Otyłość a zaburzenia snu, zaburzenia wzorca żywienia oraz kontrola czynników związanych ze zdrowiem = Obesity and sleep disorders, feeding pattern disorders and control of factors related to health

Anna Sykut, Barbara Ślusarska

Abstract


Sykut Anna, Ślusarska Barbara. Otyłość a zaburzenia snu, zaburzenia wzorca żywienia oraz kontrola czynników związanych ze zdrowiem = Obesity and sleep disorders, feeding pattern disorders and control of factors related to health. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):266-275. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.3382984

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3524

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.04.2016. Revised 25.04.2016. Accepted: 17.05.2016.

 

Otyłość a zaburzenia snu, zaburzenia wzorca żywienia oraz kontrola czynników związanych ze zdrowiem

Obesity and sleep disorders, feeding pattern disorders and control of factors related to health

 

Anna Sykut1, Barbara Ślusarska2

 

1Klinika Chirurgii Plastycznej Linea Corporis w Warszawie

2Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

1Linea Corporis Plastic Surgery Clinic in Warsaw

2Department of Family Medicine and Community Nursing), Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

 

Słowa kluczowe: otyłość, zburzenia snu, zmiany wzorca żywienia, dorośli.

Key words: obesity, sleep disorders, alterations in feeding pattern, adults.

 

Streszczenie

Wprowadzenie: Współcześnie występowanie otyłości określa się mianem globalnej epidemii. Prozdrowotna modyfikacja stylu życia jest istotnym wyzwaniem, mającym wpływ na wykluczenie niektórych chorób cywilizacyjnych.

Cel pracy: Celem pracy był przegląd piśmiennictwa i jego analiza pod kątem wybranych czynników związanych z otyłością u osób dorosłych. Przedstawiono związek między otyłością a zaburzeniami snu, zaburzeniami odżywiania oraz kontrolą czynników związanych ze zdrowiem. Zastosowano metodę analizy piśmiennictwa. Przeglądu literatury dokonano na podstawie danych zawartych w bazie Google Scholar oraz informacji dostępnych na stronach internetowych.

Skrócony opis stanu wiedzy: Osoby z wyższym BMI śpią dłużej, a jednocześnie im większa masa ciała, tym jakość snu oceniana jest jako niższa. Udowodniono, że coraz więcej osób podjada w porze nocnej oraz że apetyt zwiększa się w sytuacjach stresowych. Kluczową rolą w zmniejszeniu ryzyka powstania otyłości jest kontrola stanu zdrowia oraz odpowiednie odżywianie.

Podsumowanie: Coraz liczniejsze dowody potwierdzają zależność między otyłością, a zaburzeniami snu, zmienionym wzorcem żywienia oraz zmniejszoną kontrolą stanu zdrowia.

 

Abstract

Introduction: Today, obesity is defined as a global epidemic. A pro-health lifestyle modification is a major challenge affecting the exclusion of certain diseases of civilization.

Aim of the study: The aim of this study was to review and analyze the literature with respect to the selected factors associated with obesity in adults. The relationship between obesity and sleep disorders, feeding disorders as well as control of factors related to health were presented. The method of literature analysis was applied. The literature review was based on data contained in the Google Scholar database and information available on websites.

Brief description of knowledge: People with the higher BMI sleep longer, while the greater the weight, the quality of sleep is judged to be lower. It has been proven that more and more people snack late at night and that the appetite increases in stressful situations. A key role in reducing the risk of obesity is health control and adequate nutrition.

Summary: Mounting evidence validates the relationship between obesity and sleep disorders, an altered feeding pattern as well as reduced health control.


Keywords


otyłość, zburzenia snu, zmiany wzorca żywienia, dorośli, obesity, sleep disorders, alterations in feeding pattern, adults.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Wąsowski M, Walicka M., Marcinowska-Suchowierska E. Otyłość – definicja, epidemiologia, patogeneza. Postęp Nauk Medycznych. 2013; 4: 301-306.

Pupek-Musialik D, Kujawska-Łuczak M, Bogdański P. Otyłość i nadwaga – epidemia XXI wieku. Przew. Lek. 2008; 1: 117-123.

Lenard B. Epidemia otyłości. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. http://www.nursing.com.pl/Artykuly_Epidemia_otylosci_107.html (dostęp: 2016.02.16).

Białkowska M. Etiopatogeneza otyłości. Postępy Nauk Medycznych. 2011; XXIV(9): 765-69.

Tsigos C, Hainer V, Basdevabt A, Finer N, Fried M, Mathus-Vliegen E, Micic D, Maislos M, Roman G, Schutz Y, Toplak H, Zahorska-Markiewicz B. Postępowanie w otyłości dorosłych: europejskie wytyczne dla praktyki klinicznej. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii. 2009; 5(3): 87-98.

