Лінгво-прагматичні особливості мовлення політиків на політичних ток-шоу: гендерний аспект (на прикладі виступів Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка на політичному ток-шоу «Шустер Lіvе») = Linguistic and pragmatic features speech of politicians on the political talk shows: gender aspects (on the example performances of Yulia Tymoshenko and Arseniy Yatsenyuk on the political talk show „Shuster Live”)

Nataliya Borodavko, Yuliya Maslova, Walery Zukow

Abstract


Borodavko Nataliya, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Лінгво-прагматичні особливості мовлення політиків на політичних ток-шоу: гендерний аспект (на прикладі виступів Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка на політичному ток-шоу «Шустер Lіvе») = Linguistic and pragmatic features speech of politicians on the political talk shows: gender aspects (on the example performances of Yulia Tymoshenko and Arseniy Yatsenyuk on the political talk show „Shuster Live”). Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):349-368. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53160

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3535

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 25.05.2016.

 

ЛІНГВО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ПОЛІТИКІВ НА ПОЛІТИЧНИХ ТОК-ШОУ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ (НА ПРИКЛАДІ ВИСТУПІВ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО ТА АРСЕНІЯ ЯЦЕНЮКА НА ПОЛІТИЧНОМУ ТОК-ШОУ «ШУСТЕР VЕ»)

 

Linguistic and pragmatic features speech of politicians on the political talk shows: gender aspects (on the example performances of Yulia Tymoshenko and Arseniy Yatsenyuk on the political talk show „Shuster Live”)

 

Бородавко Наталія Миколаївна

Borodavko Nataliya Mykolayivna

Національний університет «Острозька академія»

National University „Ostrog Academy”

 

Маслова Юлія Петрівна

Maslova Yuliya Petrivna

Національний університет «Острозька академія»

National University „Ostrog Academy”

 

Zukow Walery

Zukow Walery

UMK w Toruniu

UMK in Torun

 

 

 

У статті здійснено аналіз мовленнєвих здібностей українських політиків – Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка на основі їхніх виступів на політичному ток-шоу «Шустер Lіvе». На основі аналізу подано оцінку їхнім мовленнєвим здібностям та вмінням. Проведено лінгвістичний аналіз мовлення цих політиків, а результати порівняно в гендерному аспекті.

 

Ключові слова: політичне ток-шоу, мовлення, лінгвістичний аналіз, політик, виступ, гендер.

 

The article analyzes the speech abilities of Ukrainian politicians - Yulia Tymoshenko and Arseniy Yatsenyuk based on their performances at the political talk show "Shuster Live". Based on the analysis evaluates their speech abilities and skills. A linguistic analysis of speech of these politicians, and the results compared to the gender aspect.

 

Keywords: political talk show broadcast, linguistic analysis, a politician, performance, gender.


Keywords


політичне ток-шоу, мовлення, лінгвістичний аналіз, політик, виступ, гендер, political talk show broadcast, linguistic analysis, a politician, performance, gender.

Full Text:

PDF

References


Література:

Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст] / А. Н. Баранов // Научне записки МГУ им. М. В. Ломоносова. Филос. фак. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 358 с.

Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста [Текст] / А. Н. Баранов. – М. : Прогресс, 2009. – 130 с.

Бессонова, О. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти [Текст]: автореф. дис. / О. Бессонова. – К., 2003. – 39 с.

Бессонова, О. Порівняльний опис гендерних концептів у структурі ціннісної картини світу в англійській та українській мовах [Текст] / О. Бессонова // Вісник Сумського державного університету. – 2002. – № 4. – С. 4-6.

Клименко І. Теоретичні засади лінгвістичного аналізу політичного дискурсу [Текст] / І. Клименко // Лінгвістичні студії : Зб. наук. праць української преси. Вип. 19. – 2009. – С. 182–186.

Кондратенко Н. В. Український політичний дискурс : Текстуалізація реальності [Текст] / Н. В. Кондратенко. – Одеса : Чорномор’я, 2007. – 156 с.

Маслова, Ю. П. Гендерний дискурс сучасних друкованих україномовних ЗМІ [Текст]: автореф. дис ... канд. філол. наук / Ю. П. Маслова . – Луцьк : Б. в., 2011 . – 20 с.

Маслова, Ю. П. Мовна репрезентація гендеру [Електронний ресурс] / Ю. П. Маслова. – Режим доступу:http://naub.oa.edu.ua/2010/movna-reprezentatsiya-henderu/. – Заголовок з екрану.

Маслова, Ю. П. Моделі гендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих ЗМІ [Електронний ресурс] / Ю. П. Маслова. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2010/modeli-hendernoji-identychnosti-zhinky-na-storinkah-drukovanyh-zmi/. – Заголовок з екрану.

Миронова, Н. Становлення гендерної лінгвістики [Текст] / Н. Миронова // Наук. вісник Волинського націон. університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – С. 44-46.

Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики [Текст] / Л. П. Нагорна. – К. : Світогляд, 2005. – 315 с. 1.

