Rola ruchu w funkcjonowaniu grupy społecznej seniorów – popularyzacja strategii aktywności fizycznej = The role of movement in seniors' social group functioning - popularization of physical activity strategy

Olga Dąbska, Ewa Humeniuk, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Ewelina Firlej, Mariola Janiszewska

Abstract


Dąbska Olga, Humeniuk Ewa, Pawlikowska-Łagód Katarzyna, Firlej Ewelina, Janiszewska Mariola. Rola ruchu w funkcjonowaniu grupy społecznej seniorów – popularyzacja strategii aktywności fizycznej = The role of movement in seniors' social group functioning - popularization of physical activity strategy. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):276-290. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51573

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3525

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.04.2016. Revised 10.05.2016. Accepted: 18.05.2016.

 

Rola ruchu w funkcjonowaniu grupy społecznej seniorów – popularyzacja strategii aktywności fizycznej

 

The role of movement in seniors' social group functioning - popularization of physical activity strategy

 

Olga Dąbska, Ewa Humeniuk, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Ewelina Firlej, Mariola Janiszewska

 

 

Olga Dąbska

Affiliation       mgr Zdrowia Publicznego, doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Ewa Humeniuk

Affiliation       Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Katarzyna Pawlikowska-Łagód

Affiliation       Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ewelina Firlej

Affiliation       Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Mariola Janiszewska

Affiliation       Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe: aktywność ruchowa, polityka społeczna, stan zdrowia, osoby starsze

 

 

 

 

 

Streszczenie

Zagadnieniem idealnie wpisującym się w zbiór działań polityki społecznej wobec procesu starzenia jest popularyzowanie aktywnego trybu życia, w tym coraz częściej podkreśla się rolę sportu. Aktywność fizyczna uznawana jest za jeden z najważniejszych elementów zdrowego stylu życia oraz czynnik determinujący stan zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki. W związku z bardzo niskim poziomem uprawiania sportu wśród polskich seniorów, a także licznych czynników uniemożliwiających aktywne spędzanie czasu, coraz częściej podkreśla się znaczenie publicznych kampanii informacyjno-edukacyjnych, których celem jest uświadamianie korzyści zdrowotnych płynących z prowadzenia aktywnego stylu życia. Celem pracy jest przedstawienie pozytywów płynących z podejmowanej przez osoby w wieku geriatrycznym aktywności fizycznej. Uściślenie barier i motywów uprawiania ruchu przez seniorów. Przybliżenie akcji prozdrowotnych, ukierunkowanych na popularyzację sportu w grupie 65+. Zastosowano metodę analizy piśmiennictwa.

Na podstawie dokonanego przeglądu piśmiennictwa nasuwają się wnioski:

  1. Regularnie podejmowana aktywność fizyczna to główny determinant zachowania dobrej kondycji zdrowotnej oraz niezależności wśród starszej grupy społecznej.
  2. Konieczne jest rozszerzenie zakresu działań w obszarze aktywizacji seniorów, szczególnie zaś dotyczących aktywności ruchowej, poprzez sukcesywne wdrażanie programów profilaktycznych z zakresu pomyślnego procesu starzenia się.
  3. Podejmowana w sposób regularny i dostosowana do stanu seniora aktywność fizyczna odracza wizję niepełnosprawności, zależności od osób trzecich czy objęcia opieką instytucjonalną. Podnosi prawdopodobieństwo niezależnej, komfortowej jesieni życia.

 

 

 

 

 

 

Key words: motor activity, public policy, health status, frail elderly

 

 

 

 

 

Summary

The popularization of an active lifestyle is an issue that fits perfectly into social politics' set of activities regarding ageing process. The importance of sports is emphasised more and more often. Physical activity is deemed one of the most important aspects of a healthy lifestyle and a determining factor of physical and mental well-being of an individual. The level of physical activity among Polish seniors is very low and elderly face a lot of restrictions that prevent them from living an active lifestyle. Because of that the importance of informational-educational campaigns is often stressed and their aim is to emphasise the benefits that an active lifestyle provides. The goal of this work is to present the benefits that elderly gain by undertaking an active lifestyle, to outline the barriers and motifs regarding seniors' physical activity and to focus on pro-health initiatives set on popularizing physical activity in groups 65+. The method of literary analysis was applied.

Concluded based on literary analysis:

1. Regularly undertaken physical activity is the determining factor of keeping good health condition as well as independence among seniors

2. It is imperative to broaden the spectrum of initiatives regarding seniors' active lifestyle, especially concerning physical activity, by successive introduction of preventing agendas in terms of successful ageing process

3. Regular physical activity adjusted to a senior's condition keeps at bay following issues: potential disabilities, dependence on third party and institutionalised care. It boosts the probability of having an independent and comfortable senility.


 


Keywords


aktywność ruchowa, polityka społeczna, stan zdrowia, osoby starsze, motor activity, public policy, health status, frail elderly.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2014.

Chodzko-Zajko WJ. The World Health Organization Issues Guidelines For Promoting Physical Activity Among Older Persons. Journal of Aging and Physical Activity. 1997; 5(1): 1-8.

Dubińska A. Aktywność fizyczna i turystyczna wśród uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku na przykładzie Krakowa. Przedsiębiorczość – Edukacja. 2015; 11: 351-361.

Wolańska T. Rekreacja ruchowa i turystyka. Warszawa: Wyd. AWF; 1989.

Leszczyńska A. Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica. 2013; 45: 179-189.

Kozdroń A, Kozdroń E. Sprawność funkcjonalna kobiet i mężczyzn podejmujących rekreację w Ośrodkach Rekreacji Ruchowej dla seniorów. W: Nałęcka D, Bytniewski M, (red.). Teoria i praktyka rekreacji ruchowej. Biała Podlaska: Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej; 2006: 137-143.

