Motywy podejmowania aktywności fizycznej na przykładzie osób trenujących crossfit = Motives on physical activity participation - people training crossfit example

Dominika Figaj, Joanna Poczta

Abstract


Figaj Dominika, Poczta Joanna. Motywy podejmowania aktywności fizycznej na przykładzie osób trenujących crossfit = Motives on physical activity participation - people training crossfit example. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):95-106. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.54711

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3541

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 25.05.2016.

 

MOTYWY PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE OSÓB TRENUJĄCYCH CROSSFIT

MOTIVES ON PHYSICAL ACTIVITY PARTICIPATION - PEOPLE TRAINING CROSSFIT EXAMPLE

 

Dominika Figaj, Joanna Poczta

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki

Wydział Turystyki i Rekreacji

 

Streszczenie

W artykule zaprezentowano zagadnienie aktywności fizycznej odnosząc je do obserwowanego wzrostu uczestnictwa Polaków w tej formie spędzania czasu wolnego.  Okazuje się, że nie tylko wzrasta ilość osób systematycznie uprawiających sporty, ale również osób poszukujących nowych from aktywności. Przykładem jest CrossFit. Dlatego postanowiono przeprowadzić badania metodą sondazu diagnostycznego pośród członków poznanskiego klubu Reebok CrosFit Poznań w celu określenia motywów podejmowania tej formy aktywności fizycznej oraz określenia pozytywnych i negatywnych skutków wynikających z jej podejmowania. Okazuje się, że badani są osobami o wysokiej świadomości pozytywnego wpływu regularnie podejmowanej aktywności fizycznej na zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie.

Słowa kluczowe: motyw, motywacja, aktywność fizyczna, crossfit, sport

 

Abstract

The article presents the issue of physical activity by referring it to the observed increase in the Poles participation in this form of leisure. It turns out that not only increases the number of people training sports regularly, but also the number of  people looking for new activities. An example is CrossFit. Therefore it was decided to conduct the research by diagnostic survey method among members of the Reebok CrosFit Poznań Club to determine the motives on this form of physical activity, and identify positive and negative impacts resulting from its making. It turns out that the researched group are people with high awareness of the positive impact of regular physical activity on health, fitness and well-being.

Keywords: motive, motivation, physical activity, crossfit, sport


Keywords


motyw, motywacja, aktywność fizyczna, crossfit, sport, motive, motivation, physical activity, crossfit, sport.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Barankiewicz J.: Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego, Warszawa 1998.

Biernat E. Kozdroń E.: Rekreacja i turystyka szkolna w procesie edukacji. Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie. Warszawa 2008.

Drabik J.: Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa cz. I, Gdańsk 1995.

Drabik J.: Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych cz. II, AWF Gdańsk 1996.

Gracz J., Sankowski T.: Psychologia w rekreacji i turystyce. AWF, Poznań 2001.

Gromadecka-Sukniewicz M.: Elementy stylu życia wpływające na zdrowie młodzieży szkół ponadpodstawowych, Wydaw. Uczelniane AM, Poznań 1999.

http://bonavita.pl/jumping-fitness-zasady-efekty-i-przeciwwskazania, data dostępu online: 26.05.2016 r.

http://halfmarathon.poznan.pl/wyniki, data dostępu online: 26.06.2016 r.

http://sjp.pwn.pl/sjp/motyw;2568522.html, data dostępu online: 26.05.2016 r.

http://www.crossfitvirtuosity.com/assets/glassman_factsheet.pdf, data dostępu online: 26.05.2016 r.

http://www.forbes.pl/polacy-i-sport-moda-na-aktywnosc-fizyczna,artykuly,194930,1,1.html, data dostępu online: 26.05.2016 r.

http://www.forbes.pl/polacy-i-sport-moda-na-aktywnosc-fizyczna,artykuly,194930,1,1.html, data dostępu online: 26.05.2016 r.

http://www.msport.gov.pl/badania-i-analizy/aktywnosc-fizyczna-spoleczenstwa, data dostępu online: 26.05.2016 r.

http://www.tnsglobal.pl/informacje/porozmawiajmy-o-sporcie-czyli-aktywnosc-fizyczna-polakow-i-jej-brak, data dostępu online: 26.05.2016 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Motyw_%28psychologia%29, data dostępu online: 26.05.2016r.

https://portal.abczdrowie.pl/najmodniejsze-rodzaje-aktywnosci-fizycznej, data dostępu online: 26.05.2016 r.

https://www.crossfit.com/affiliate-list, data dostępu online: 26.05.2016 r.

Jodkowska M. (2006) Bariery w realizacji aktywności ruchowej otyłych nastolatków [w] A. Oblacińska, I. Tabak (red.) Jak pomóc otyłemu nastolatkowi? Rola pielęgniarki szkolnej i nauczyciela wychowania fizycznego we wspieraniu młodzieży z nadwagą i otyłością. Poradnik dla pielęgniarek szkolnych i nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach. Instytut Matki i Dziecka. Warszawa, http://www.imid.med.pl DOI: /klient/file/podrecznik.pdf.

Jóźwik J.: Skąd w Polsce wzięła się moda na aktywność fizyczną, http://www.forbes.pl/polacy-i-sport-moda-na-aktywnosc-fizyczna,artykuly,194930,1,1.html#

Karski J.B., Słońska Z., Wasilewski B.W. (red.) Promocja zdrowia: wprowadzenie do zagadnień krzewienia zdrowia. Wyd. Ignis, Warszawa 1992.

Kiełbasiewicz–Drozdowska I.: Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe) W. Siwiński (red.), Wyd. AWF Poznań 2001.

Klimberg, J. T. Marcinkowski A. (red.) Problemy higieny i epidemiologii u progu XXI wieku: materiały pokonferencyjne. Cz. [II]. Polskie Towarzystwo Higieniczne, Warszawa 2001. Starosta W.: Znaczenie aktywności ruchowej w zachowaniu i polepszaniu zdrowia człowieka. Prom. Zdrowia. Warszawa 1995, 2, 5/6, 74.

Kochanowicz B., Hansdorfer-Korzon R.: Postawy studentów kierunku fizjoterapii wobec aktywności fizycznej, Ann. Acad. Med. Gedan. 2013.

Kozłowski S.: Granice przystosowania. Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.

Murphy T.J., Sprawność. Siła. Witalność. Jak CrossFit zmienił moje życie, Wyd. SQN, 2014.

The CrossFit Level 1 Training Guide, s.3, http://journal.crossfit.com/2010/05/crossfit-level-1-training-guide.tpl, data dostępu online: 26.05.2016 r.

Winiarski R., Motywacja aktywności rekreacyjnej człowieka: założenia teoretyczno -metodologiczne oraz wyniki badań, AWF Kraków, 1991.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.54712

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)