Ocena częstości występowania stresu, objawów mu towarzyszących, przyczyn oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych wśród osób uczących się = Estimation of the frequency of occurrence of stress and its symptoms and evaluation of causes and management of stress among students / learners

Piotr Kozłowski, Katarzyna Kożuch, Magdalena Kozłowska, Barbara Cuch, Karolina Kozłowska

Abstract


Kozłowski Piotr, Kożuch Katarzyna, Kozłowska Magdalena, Cuch Barbara, Kozłowska Karolina. Ocena częstości występowania stresu, objawów mu towarzyszących, przyczyn oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych wśród osób uczących się = Estimation of the frequency of occurrence of stress and its symptoms and evaluation of causes and management of stress among students / learners. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):393-402. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53170

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3531

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 25.05.2016.

 

Ocena częstości występowania stresu, objawów mu towarzyszących, przyczyn oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych wśród osób uczących się

 

Estimation of the frequency of occurrence of stress and its symptoms and evaluation of causes and management of stress among students / learners

 

Piotr Kozłowski1, Katarzyna Kożuch2, Magdalena Kozłowska3, Barbara Cuch1, Karolina Kozłowska4

 

1Katedra Anatomii Człowieka, Zakład Anatomii Prawidłowej, UM w Lublinie

2Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3Katedra i Klinika Neurologii, UM w Lublinie

4Instytut Filologii Angielskiej, KUL w Lublinie

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin

e-mail: piotr7176@gmail.com

 

Streszczenie

Celem pracy była ocena częstości występowania stresu, przyczyny oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych wśród osób uczących się. Badaniem objęto 102 osoby. Kobiety stanowiły 57,8% respondentów, natomiast mężczyźni 42,2%. Wiek ankietowanych zawierał się w przedziale od 18 do 30 lat.

Badanie przeprowadzono w okresie od września do października 2015 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem użytym do zebrania danych, był autorski, anonimowy kwestionariusz. Kwestionariusz zawierał 25 pytań z możliwością jednokrotnego wyboru w tym trzy pytania z możliwością wielokrotnego wyboru. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi- kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie.

Wśród ankietowanych niespełna połowa (47,1%) znajdowała się w sytuacji stresowej kilka razy w tygodniu. Natomiast stres odczuwało kilka razy dziennie aż 21,6% ankietowanych. Respondenci to osoby młode, kształcące się to też jako główny powód stresu wskazany został związek ze szkołą bądź studiami (74,5%). Problemy rodzinne wywołują stres u 59,8%. Wśród objawów stresu ankietowani wskazywali rozdrażnienie, gniew, ból brzucha, uczucie bezradności, problemy z koncentracją oraz zaburzenia łaknienia. Blisko połowa ankietowanych (47,5%) deklaruje, że po przejściu okresu stresu objawy z nim związane mijają. Nie ma istotnych statystycznie różnic dotyczących długości występowania objawów biorąc pod uwagę płeć. Najskuteczniejszą metodą radzenia sobie ze stresem jest wsparcie drugiej osoby, odpowiedź tą wybrała prawie polowa respondentów (49,5%). Większość ankietowanych (62,4%) dzieli się swoimi problemami z rodziną i bliskimi. Mężczyźni istotnie statystycznie (p<0,05) częściej nie mówią o swoich problemach z bliskimi.

 

Słowa kluczowe: stres, sytuacja stresowa, przyczyny stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem.

 

Abstract

The aim of the study was to evaluate the frequency of the occurrence of stress, as well as causes and ways of coping with difficult situations. The study involved 102 learners. Women accounted for 57.8% of the respondents, men- 42.2%. The age of respondents ranged from 18 to 30 years.

The study was conducted between September and October 2015. The research method employed was a standardized interview. The tool used for data collection was an anonymous questionnaire. The questionnaire contained 25 single-choice, and three multiple-choice questions. Statistical analysis was performed using chi-square test. All values in which p <0.05 was considered statistically significant.

Among those surveyed less than a half (47.1%) was in a stressful situation a couple of times a week. While up to 21.6% of the respondents were affected by stress up to several times a day. The respondents were young people who actively studied, and therefore situations related to exams and attending classes were for the majority of the respondents (74.5%) the main cause of stress. In 59.8% stress occurred because of family-related or personal problems. Among the symptoms of stress, respondents pointed out: irritability, anger, abdominal pain, feeling of helplessness, problems with concentration and appetite disorders. Nearly half of the respondents (47.5%) claimed that whenever the stressful period or situation passes, the symptoms associated with it also disappear. Thaking into account the gender of the respondents, there are no statistically significant differences in the duration of the symptoms. Almost half of the respondents (49.5%), stated that the most effective method of dealing with stress is other person's support. The majority of the respondents (62.4%) admitted to sharing their problems with their families and loved ones. Male respondents whose answers were statistically significant (p <0.05) were more likely to not talk about their problems with their loved ones.

 

Key words:  stress, stressful situations, the causes of stress, ways of coping with stress.


Keywords


stres, sytuacja stresowa, przyczyny stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem. stress, stressful situations, the causes of stress, ways of coping with stress.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

Lewek P., Kardas P.: Leki generyczne w praktyce lekarza rodzinnego. Forum Medycyny Rodzinnej 2009, 3(4): 266–271.

Szkolenie w ramach projektu: Kreatywny Humanista: Radzenie sobie ze stresem. Katowice 2010, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.

Borowska A.: Kształcenie dla przyszłości. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004: 116.

Szewczuk W.: Słownik psychologiczny. WP, Warszawa 1985: 297.

Sławomirska M.: Stres i sposoby radzenia sobie z nim. Psychologia kliniczna- Psychosomatyka, Promocja Zdrowia KSS im. Jana Pawła II, Fundacja COR AEGRUM, Kraków.

Dembińska E.: Stres studiowanie i zaburzenia adaptacyjne, Katedra Psychoterapii CM UJ.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Obserwatorium Integracji Społecznej: Stres wśród dzieci i młodzieży- skala zjawiska w województwie podlaskim. Białystok 2011.

Jurkiewicz B., Kołpa M.: Stres a ryzyko wystąpienia depresji u ludzi młodych w przedziale wiekowym 20-35 lat. Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23(1): 13–19.

Owczarek M.:, Subject-Subject Dynamism in Lonergan’s Transcendental Method and Posttraumatic. Horyzonty Psychologii, 2011, 1.

Mazur J., Woynarowska B., Kołoło H.: Zdrowie subiektywne, styl życia i środowisko psychospołeczne młodzieży szkolnej w Polsce. Raport techniczny z badań HBSC 2006. IMD, Warszawa 2007.

Kulmatycki K.: Zdrowie i dobrostan psychiczny. Edukacja zdrowotna. Wojnarowska B. (red). PWN, Warszawa 2008:343-390.

Romanowska-Tołłoczko A.: Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań

zdrowotnych. Hygeia Public Health 2011, 46(1): 89-93.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)