Leś A, Kozdroń E, Gaworska M, Piotrowska J, Frysztak A. Programy rekreacji ruchowej 50+ - prozdrowotna ocena skuteczności. Turystyka i Rekreacja. 2014; 2(11): 165-171.

Kozdroń E. Kultura fizyczna – sport dla wszystkich. W: .Szatur-Jaworska B, (red.). Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich; 2012: 63-72.

Osiński W. Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej osób starszych. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL; 2013.

Gaworska M, Kozdroń A. Formy rekreacji ruchowej bezpieczne dla seniorów – inspiracja dla instruktora kinezygerontoprofilaktyki. Medi Forum Opieki Długoterminowej. 2007; 4: 26-29.

Sciepurko J. Kinezyprofilaktyka gerontologiczna cz. 1. Gdańsk, Bydgoszcz: Wyd. Sport i Rehabilitacja; 2002.

Zych A. Leksykon gerontologii. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; 2007.

Ossowski Z, Kortas J. Wstępne badania nad wpływem rekreacyjnego treningu Nordic Walking na poziom zwinności i równowagi u kobiet w wieku 60-69 lat. Logistyka. 2012; 3: 1783-1789.

Stankiewicz B, Majchrowski A, Zukow W. Nordic Walking as an alternative form of physical recreation. Journal of Health Sciences. 2013; 3(7): 109-126.

Borowicz AM. Aktywność fizyczna jako element pozytywnego starzenia się. W: Wieczorowska-Tobis K, Talarska D, (red.). Pozytywna starość. Poznań: Wyd. UM; 2010: 175-183.

Bogus K, Borowiak E, Kostka T. Otyłość i niska aktywność ruchowa jako ważne czynniki determinujące jakość życia osób starszych. Geriatria. 2008; 2: 116-120.

Kostka T, Kostka J. Trening zdrowotny osób starszych. W: Wieczorowska-Tobis K, Kostka T, Borowicz AM, (red.). Fizjoterapia w geriatrii. Warszawa: Wyd. PZWL; 2011: 31-44.

Rose DJ. Promoting functional independence in older adults at risk for falls: The need for a multdimesional programming approach. Journal of Aging and Physical Activity. 2002; 10: 1–19.

Marchewka A, Dąbrowski Z, Żołądź J. Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja. Warszawa: Wyd. PWN; 2012.

Osiński W. Starzenie się osobnika i populacji a aktywność fizyczna W: Kubińska Z, Bergier B, (red.). Rekreacja ruchowa w teorii i praktyce. Biała Podlaska: Wyd. PWSZ; 2005: 89-99.

Kaźmierczak U, Radzimińska A, Dzierżanowski M, Bułatowicz I, Strojek K, Srokowski G, i wsp. Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez osoby starsze. Journal of Education, Health and Sport. 2015; 5(1): 56-68.

Miszczak E. Aktywność seniorów sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia się. W: Kałuża D, Szukalski P, (red.). Jakość życia seniorów w XXI wieku: ku aktywności. Łódź: Wyd. Biblioteka; 2010: 27-32.

Guszkowska M, Kozdroń A. Wpływ ćwiczeń fizycznych na stany emocjonalne kobiet w starszym wieku. Gerontologia Polska. 2009; (2)17: 71-78.

Kozdroń E, Leś A. Aktywność dla zdrowia – prosty lek. Warszawa: Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe; 2014.

Gębska-Kuczerowska A. Ocena zależności między aktywnością a stanem zdrowia ludzi w podeszłym wieku. Przegląd Epidemiologiczny. 2002; 56: 471-477.

Kozieł D, Trafiałek K. Kształcenie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku a jakość życia seniorów. Gerontologia Polska. 2007; 15(3): 104-108.

Ćwirlej-Sozańska A. Aktywność fizyczna a stan zdrowia osób starszych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. 2014; 2: 173–181.

Baj-Korpak J, Różański P, Soroka A, Wysokińska E. Motywy i bariery uczestnictwa osób starszych w rekreacji ruchowej. Rozprawy Społeczne. 2013; 1(VII): 125-130.

Łysak A, Walentukiewicz A, Drabik J, Dąbrowski A, Rowiński R. Aktywność fizyczna i niektóre jej uwarunkowania w populacji seniorów województwa pomorskiego. Hygeia Public Health. 2014; 49(3): 549-553.

Wasilewicz W, Napierała M, Cieślicka M, Muszkieta R, Zukow W, Karaskova V. Aktywność kobiet po siedemdziesiątym roku życia. Journal of Health Sciences. 2013; 3(16): 125-134.

Łobożewicz T. Stan i uwarunkowanie aktywności ruchowej ludzi starszym wieku w Polsce. Warszawa: Wyd. AWF; 1991.

Kiełbasiewicz – Drozdowska I, Siwiński W. Teoria i metodyka rekreacji. Poznań: Wyd. AWF; 2001.

Gębka-Kuczerowska A. Uwarunkowania mobilności osób w wieku 65 lat i więcej. W: Chrzanowski J, (red.). Problemy starzenia. Warszawa: Wyd. AWF; 2001: 111-147.

Kozdroń E. Aktywność rekreacyjna w procesie pomyślnego starzenia się. Zeszyty Naukowe WSKFiT. 2014; 9: 75-84.

Piątkowska M. Wiek jako czynnik różnicujący poziom aktywności fizycznej polskiej populacji. Antropomotoryka. 2012; 22(59): 17-30.

Greczner T. Jak dbać o kondycję? Rola aktywności fizycznej w wieku 50+. Tom 2 z Seria "Biblioteka Nestora". Wrocław: Oficyna Wydawnicza "Impuls"; 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)