Ból głowy wśród personelu medycznego = Headache among medical Staff

Dorota Kozak-Putowska, Joanna Iłżecka, Jolanta Piskorz, Agata Pietraszek

Abstract


Kozak-Putowska Dorota, Iłżecka Joanna, Piskorz Jolanta, Pietraszek Agata. Ból głowy wśród personelu medycznego = Headache among medical Staff. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):23-30. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.54325

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3536

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 25.05.2016.

 

Ból głowy wśród personelu medycznego

Headache among medical staff

 

Dorota Kozak-Putowska¹, Joanna Iłżecka¹, Jolanta Piskorz², Agata Pietraszek³

1.       Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska

2.       Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital im Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Polska

3.       Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska

 

 

Adres do korespondencji:

Prof. dr hab. med. Joanna Iłżecka

Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej UM w Lublinie

20-081 Lublin

ul. S. Staszica 4/6

tel. 505569275

e-mail: joanna.ilzecka@umlub.pl

 

Abstrakt

Wprowadzenie. Ból głowy jest powszechną dolegliwością mogącą wynikać z procesu chorobowego toczącego się w organizmie, jak też być skutkiem negatywnych zachowań zdrowotnych, nieprawidłowego stylu życia lub szkodliwych warunków pracy.

Cel pracy. Analiza częstości i przyczyn występowania bólu głowy wśród personelu medycznego i jego wpływ na funkcjonowanie w pracy i wypełnianie obowiązków zawodowych.

Materiał i metody. Badaniami objęto 145 osób, pracujących w szpitalach w Lublinie oraz Warszawie. Narzędziem badawczym był anonimowy kwestionariusz ankiety.

Wyniki i wnioski. Stwierdzono, że średnio połowa badanego personelu medycznego jest zdania, że praca zawodowa, którą wykonują jest przyczyną bólu głowy. Wynika to z sytuacji stresowych mających związek ze specyfiką pracy oraz szkodliwych warunków pracy. Główna przyczyna bólu głowy wśród personelu medycznego to kontakt ze środkami do dezynfekcji powierzchni i skóry oraz kontakt z różnorodnymi środkami medycznymi i lekami.

 

Słowa kluczowe: ból głowy, kadry medyczne szpitala, praca zawodowa.

 

Abstract

Introduction. Headache is a common condition that may result from an ongoing disease process in the body as well as be the result of negative health behaviors, improper lifestyle or harmful working conditions.

Purpose. The aim of the work was the analysis of the frequency and the causes of headache among medical staff and its impact on the functioning of the working and professional duties.

Material and methodology. The study group consisted of 145 people, chosen randomly,  working in hospitals in Lublin and Warsaw. The study was based on questionnaire test.

Results and conclusions. It was found that, on average, half of the medical staff is of the opinion that the work they perform is the cause of headache pain. This due to the stressful situations in connection with specificity of work and harmful working conditions. The main cause of headaches among medical personnel is contact with measures to surface and skin disinfectant and contact with a variety of medical measures and drugs.

 

Key words: headache, medical staff, hospital; professional work.


Keywords


ból głowy, kadry medyczne szpitala, praca zawodowa, headache, medical staff, hospital; professional work.

Full Text:

PDF (Polski)

References


O’Flynn N, Ridsdale L. Headache in primary care: how important is diagnosis to management. Br J Gen Pract. 2002; 52: 569-573.

Clinch CR. Evaluation of acute headaches in adults. Am Fam Physician GP. 2001; 63(4): 685-692.

Jumah M, Khathaami A, Tamim H. i wsp. HURT (Headache under-response to treatment) questionnaire in the management of primary headache disorders: reliability, validity and clinical utility of the Arabic version. J Headache Pain. 2013; 14(16): 1-6.

Prusiński A. Bóle głowy w praktyce podstawowej opieki zdrowotnej. Przew Lek. 2006 (4): 20-24.

Kozubski W. Przewlekły codzienny ból głowy – objawy kliniczne, patofizjologia, leczenie. Aktual Neurol. 2003; 3(3): 37-39.

Prusiński A. Migrena i inne przewlekłe bole głowy: diagnostyka i postępowanie w codziennej praktyce lekarskiej. Nowa Klin. 2003; 10 (7/8): 757-762.

Joubert J. Diagnosing headache. Aust Fam Physician 2005; 34(8): 621-625.

Karbowniczek A, Domitrz I. Frequency and clinical characteristics of chronic daily headache in an outpatient clinic setting. Neurol Neurochir Pol. 2011; 45(1): 11-16.

Bensenor IM, Tofoli LF, Andrade L. Headache complaints associated with psychiatric comorbidity in a population – based sample. Braz J Med Biol Res. 2003; 36: 1425-1432.

Domingues RB, Kuster GW, Dutra LA, Santos JG. Headache epidemiology in Vitoria. Arq Neuropsiquiatr. 2004; 62(3-A): 588-591.

Yamazaki S, Fukuhura S, Green J. i wsp. Headache, mental health, and use of medical resources: health diary study in Japan. Am J Health Sci. 2008; 54(1): 30-36.

Sokolovic E, Riederer F, Szucs T. i wsp. Self-reported headache among the employees of a Swiss university hospital : prevalence, disability, current treatment and economic impact. J Headache Pain. 2013; 14(29): 1-8.

Makarowski T, Kułak-Krajewska E, Kowalczuk K i wsp. Narażenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem obsady pracowni radiologicznych. Probl Hig Epidemiol. 2009; 90(2): 155-164.

Kristoffersen ES, Lundqvist Ch, Aaseth K.i wsp. Management of secondary chronic headache in the general population: the Akershus study of chronic headache. J Headache Pain. 2013; 14(5): 1-8.

Stępień A. Bóle głowy związane ze snem. Neurol Dypl. 2013; 8(4): 39-42.

Polaczek A. Mastalerz-Migas A. Analiza częstości występowania bólów głowy oraz zażywania środków przeciwbólowych w populacji osób dorosłych i młodzieży Wrocławia i Opola. Fam Med Prim Care Rev. 2006; 8(2): 305-307.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)