobiet na temat profilaktyki raka piersi. Medycyna paliatywna, 2014, 6(3), s151-157.

Piaszczyk D.( i in.): Poziom wiedzy studentów Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej na temat profilaktyki raka piersi. Medycyna Ogólna i Nauk o Zdrowiu, 2015, tom 21, nr3, s 260 – 265.

Porębiak M.: Fakty i mity dotyczące chorób nowotworowych. Psychoonkologia, 2008, 2 s 52-57.

Tuchowska P.: Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce - główne czynniki ryzyka i możliwości ich optymalizacji. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, 94, nr 2, s 166-171.

Walentukiewicz A., Łysak A., Wilk B.: Zachowania zdrowotne studentek pielęgniarstwa [w] Problemy Pielęgniarstwa (4), 2013, s. 484-488.

Wołowski T., Wróblewska P.: Ocena wiedzy gdańskich studentek na temat profilaktyki raka piersi. Problemy higieny i epidemiologii, 2012, 93(2), s 347-349.

Zatoński W., Przewożniak K.: Ograniczenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób nowotworowych. W: Szumborski Janusz (red.): Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa. Wyd. Rządowa Rada ludnościowa, Warszawa 2012, s 78- 88.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.54714

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Dominika Gujska, Anastazja Gutek, Natalia Gajewska, Żaneta Gawron, Marcin Stanisław Rząca, Zdzisława Szadowska-Szlachetka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)