Wartość diagnostyczna MSCT w chorobie niedokrwiennej serca u pacjentów z dodatnią próbą wysiłkową = Diagnostic value of MSCT in ischemic heart disease in patients with positive exercise test

Michał Tomaszewski, Maciej Kozioł, Jadwiga Kozioł, Agnieszka Zadrąg-Olko, Andrzej Tomaszewski, Robert Łuczyk

Abstract


Tomaszewski Michał, Kozioł Maciej, Kozioł Jadwiga, Zadrąg-Olko Agnieszka, Tomaszewski Andrzej, Łuczyk Robert. Wartość diagnostyczna MSCT w chorobie niedokrwiennej serca u pacjentów z dodatnią próbą wysiłkową = Diagnostic value of MSCT in ischemic heart disease in patients with positive exercise test. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):341-348. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53148

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3529

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 25.05.2016.

 

WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA MSCT W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA U PACJENTÓW Z DODATNIĄ PRÓBĄ WYSIŁKOWĄ

Diagnostic value of MSCT in ischemic heart disease in patients with positive exercise test

 

Michał Tomaszewski1, Maciej Kozioł2, Jadwiga Kozioł1, Agnieszka Zadrąg-Olko3, Andrzej Tomaszewski1, Robert Łuczyk4

 

1Klinika Kardiologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

2Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3Oddział Onkologii Klinicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Zamość

4Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

Abstract

Introduction: The ECG stress test remains the most popular non-invasive diagnostic tool in coronary vascular disease (CVD) diagnostics. However, it is characterized by low sensitivity (50%), thus, it was marginalized in the latest ESC guidelines for myocardial revascularization. The development of imaging techniques provided medicine with new methods of non-invasive diagnostics for coronary CVD. One of those techniques is multislice computed tomography (MSCT), which sufficient time and spatial resolution allows a reliable assessment of the coronary arteries. High negative predictive value of this method is particularly important, as it allows the waiver of further conservative treatment, tests and invasive procedures.

Aim: The aim of the study was to determine the usefulness of MSCT in CVD diagnostics in patients with positive ECG stress test.

Methods: The study was conducted on 100 consecutive patients (65% females, mean age 55 ± 8,9 years) with positive ECG stress test result. All of the patients underwent a CT scan of coronary arteries on 64 row CT. The retrospective analysis was based on the data obtained from the referrals issued by doctors of cardiology clinics. Analyzed parameters were: age, sex, BMI, the character of a referral (stable, urgent, sudden), blood pressure, heart rate and CCS class of a patient.

Results: Most (84%) of the patients with positive result of ECG stress test, had no significant changes in their coronary arteries, only 16% had advanced changes. Statistically significant correlations between age, sex, indications for diagnostics and diagnosis were proven. Also, the correlation between Calcium Score and diagnosis was demonstrated.

Conclusion: Conducting an MSCT imaging in patients with positive ECG stress test can lower the number of patients referred for an invasive treatment.

 

Key words: CVD, coronary vascular disease, ECG stress test, MSCT.

 

Abstrakt

Wstęp: Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa pozostaje najpopularniejszym nieinwazyjnym narzędziem w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Ze względu na swoją niską czułość została ona zmarginalizowana w najnowszych wytycznych ESC dotyczących rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Rozwój technik obrazowania dostarczył jednak nowych metod obrazowania naczyń wieńcowych. Jedną z tych metod jest wielorzędowa tomografia komputerowa (MSCT), charakteryzująca się wystarczającą rozdzielczością czasową i przestrzenną, by możliwa była wiarygodna ocena naczyń wieńcowych. Szczególnie ważna jest wysoka ujemna wartość predykcyjna tej metody, która pozwala na uniknięcie niepotrzebnych dalszych badań czy inwazyjnych zabiegów.

Cel badania: Celem badania było ustalenie wartości MSCT w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z dodatnią próbą wysiłkową.

Materiały i metody: Badanie przeprowadzono wśród 100 kolejnych pacjentów (65% kobiet, średni wiek 55± 8,9 lat) z dodatnim wynikiem elektrokardiograficznej próby wysiłkowej. U wszystkich pacjentów wykonano obrazowanie tętnic wieńcowych za pomocą 64-rzędowego tomografu komputerowego. Retrospektywna analiza opisowa grupy została oparta na informacjach uzyskanych ze skierowań wystawionych przez lekarzy z poradni kardiologicznych na badanie MSCT. Analizowanymi parametrami były: wiek, płeć, BMI, tryb skierowania na badanie (przypadek stabilny, pilny, nagły), ciśnienie krwi, częstość akcji serca oraz klasa CCS do której zakwalifikowano pacjenta.

Wyniki: U większości (84%) pacjentów z dodatnim wynikiem próby wysiłkowej badanie MSCT nie wykazało istotnych zmian w tętnicach wieńcowych, tylko u 16% pacjentów stwierdzono zaawansowane zmiany. Udowodniono istotne statystycznie korelacje między wiekiem, płcią i wskazaniem do wykonania badania a ostateczną diagnozą. Wykazano także korelację między wynikiem Calcium Score a diagnozą.

