Najczęstsze powikłania po zabiegach chirurgicznej ekstrakcji trzecich zębów trzonowych żuchwy w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi = The most common complications after surgery surgical extraction of mandibular third molars in the material of the Department of Oral Surgery, Medical University of Lodz

Aleksandra Szczepkowska, Małgorzata Lipczyńska, Piotr Osica, Anna Janas-Naze

Abstract


Szczepkowska Aleksandra, Lipczyńska Małgorzata, Osica Piotr, Janas-Naze Anna. Najczęstsze powikłania po zabiegach chirurgicznej ekstrakcji trzecich zębów trzonowych żuchwy w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi = The most common complications after surgery surgical extraction of mandibular third molars in the material of the Department of Oral Surgery, Medical University of Lodz. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):412-423. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53181

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3528

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 25.05.2016.

 

Najczęstsze powikłania po zabiegach chirurgicznej ekstrakcji trzecich zębów trzonowych żuchwy w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

The most common complications after surgery surgical extraction of mandibular third molars in the material of the Department of Oral Surgery, Medical University of Lodz

 

Aleksandra Szczepkowska1, Małgorzata Lipczyńska2, Piotr Osica1, Anna Janas-Naze1

 

 

1. Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi

Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Janas-Naze

 

2. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi

Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Janas-Naze

 

 

Adres do korespondencji:

Aleksandra Szczepkowska

Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

e-mail: aleksandra.szczepkowska@gmail.com

tel. 42 675 75 71

 

 

Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach działalności statutowej nr 503/2-163-01/503-21-001

Słowa kluczowe: chirurgiczna ekstrakcja zębów.

 

Key words: surgical extraction of teeth.

 

 

 

 

 

Streszczenie

Ekstrakcja trzeciego zęba trzonowego żuchwy stanowi jeden z najczestszych i zarazem najtrudniejszych zabiegów chirurgii stomatologicznej. Celem pracy była analiza występowania powikłań po zabiegu chirurgicznej ekstrakcji trzecich zębów trzonowych żuchwy w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Materiał i metody: Badaniem retrospektywnym  objęto 792 pacjentów (476 kobiet i 316 mężczyzn) przyjętych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w latach 2012-2015 celem ekstrakcji zatrzymanych całkowicie lub częściowo trzecich zębów trzonowych żuchwy. Analizie poddano wystąpienie powikłań takich jak szczękościsk, długotrwały obrzęk, zapalenie zębodołu, parestezje nerwu zębodołowego dolnego i/lub językowego w zależności od płci pacjenta  i wieku. Zgromadzone dane poddano analizie statystycznej przy pomocy oprogramowania Statistica 12.0.

Wyniki: W materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi znalazło się 792 pacjentów, u których wykonano w sumie 1032 ekstrakcje. Średnia wieku przebadanych pacjentów wynosiła 28,7 lat. W grupie kobiet średnia wieku wyniosła 26,77 , podczas gdy w grypie mężczyzn - 29,86. Najmłodszy pacjent miał 14 lat, zaś najstarszy operowany - 74 lata. Powikłania wystąpiły u 183 pacjentów, w tym 121 kobiet i 62 mężczyzn. Najczęściej występującym powikłaniem pozabiegowym był szczękościsk, po nim: parestezje nerwu zębodołowego dolnego i/lub językowego oraz zapalenie zębodołu. U 25 pacjentów wystąpiło równocześnie więcej niż jedno powikłanie.

Wnioski: Nie można jednoznacznie przewidzieć, czy powikłania wystąpią i u jakiej grupy pacjentów, jednak czynnik ludzki, jakim jest doświadczenie operatora i jego przygotowanie merytoryczno-manualne do wykonania tak trudnego zabiegu, jakim jest ekstrakcja trzeciego trzonowca, może mieć tu bardzo istotne znaczenie.

 

 

 

 

Summary

Extraction of mandibular third molar is one of the most common and also the most difficult procedures in dental surgery. The aim of the study was to analyze the occurrence of complications after surgical extraction of mandibular third molars in the material of the Department of Oral Surgery, Medical University of Lodz. Material and Methods: Retrospective study included 792 patients (476 women and 316 men) adopted at the Department of Dental Surgery in 2012-2015 aim of extracting retained totally or partially third mandibular molars. We analyzed the occurrence of complications such as lockjaw, prolonged swelling, alveolitis, inferior alveolar nerve paresthesia and / or language depending on the patient's gender and age. The collected data were statistically analyzed using the software Statistica 12.0. Results: In the material of the Department of Surgery, Medical University of Lodz, there were 792 patients who underwent a total of 1,032 extractions. The average age of patients studied was 28.7 years. In women, the average age was 26.77, while in the men flu - 29.86. The youngest patient was 14 years old, while the oldest operated - 74 years. Complications occurred in 183 patients, including 121 women and 62 men. The most common postoperative complication was lockjaw, followed by: inferior alveolar nerve paresthesia and / or language, and alveolitis. In 25 patients experienced at the same time more than one complication. Conclusion: It can not unequivocally predict if complications occur and in which a group of patients, but the human factor, which is the experience of the operator and the preparation of substantive and manual to perform such a difficult surgery, which is the extraction of third molar, can be very important here.