Рудик І. М. Мовні знаки як інструменти маніпуляції й вербальної агресії в політичному дискурсі [Текст] / І. М. Рудик, І. С. Муратова // Вісник Житом. держ. ун-ту : Філологічні науки. – Житомир : ЖДУ, 2008. – 189 с.

Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору [Текст]: автореф. дис. д. філол. н. : 10.02.01 «Українська мова» / К. С. Серажим. – К.: КНУ, 2003. – 32 с.

Шевченко І. С. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен [Текст] / І. С. Шевченко. – Х. : Константа, 2005. – 356 с.

Шустер «Lіvе» Арсеній Яценюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу:httрs://www.уоutubе.соm/wаtсh?v=KgОbFwWUsоЕ. – Заголовок з екрану.

Шустер «Lіvе» Юлія Тимошенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу:httр://24tv.uа/nеws/shоwNеws.dо?vірusk_shustеrlіvе_vіd_21_bеrеznуа_zа_uсhаstі_уulіуі_tіmоshеnkо&оbjесtІd=424108. – Заголовок з екрану.

Literatura:

Baranov A. N. Vvedenye v prykladnuyu lynhvystyku [Tekst] / A. N. Baranov // Nauchne zapysky MHU ym. M. V. Lomonosova. Fylos. fak. – M. : Эdytoryal URSS, 2001. – 358 s.

Baranov A. N. Lynhvystycheskaya эkspertyza teksta [Tekst] / A. N. Baranov. – M. : Prohress, 2009. – 130 s.

Bessonova, O. Ocinnyj tezaurus anhlijs"koyi movy: kohnityvnyj i hendernyj aspekty [Tekst]: avtoref. dys. / O. Bessonova. – K., 2003. – 39 s.

Bessonova, O. Porivnyal"nyj opys hendernyx konceptiv u strukturi cinnisnoyi kartyny svitu v anhlijs"kij ta ukrayins"kij movax [Tekst] / O. Bessonova // Visnyk Sums"koho derzhavnoho universytetu. – 2002. – № 4. – S. 4-6.

Klymenko I. Teoretychni zasady linhvistychnoho analizu politychnoho dyskursu [Tekst] / I. Klymenko // Linhvistychni studiyi : Zb. nauk. prac" ukrayins"koyi presy. Vyp. 19. – 2009. – S. 182–186.

Kondratenko N. V. Ukrayins"kyj politychnyj dyskurs : Tekstualizaciya real"nosti [Tekst] / N. V. Kondratenko. – Odesa : Chornomor’ya, 2007. – 156 s.

Maslova, Yu. P. Hendernyj dyskurs suchasnyx drukovanyx ukrayinomovnyx ZMI [Tekst]: avtoref. dys ... kand. filol. nauk / Yu. P. Maslova . – Luc"k : B. v., 2011 . – 20 s.

Maslova, Yu. P. Movna reprezentaciya henderu [Elektronnyj resurs] / Yu. P. Maslova. – Rezhym dostupu:http://naub.oa.edu.ua/2010/movna-reprezentatsiya-henderu/. – Zaholovok z ekranu.

Maslova, Yu. P. Modeli hendernoyi identychnosti zhinky na storinkax drukovanyx ZMI [Elektronnyj resurs] / Yu. P. Maslova. – Rezhym dostupu: http://naub.oa.edu.ua/2010/modeli-hendernoji-identychnosti-zhinky-na-storinkah-drukovanyh-zmi/. – Zaholovok z ekranu.

Myronova, N. Stanovlennya hendernoyi linhvistyky [Tekst] / N. Myronova // Nauk. visnyk Volyns"koho nacion. universytetu im. Lesi Ukrayinky. – Luc"k, 2009. – S. 44-46.

Nahorna L. P. Politychna mova i movna polityka: diapazon mozhlyvostej politychnoyi linhvistyky [Tekst] / L. P. Nahorna. – K. : Svitohlyad, 2005. – 315 s. 1.

Rudyk I. M. Movni znaky yak instrumenty manipulyaciyi j verbal"noyi ahresiyi v politychnomu dyskursi [Tekst] / I. M. Rudyk, I. S. Muratova // Visnyk Zhytom. derzh. un-tu : Filolohichni nauky. – Zhytomyr : ZhDU, 2008. – 189 s.

Serazhym K. S. Dyskurs yak sociolinhval"nyj fenomen suchasnoho komunikatyvnoho prostoru [Tekst]: avtoref. dys. d. filol. n. : 10.02.01 «Ukrayins"ka mova» / K. S. Serazhym. – K.: KNU, 2003. – 32 s.

Shevchenko I. S. Dyskurs yak kohnityvno-komunikatyvnyj fenomen [Tekst] / I. S. Shevchenko. – X. : Konstanta, 2005. – 356 s.

Shuster «Live» Arsenij Yacenyuk [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu:httrs://www.uoutube.som/watsh?v=KgObFwWUsoE. – Zaholovok z ekranu.

Shuster «Live» Yuliya Tymoshenko [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu:httr://24tv.ua/news/showNews.do?virusk_shusterlive_vid_21_bereznua_za_ushasti_uuliui_timoshenko&objestId=424108. – Zaholovok z ekranu.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)