Lau K, Jośko J. Zaburzenia snu jako problem zdrowia publicznego. Zdr Publ. 2010; 120: 199-202.

Lau K, Piórkowska K, Marcinkowska U, Jośko-Ochojska J. Senność dzienna oraz jakość snu u osób z nadwagą i otyłością. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii. 2013; 9(1): 1-7.

Mann D. Sleep and Weight Gain. Will better sleep help you avoid extra pounds? http://www.webmd.com/sleep-disorders/excessive-sleepiness-10/lack-of-sleep-weight-gain (dostęp: 2016.04.10).

Harvard T.H. CHAN. School of public health. Sleep. http://www.hsph.harvard.edu/obesity-prevention-source/obesity-causes/sleep-and-obesity/ (dostęp: 23.04.2016).

Beccuti G, Pannain S. Sleep and obesity. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21659802 (dostęp: 2016.04.04).

European Food Information Council. Brak snu i jego konsekwencje metaboliczne. http://www.eufic.org/article/pl/6/28/artid/Brak-snu-i-jego-konsekwencje-metaboliczne/ (dostęp: 2016.04.04).

Sapolsky R. Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Patofizjologia stresu. PWN. 2010; 63: 242.

Pływaczewski R, Bednarek M. Obturacyjny Bezdech Senny (OBS). Poradnik Pacjenta. http://www.aeromedika.pl/s.php?d=35 (dostęp: 2016.04.04).

Kiciński P, Zakrzewski M, Dybała A, Zubilewicz R, Mosiewicz J, Jaroszyński A. Obturacyjny bezdech senny – zasady diagnostyki i leczenia. Forum Medycyny Rodzinnej. Via Medica. 2012; 6(5): 228-235.

Kuźmińska M, Marcinowska –Suchowierska E. Otyłość a obturacyjny bezdech senny. Postępy Nauk Medycznych. 2013; XXVI(5B): 9-13.

Hasiec A, Szumowski Ł, Walczak F. Obturacyjny bezdech – senny zabójca. Forum Medycyny Rodzinnej. Via Medica. 2012; 6(3): 103-114.

Bąk-Sosnowska M. Zaburzenia odżywiania towarzyszące otyłości. Forum Zaburzeń Metabolicznych. 2010; 1(2): 92-99.

Kędra E, Pietras J. Zaburzenia odżywiania – znak naszych czasów. Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(3): 530-534.

National Sleep Fundation. Obesity and sleep. https://sleepfoundation.org/sleep-topics/obesity-and-sleep (dostęp: 2016.04.04).

Adami GE, Meneghelli A, Scopinaro N. Night eating syndrome in individuals with Mediterranean eating-style. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14655828 (dostęp: 2016.04.04).

Jakuszkowiak K, Cubała W. Zespół jedzenia nocnego – rozpowszechnienie, diagnoza i leczenie. Psychiatria. 2004; 1(2): 107-111.

Banach J, Szymańska J. Zespół gwałtownego objadania się – stan wiedzy. Current Problems of Psychiatry. 2011; 12(3): 318-321.

Grucza R, Przybeck T, Cloninger C. Prevaleence and correlates of binge heating disoder in a community sample. Comp Psychiatr. 2007; 48: 124-131.

Cebulska V, Koźlak V, Rzempowska J, Jerzyk-Rajbiś M. Poziom wiedzy i umiejętności kobiet w wieku średnim w zakresie dokonywania samooceny zdrowia. Hygeia Public Health. 2011; 46(3): 372-375.

Neymotin F, Nemzer L. Locus of control and obesity. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4188137 (dostęp: 2016.04.04).

Drygas W, Bielecki W, Kozakiewicz K, Pająk A, Piotrowski W, Tykarski A. Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności – WOBASZ. https://www.researchgate.net/publication/292986729_Wieloosrodkowe_Ogolnopolskie_Badanie_Stanu_Zdrowia_Ludnosci_-_WOBASZ (dostęp: 2016.04.04).

Kamińska E, Łodzińska J. Problemy żywieniowe dorosłych w aspekcie występowania otyłości na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy Rzewnie. http://wsa.edu.pl/download/wydawnictwo/ZN%2050.pdf#page=124 (dostęp: 2016.04.04).

Zapolska J, Zarębska A, Ostrowska L. Fitness w leczeniu nadwagi i otyłości. Forum Zaburzeń Metabolicznych. 2010; 1(2): 100-105.

Broniecka A, Wyka J. Styl życia i stan zdrowia kobiet. Bromat Chem Toksykol. 2013; XLVI(3): 363-371.

Buczny J, Międzobrodzka E. Samokontrola i jej rola w odżywianiu się. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. 2014; 86: 29-42.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)