Wybrane aspekty pracy zawodowej instruktorów fitness = Chosen aspects of professional work of fitness instructors

Paweł Fryderyk Nowak, Marta Chalimoniuk-Nowak

Abstract


Nowak Paweł F., Chalimoniuk-Nowak Marta. Wybrane aspekty pracy zawodowej instruktorów fitness = Chosen aspects of professional work of fitness instructors. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):298-315. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53087

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3527

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.05.2016. Revised 25.05.2016. Accepted: 25.05.2016.

 

Wybrane aspekty pracy zawodowej instruktorów fitness

 Chosen aspects of professional work of fitness instructors

 

Paweł F. Nowak1, Marta Chalimoniuk-Nowak2

 

1Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska

2Polskie Stowarzyszenie Trenerów Zdrowia

 

 

Słowa kluczowe: instruktorzy fitness, kompetencje, fitness, promocja zdrowia.

Key words: fitness instructor, competencies, fitness sector, health promotion.

 

Streszczenie

Cel

Celem niniejszej pracy była charakterystyka wybranych aspektów pracy zawodowej trenerów, instruktorów pracujących w klubach fitness, na podstawie ich opinii, jak i opinii pracodawców branży fitness i wellness. W pracy wyszczególniono charakterystykę zatrudnienia, świadomość celu wykonywanej pracy, pożądane kompetencje oraz satysfakcję z pracy.

Materiał i metody

W badaniach wzięło udział 144 instruktorów pracujących w klubach fitness, a także 36 pracodawców – właścicieli klubów. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystanym narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki

Pracę trenera, instruktora fitness wykonują osoby młode – (82% z nich nie przekroczyło 35 roku życia). W zawodzie zaobserwować można dużą rotację, o czym świadczy krótki staż pracy instruktorów; aż 77,8% badanych to pracujący w tej branży poniżej 2 lat. Ponad 90% pracujacych w charakterze instruktora fitness ma wykształcenie wyższe (licencjackie bądź magisterskie). Zaledwie 8,33% instruktorów jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Według pracodawców branży fitness najważniejszym celem pracy instruktora jest tworzenie długotrwałych relacji z klientami. Tak rozumiany cel pracy jest bliski przede wszystkim młodym pracownikom o krótkim stażu. Pracodawcy przedkładają tzw. twarde kompetencje nad cechy osobowości u pracowników branży fitness. Natomiast najważniejszymi predyspozycjami do zawodu w ocenie instruktorów są charyzma i komunikatywność.

Wnioski

Pozycja zawodowa trenera instruktora, fitness jest wysoce niestabilna, to rodzaj pracy raczej dodatkowej. Ta sytuacja nie skłania do rozwoju i identyfikacji pracowników z miejscem pracy.

 

Abstract

 

Aim

The characteristics of selected aspects of fitness instructors' work and trainers - based on their opinion and their employers in wellness&fitness sector was the main objective of this article. The characteristics of employment, awareness to work, competencies valued in this work and job satisfaction was specified in this thesis.

Material and methods

Fitness instructors (144) and 36 employers - managers or owners of fitness clubs - were researched using author's survey questionnaire as a research tool.

Results

Majority young people perform a job coach, fitness instructor (85% of them are below 35). In this profession a high employee turnover is observed, evidenced by the short length of service of instructors - 77.8% of the respondents are working in this sector less than 2 years. More than 90% of examined fitness instructors hold a university degree (bachelor or master). Only 8,33% of instructors are employed under a contract of employment. According to the fitness sector employers the most important goal of instructor's work is creating long-term relationships with clients. With the aim of the work, thus understood, identifying the most youngest workers, with short work experience. Employers submit hard competencies over the personality traits of employees in fitness sector. The most important predispositions to the profession, in the opinion of the instructors, are charisma and good communication skills.

Conclusions

Professional position of fitness trainers and instructors is highly instable, it is rather a kind of surplus job. This situation does not encourage professional development or identification of employees with the workplace.


Keywords


instruktorzy fitness; kompetencje; fitness; promocja zdrowia; fitness instructor; competencies; fitness sector; health promotion.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piśmiennictwo

Olex-Mierzejewska D. Fitness. Teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć. Katowice: AWF; 2009.

Corbin CB, Welk GJ, Corbin WR, Welk KA. Fitness i wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie. Przekład: M. Kowaleczko-Szumowska, M. Trojański. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka; 2007.

Raport BodyLife Dynamicznie i z optymizmem – branża fitness w Polsce. BodyLife. 2010; 4: 4-7.

Raport PZPF wykonany przez niezależny instytut badawczy TNS Polska na zlecenie Benefit Systems i Polskiego Związku Pracodawców Fitness, Warszawa: PZPF; 2013.

Matthews JJ, Megginson D, Surtees M. Rozwój zasobów ludzkich. Gliwice: Helion; 2008.

Nowińska A. Jakość usług w fitness klubach. W: Mruk H, Jardanowski P, Matecki P, Kropielnicki K, (red.). Marketingowo o sporcie. Poznań: Sport & Business Fundation; 2005: 321-330.

Mosz J. “Zarządzanie wizerunkiem” w kulturze fizycznej cywilizacji konsumpcjonizmu. W: Dziubiński Z, Jankowski KW, (red.). Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym. Warszawa: AWF, SOSRP; 2009: 241-250.

Nowak PF. Aksjologiczna refleksja nad zdrowym stylem życia w edukacji. W: Gofron A, Motyl K, (red.). Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu. Kraków: Impuls; 2013: 153-170.

Dix B, Prusik K, Żołnowski K, Mościńska D, Żukow W. Sylwetka instruktora rekreacji ruchowej. Journal of Health Sciences. 2013; 11(3): 111-122.

Grodzka-Kubiak E. Aerobik czy fitness. Poznań: DDK Edition; 2002.

Umiastowska D. Inne spojrzenie na przygotowanie animatora i instruktora rekreacji ruchowej. W: Siwiński W, Pluta B, (red.), Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe; 2012: 438-445.

Karpińska A, Podciechowska K. Fitness – tendencje i kierunki rozwoju. W: Siwiński W, Pluta B, (red.), Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe; 2012: 221-233.

Stępień E, Stępień J. Przyczyny rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach fitness w opinii instruktorów i kadry zarządzającej klubami. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. 2009; 5: 26-29.

Kacprzyk K. Sylwetka instruktora fitness jako animatora aktywności ruchowej – doniesienie z badań pilotażowych. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku. 2012; 16: 137-141.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)