Psychologiczne bariery udzielania pomocy medycznej dziecku = Psychological barriers in delivering first help for child

Rafał Czyż, Marta Sarnowska, Radosław Rutkowski, Kamila Kotowicz

Abstract


Czyż Rafał, Sarnowska Marta, Rutkowski Radosław, Kotowicz Kamila. Psychologiczne bariery udzielania pomocy medycznej dziecku = Psychological barriers in delivering first help for child. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):403-411. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53173

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3534

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 25.05.2016.

 

Psychologiczne bariery udzielania pomocy medycznej dziecku

Psychological barriers in delivering first help for child

 

Rafał Czyż1 (rafalczyz1990@o2.pl), Marta Sarnowska2, Radosław Rutkowski3, Kamila Kotowicz4

1) Katedra Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2) Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
3) Katedra Biofizyki. Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
4) Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Abstrakt

Udzielanie pierwszej pomocy niejednokrotnie wymaga od potencjalnego ratownika przełamywania wielu wewnętrznych barier. Gdy dochodzi do zagrożenia życia lub zdrowia dziecka czynniki te w szczególności nasilają się i w istotnym stopniu determinują dalsze działania osoby niosącej pomoc na miejscu zdarzenia.

 

Celem pracy była próba identyfikacji czynników psychologicznych, mogących wpływać
na chęć udzielania pomocy dziecku w stanie nagłym.

 

W badaniu wzięło udział 114 studentów w wieku 22,1±1,6 lat. Użyto autorskiej ankiety, składającej się z pytań, próbujących określić owe czynniki oraz testu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.

 

Większość(65%) ankietowanych deklaruje ukończenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy osobie dorosłej, natomiast dziecka – zaledwie 42% studentów. Zaskakującym jest fakt,
iż w ponad 80% szkoleń nie podjęto tematu dotyczącego pediatrycznej wersji AED.
Wysoki odsetek studentów(60%) deklaruje podjęcie pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia jego życia. Pozostała część ankietowanych, jako największą barierę w udzielaniu pomocy dziecku, określa obawę przed pogłębieniem istniejącego już urazu(54%).
Dodatkowo częstymi powodami odstąpienia od pomocy są: brak wiedzy i umiejętności udzielania pomocy(30%), strach związany z zaistniałą sytuacją(21%) oraz obawa przed pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej za wyrządzenie krzywdy(20%). W porównaniu płci, kobiety uzyskały wyższy średni wynik testu wiedzy niż mężczyźni (5,10±1,6vs.4,86±1,6), aczkolwiek zdecydowanie częściej w ankiecie wskazują jej brak jako czynnik ograniczający niesienie pomocy.

 

Występowanie wielu czynników ograniczających studentów w udzielaniu pomocy dzieciom niesie za sobą konieczność organizowania systematycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

 

Słowa kluczowe: pierwsza pomoc, bariery psychologiczne.

 

 

Psychological barriers in delivering first help for child

 

Delivering first aid many times requires from potential rescuer breaking many inside barriers.
When occurs emergency situation where the child’s  health or life is endangered all of this factors intensify and in significant degree are determining further actions of the person delivering help on the spot.

 

Aim of this study was an attempt of identification of psychological factors, being able
to influence on willingness to deliver medical help for child in emergency state.

 

In examination took part 114 students aged 22.1±1.6 years. Author’s questionnaire form was used. It consisted of questions which were trying to determine those psychological factors and first aid medical knowledge test.

 

Majority (65%) of participants declare the fact of completion of adult first aid course, however of child first aid course – only 42% of students. Suprising is a fact, that in over 80% of trainings a subject of the paediatric AED version wasn't raised. High percentage of students (60%) declaring willingness of taking the help to the child in emergency state. The rest part of respondents, as the biggest barrier in help for child, is defining anxiety of deepening the already existing injury (54%). Additionally frequent reasons of giving up the help were: lack of knowledge and skills in delivering medical help (30%), fear associated with the existing situation (21%) and anxiety of drawing to the legal liability for harming (20%). In comparing the sex, women obtained higher average medical knowledge test results than men (5.10±1.6 vs 4.86±1.6), although definitely more often in questionnaire form show its lack as a limiting factor in delivering help.

 

Occurrence of many factors which limiting students in delivering medical help for children bringing the need to organize systematic first aid courses.

 

 

Key words: first help, psychological barriers.


Keywords


pierwsza pomoc, bariery psychologiczne, first help, psychological barriers.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Wykaz piśmiennictwa

Monsieurs KG, Nolan JP, Bossaert LL, Greif R, Maconochie IK, Nikolaou NI, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 1. Executive summary. Resuscitation. 2015; 95: 1–80.

Strange G.A., Ahrens W.R., Schafermeyer R.W., Toepper W.C.: Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego. Wyd. I.Red.: Jakubaszko J. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2003.

Maśliński S., Ryżewski J.: Patofizjologia. Tom II, wyd. IV uaktualnione. PZWL, Warszawa 2009.

Czyż R: Badania nad czynnikami mogącymi mieć wpływ na udzielanie pierwszej pomocy osobie leżącej w miejscu publicznym. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(3):159-172.

Starc B, Peacan M,: Training of medical students in resuscitation at the University of Ljubljana. Resuscitation 1996 Jul;32(1):19-22.

Altintas KH, Aslan D, Yildiz AN, Subasi N, Elcin M, Odabasi O, I wsp.: The evaluation of first aid and basic life support training for the first year university students. Tokohu J Exp Med 2005;205(2):57-69.

StatSoft, Inc. (2014). STATISTICA data analysis software system, version 12. www.statsoft.com.

Hubble M, Bachman M, Price R, Martin N, Huie D: Willingness of high school students to perform cardiopulmonary resuscitation and automated external defibrillation, Prehospital Emergency Care, Vol. 7, Nr 2, 2003, 219-224.

Szarpak Ł, Lishchynskyy Y, Kopański Z: Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy w opinii mieszkańców województwa. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue, No.3, 2012, 42-47.

Olejniczak D, Miciuk D, Religioni U: Ocena stanu wiedzy studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Piel. Zdr. Publ. 3, 2, 2013, 101–110.


Refbacks

Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)