Деструкція гірничопромислових ландшафтів = The destruction of mining landscapes

Ievhen Ivanov, Ivan Kovalchuk

Abstract


Ivanov Ievhen, Kovalchuk Ivan. Деструкція гірничопромислових ландшафтів = The destruction of mining landscapes. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):369-392. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53161

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3530

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 25.05.2016.

 

Деструкція гірничопромислових ландшафтів

The destruction of mining landscapes

 

Євген Іванов, Іван Ковальчук

Ievhen Ivanov, Ivan Kovalchuk

 

Євген Іванов – кандидат географічних наук, доцент, докторант кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Іван Ковальчук – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Eugen Ivanovcandidate of geographical science, docent, doctoral student of the Department of Constructive Geography and Cartography, Ivan Franko National University of L’viv.

Ivan Kovalchukdoctor of geographical science, professor, head of the Department of Geodesy and Cartography, National University of bioresources and nature use of Ukraine.

 

Анотація. Розглянуто актуальні питання деструкції гірничопромислових ландшафтних систем. Акцентовано увагу на проблемах наукової термінології, зокрема на співвідношенні понять деструкції і деградації гірничопромислових геосистем. Охарактеризовано прояв деструктивних процесів та явищ в межах постмайнінгових ландшафтних систем. При цьому виявлено співвідношення і переважаючий напрямок основних видів міграційних потоків. Проаналізовано особливості зникнення і смерті кар’єрів, відвалів, відстійників, хвостосховищ та інших гірничопромислових територій та об’єктів. Існує три варіанти зникнення геосистем, які умовно називає розчиненням, перекриванням і заміщенням місця ландшафту. Про появу нових геосистем на місці гірничопромислових ландшафтів може свідчити зміна її господарського чи функціонального призначення. На основі аналізу деструктивних процесів та явищ, розглянуто варіанти ліквідації гірничовидобувних підприємств, запропоновано підходи щодо оптимізації постмайнінгових геосистем. Напрям оптимізаційних робіт (рекультивація чи ревіталізація) слід визначати для різних районів розроблення корисних копалин з урахуванням інтенсивності прояву деструктивних процесів та явищ, природно-географічних та соціально-економічних умов регіону.

 

Ключові слова: деструкція, деградація, гірничопромислова ландшафт, постмайнінговий ландшафт, ревіталізація, оптимізація.

 

Abstract. In the article considered actual questions of mining landscape systems destruction. Accented attention on problems of scientific terminology, in particular on interrelation of destruction and degradation of mining geosystems definitions. Also, characterize display of destructive processes and phenomena within post-mining landscape systems. After research found interrelation and dominant direction of migration flows main kinds. Analyzed features of quarries dumps, septic tanks, tailings and other mining areas and objects disappearance and death. Exist three variants of geosystems disappearance conventionally called dissolution, overlap and substitution of landscape place. The appearance of new geosystems on-site mining landscapes may indicate a change of the economic or functional purposes. Based on analysis of destructive processes and phenomena discussed options for liquidation of mining companies, suggested approaches for optimizing post-mining geosystems. Direction of optimization works (recultivation or revitalization) should be defining for different mineral resources development areas on basis of display intensity of destructive processes and phenomena, natural geographic and socio-economic conditions of the region.

 

Key words: destruction, degradation, mining landscape, post-mining landscape, revitalization, optimization.


Keywords


деструкція; деградація; гірничопромислова ландшафт; постмайнінговий ландшафт; ревіталізація; оптимізація; destruction; degradation; mining landscape; post-mining landscape; revitalization; optimization.

References


Список літератури

Гайко Г. Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі (нариси з історії) / Г. Гайко, В. Білецький, Т. Мікось, Я. Хмура. – Донецьк : Донец. відділ. НТШ, “Редакція гірничої енциклопедії”, 2009. – 296 с.

Геник Я. В. Технологічна класифікація порушених екосистем з метою їх ревіталізації / Я. В. Геник // Наук. вісн. НЛТУУ. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 103–108.

Гірничий закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 50. – С. 433. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1127-14

Гродзинський М. Д. Основи ландшафтної екології / М. Д. Гродзинський. – К. : Либідь, 1993. – 224 с.

Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір : монографія. У 2-х т. / М. Д. Гродзинський. – К. : ВПЦ “Київ. ун-тет”, 2005. – Т. 1. – 431 с.

Гродзинський М. Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень / М. Д. Гродзинський. – К.: Лікей, 1995. – 233 с.

Іванов Є. А. Антропогенізація ландшафтів: підходи, діагностування, моделювання / Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. Вип. 612−613 : Географія. – Чернівці, 2012. – С. 54–59.

Іванов Є. А. Гірничопромислові території як об’єкти конструктивно-географічного дослідження / Є. А. Іванов // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : матер. допов. Всеукр. наук. конф. – Львів, 2015. – С. 164–171.

Іванов Є. Геокадастрові дослідження гірничопромислових територій : монографія / Євген Іванов. − Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. − 372 с.

Іванов Є. Ландшафти гірничопромислових територій : монографія / Євген Іванов. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 334 с.

Малишева Л. Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану територій / Л. Л. Малишева. – К. : РВЦ “Київ. ун-тет”, 1997. – 264 с.

Монастирський В. Р. Методичні підходи до вивчення антропогенної деструкції ландшафтів / В. Р. Монастирський // Фізична географія та геоморфологія. – 2009. – Вип. 55. – С. 81–87.

Панас Р. М. Рекультивація земель: навч. посібн. / Р. М. Панас. – Львів: Новий світ-2000, 2005. – 224 с.