Wnioski: Wykonanie badania MSCT u pacjenta z dodatnim wynikiem elektrokardiograficznej próby wysiłkowej może obniżyć liczbę pacjentów kierowanych do leczenia inwazyjnego.

 

Słowa kluczowe: choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna serca, elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, MSCT.


Keywords


CVD, coronary vascular disease, ECG stress test, MSCT, choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna serca, elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, MSCT.

Full Text:

PDF (Polski)

References


LITERATURA

Abbara S., Arbab-Zadeh A., Callister T.Q. i wsp. SCCT guidelines for performance of coronary computed tomographic angiography: a report of the Society of Cardiovascular Computed Tomography Guidelines Committee. Journal of Cardiovascular Computed Tomography, 2009; 3: 190–204.

Agatston A.S., Janowitz W.R., Hildner F.J. I wsp. Quantification of coronary artery calcium using ultrafast computed tomography. Journal of the American College of Cardiology, 1990; 15: 827–832.

Brodoefel H., Burgstahler C., Tsiflikas I. i wsp. Dual-source CT: effect of heart rate, heart rate variability, and calcification on image quality and diagnostic accuracy. Radiology, 2008; 247: 346–355.

Budoff M.J., Dowe D., Jollis J.G. i wsp.. Diagnostic performance of 64-multidetector row coronary computed tomographic angiography for evaluation of coronary artery stenosis in individuals without known coronary artery disease: results from the prospective multicenter ACCURACY (Assessment by Coronary Computed Tomographic Angiography of Individuals Undergoing Invasive Coronary Angiography) trial. Journal of the American College of Cardiology, 2008; 52: 1724–1732.

Diamond G.A., Forrester J.S. Analysis of probability as an aid in the diagnosis of coronary artery disease New England Journal of Medicine, 1979; 300: 1350-1358.

Diamond G.A., Kaul S. Gone fishing!: on the “real-world” accuracy of computed tomographic coronary angiography: Comment on the “Ontario multidetector computed tomographic coronary angiography study”. Archives of internal medicine, 2011; 171: 1029-1031.

Fox K., Garcia M.A., Ardissino D. i wsp. Task Force on the Management of Stable Angina Pectoris of the European Society of Cardiology; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG). Guidelines on the management of stable angina pectoris: executive summary: TheTask Force on the Management of Stable Angina Pectoris of the European Society of Cardiology. European Heart Journal. 2006, 27:1341-81.

Gąsior Z., Pysz P., Dąbek J. A contemporary role of coronary artery calcium scoring in the assessment of the risk for coronary artery disease. Pol Arch Med Wewn. 2007, 117:31-34.

Gibbons R.J., Balady G.J., Bricker J.T. I wsp. ACC/AHA 2002 guideline update for exercise testing: a report of American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Exercise Testing). January 1, 2010.

Han S.H., Bae J.H., Holmes D.R. Jr., i wsp. Sex differences in atheroma burden and endothelial function in patients with early coronary atherosclerosis. European Heart Journal, 2008; 29: 1359–1369.

Hausleiter J., Martinoff S., Hadamitzky M. I wsp. Image quality and radiation exposure with a low tube voltage protocol for coronary CT angiography results of the PROTECTION II Trial. JACC Cardiovascular Imaging, 2010; 3: 1113–1123.

Montalescot G., Sechtem U., Achenbach S. I wsp. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku. Kardiologia Polska 2013; 71, supl. X:243-318.

Pletcher M.J., Tice J.A., Pignone M., Browner W.S.. Using the coronary artery calcium score to predict coronary heart disease events: a systematic review and meta-analysis. Archives of Internal Medicine. 2004, 164(12):1285-92.

Reis S.E., Holubkov R., Conrad Smith A.J. i wsp. Coronarymicrovascular dysfunction is highly prevalent in women with chest pain in thenabsence of coronary artery disease: results from the NHLBIWISE study. American Heart Journal, 2001; 141: 735–741.

Rywik S., Sznajd J., Williams O.D., Pajak A., Przestalska-Malkin H., Thomas R.P., Kupsc W., Misiowiec P., Irving SH, Magdon M, Poland and US collaborative study on cardiovascular epidemiology. I. Introduction and baseline findings. American Journal of Epidemiology. 1989 Sep;130(3):431-45.

Schmermund A., Möhlenkamp S., Berenbein S., Pump H., Moebus S., Roggenbuck U., Stang A., Seibel R., Grönemeyer D., Jöckel K.H., Erbel R..: Population-based assessment of subclinical coronary atherosclerosis using electron-beam computed tomography. Atherosclerosis. 2006, 185:177-182.

Shaw L.J., Raggi P., Schisterman E., Berman D.S., Callister T.Q.. Prognostic value of cardiac risk factors and coronary artery calcium screening for all-cause mortality. Radiology. 2003,228(3):826-833.

WHO report – Health In 2015: from MDGs to SDGs. www.who.int

Windecker S., Kohl P., Alfonso F. i wsp. Wytyczne ESC/EACTS dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego w 2014 roku. Kardiologia Polska 2014; 72, 12: 1253-1379.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)