Keywords


powikłanie; ekstrakcja; trzeci ząb trzonowy; a complication; extraction; the third molar.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo:

Szubert P. i wsp.: Analiza czynników predysponujących do powikłań po chirurgicznym usunięciu zębów mądrości w żuchwie, Dental Forum, 2015, 1, 45-50.

Waite PD, Reynolds RR.: Surgical Management od Impacted of Third Molars, Semin Orthod, 1998, 4(2), 113-123.

Mitrea i wsp.: Evaluation of the risk of neurosensory deficit after the odontectomy of impacted third mandibular molar, Clinical Anatomy, 2014, 13(3), 418-427.

Freundlsperger C. i wsp.: Influence of lower third molar anatomic position on postoperative inflammatory complications, J Oral Maxillofac Surg, 2012, 70(6), 1280-1285.

Jeries W. i wsp.: Risk factors associated with injury to the inferior alveolar and lingual nerves following third molar surgery—revisited, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2010, 109(3), 335-345.

Eliav E., Gracely R.H.: Sensory changes in the territory of the lingual and inferior alveolar nerves following lower third molar extraction, Pain, 1998, 77, 191-199.

Yadav S., Verma A., Sachdeva A.: Assessment of lingual nerve injury using different surgical variables for mandibular third molar surgery: a clinical study, International journal of oral and maxillofacial surgery, 2014, 43, 889–893.

Bishara SE: Third molars: A dilemma! Or is it? Am J Orthod Dentofacial Orthop, 1999, 115, 628-633.

Steed M.B.: The indications for third-molar extractions, JADA, 2014, 145(6), 570-573.

Szubert P., Sokalski J., Czechowska E.: Zabiegi usuwania trzecich zębów trzonowych w materiale Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 1982-1988 oraz 2004-2007, Dent Med Probl., 2007, 44(4), 456-462.

Hugson A., Kugelberg C.F.: The prevalence of third molars in a wedish population, an epidemiologic study, Commun. Dent. Health, 1988, 5, 121-123

Piecuch J.: Diagnostic and therapeutic considerations: Third molar teeth, J Oral Maxillofac. Surg., 2005, 63, 129-134.

Knutsson K. i wsp.: Pathoses associated with mandibular third molars subjected to removal. Oral. Surg. Oral. Med. Oral Pathol., 1996, 82, 10-17.

Adeyemo W.L.: Do pathologies associated with impacted lower third molar teeths justify prophylactic removal? A critical review of the literature, Oral Surg. Oral Med. Oral Patholo., 2006, 102, 448-452.

Szyszkowska A. i wsp.: Kontrowersje dotyczące postępowania z zatrzymanymi zębami mądrości, Poradnik Stom, 2008, 2, 57-61.

Pogrel A. i wsp.: Long-Term Outcome of Trigeminal Nerve Injuries Releted to Dental Tretment, J Oral Maxillofac. Surg., 2011, 67, 2284-2288.

Ratajek-Gruda M. i wsp.: Powikłania po ekstrakcji zatrzymanych trzecich zębów trzonowych żuchwy, Magazyn Stomat., 2005, 11, 82-83.

Ferreira-Junior O. i wsp.: Impacted lower third molar fused with a supernumerary tooth—diagnosis and treatment planning using cone-beam computed tomography, International journal of oral science, 2009, 1(4), 224-228.

Czechowska E. i wsp.: Komplikacje podczas zabiegu operacyjnego usuwania zęba mądrości – opis przypadku, Dental Forum, 2013, 1, 119-122

Gaphor S. i wsp.: Unilateral maxillary distomolar: A case report and review of the literature, JDMS, 2014, 4(1), 17-20.

Bagheri B.C. i wsp.: Retrospective reviev of microsurgical repair od 222 lingual nerve injuries, J Oral Maxillofac Surg, 2010, 68, 715-723.

Fielding A. Rachiele D., Frazier G.: Lingual nerve paresthesia following third molar surgery A retrospective clinical study, Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 1997, 184, 345-348.

Anwar B. Bataineh, BDS, MScD, CSOS (Sarajevo), MDSc (Leeds): Sensory Nerve Impairment Following Mandibular Third Molar Surgery, J Oral Maxillofac Surg, 2001, 59, 1012-1017.

Valmaseda-Castellón E., Berini-Aytés L, Gay-Escoda C.: Lingual nerve damage after third lower molar surgical extraction, Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2000, 90(5), 567-573.

Selvi F. i wsp.: Factors that are associated with injury to the inferior alveolar nerve in high-risk patients after removal of third molars, British J. Oral and Maxillofacial Surgery. 2013, 51, 868-873.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)