Петлін В. М. Системна природнича географія / В. М. Петлін. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 249 с.

Рудько Г. І. Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах гірничопромислових і нафтових комплексів / Г. І. Рудько, Л. Є. Шкіца. – К.: ЗАТ “Нічлава”, 2001. – 528 с.

Сивий М. Географія мінеральних ресурсів України : монографія / М. Сивий, І. Паранько, Є. Іванов. – Львів : Простір М, 2013. – 684 с.

Шкіца Л. Є. Трансформація гірничих комплексів після завершення експлуатації / Л. Є. Шкіца // Вісн. Криворіз. держ. педагог. ун-ту. – 2006. – Вип. 2 (37). – Ч. 2. – С. 113–115.

Kruger B. The creation of post-mining landscapes of lignite mining in the new federal states / Kruger B., Kadler A., Fischer M. // Surf Min Braunkohle. – 2002. – Vol. 54. – № 2. – P. 161–169.

Krzaklewski W. Rekultywacja obszarów pogórniczych i poprzemysłowych / Przemiany środowiska naturalnego і ekorozwój / Red. M. Kotarby. – Krаków: Geosfera, 2001. – P. 85–104.

Larondelle N. Valuing post-mining landscapes using an ecosystem services approach – An example from Germany / N. Larondelle, D. Haase // Ecological Indicators. – 2012. – № 18. – P. 567–574.

References in transliteration

Hayko H. Hirnytstvo y pidzemni sporudy v Ukrayini ta Pol'shchi (narysy z istoriyi) / H. Hayko, V. Bilets'kyy, T. Mikos', Ya. Khmura. – Donets'k, 2009. – 296 s.

Henyk Ya. V. Tekhnolohichna klasyfikatsiya porushenykh ekosystem z metoyu yikh revitalizatsiyi / Ya. V. Henyk // Nauk. visn. NLTUU. – 2013. – Vyp. 23.3. – S. 103–108.

Hirnychyy zakon Ukrayiny // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 1999. – № 50. – S. 433.

Hrodzyns'kyy M. D. Osnovy landshaftnoyi ekolohiyi / M. D. Hrodzyns'kyy. – K., 1993. – 224 s.

Hrodzyns'kyy M. D. Piznannya landshaftu: mistse i prostir / M. D. Hrodzyns'kyy. – K., 2005. – T. 1. – 431 s.

Hrodzyns'kyy M. D. Stiykist' heosystem do antropohennykh navantazhen' / M. D. Hrodzyns'kyy. – K., 1995. – 233 s.

Ivanov Ye. A. Antropohenizatsiya landshaftiv: pidkhody, diahnostuvannya, modelyuvannya / Ye. A. Ivanov, I. P. Koval'chuk // Nauk. visn. Chernivets. un-tu. Vyp. 612−613 : Heohrafiya. – Chernivtsi, 2012. – S. 54–59.

Ivanov Ye. A. Hirnychopromyslovi terytoriyi yak ob'yekty konstruktyvno-heohrafichnoho doslidzhennya / Ye. A. Ivanov // Konstruktyvna heohrafiya i kartohrafiya: stan, problemy, perspektyvy. – L'viv, 2015. – S. 164–171.

Ivanov Ye. Heokadastrovi doslidzhennya hirnychopromyslovykh terytoriy : monohrafiya / Yevhen Ivanov. − L'viv, 2009. − 372 s.

Ivanov Ye. Landshafty hirnychopromyslovykh terytoriy / Yevhen Ivanov. – L'viv, 2007. – 334 s.

Malyševa L. L. Landšaftno-heoximična ocinka ekolohičnoho stanu terytorij / L. L. Malyševa. – K., 1997. – 264 s.

Monastyrs’kyj V. R. Metodyčni pidxody do vyvčennja antropohennoji destrukciji landšaftiv / V. R. Monastyrs’kyj // Fizyčna heohrafija ta heomorfolohija. – 2009. – Vyp. 55. – S. 81–87.

Panas R. M. Rekul’tyvacija zemel’ / R. M. Panas. – L’viv, 2005. – 224 s.

Petlin V. M. Systemna pryrodnyča heohrafija / V. M. Petlin. – L’viv, 2011. – 249 s.

Rud’ko H. I. Ekolohična bezpeka ta racional’ne pryrodokorystuvannja v mežax hirnyčopromyslovyx i naftovyx kompleksiv / H. I. Rud’ko, L. Je. Škica. – K., 2001. – 528 s.

Syvyj M. Heohrafija mineral’nyx resursiv Ukrajiny : monohrafija / M. Syvyj, I. Paran’ko, Je. Ivanov. – L’viv, 2013. – 684 s.

Škica L. Je. Transformacija hirnyčyx kompleksiv pislja zaveršennja ekspluataciji / L. Je. Škica // Visn. Kryvoriz. derž. pedahoh. un-tu. – 2006. – Vyp. 2 (37). – Č. 2. – S. 113–115.

Kruger B. The creation of post-mining landscapes of lignite mining in the new federal states / Kruger B., Kadler A., Fischer M. // Surf Min Braunkohle. – 2002. – Vol. 54. – № 2. – P. 161–169.

Krzaklewski W. Rekultywacja obszarów pogórniczych i poprzemysłowych / Przemiany środowiska naturalnego і ekorozwój / Red. M. Kotarby. – Krаków: Geosfera, 2001. – P. 85–104.

Larondelle N. Valuing post-mining landscapes using an ecosystem services approach – An example from Germany / N. Larondelle, D. Haase // Ecological Indicators. – 2012. – № 18. – P. 567–574.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)