Relationships between characteristics of the spine-pelvis system and feet in boys aged 7 to 13 years

Mirosław Mrozkowiak, Marek Sokołowski

Abstract


Mrozkowiak Mirosław, Sokołowski Marek. Relationships between characteristics of the spine-pelvis system and feet in boys aged 7 to 13 years. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):177-192. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51450

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3520

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.04.2016. Revised 25.04.2016. Accepted: 14.05.2016.

 

 

Relationships between characteristics of the spine-pelvis system and feet in boys aged 7 to 13 years

 

1Mirosław Mrozkowiak, 2Marek Sokołowski

 

1Bioergonsport, Nowa Biała 8p, 09-411 Biała

2Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań

 

 

Keywords: spatial characteristics of body trunk and feet.

 

Abstract

Introduction. Process of formation of physiological curvatures and foot arch should be considered spatially and with regard to several-level biokinetic chain formed by spine, pelvis and lower limbs. Huge variability and mutual relationships of parameters that describe this chain results from the effect of various stressors.

Material and Method. 7,509 observations were obtained in the study from urban (5,033 or 67.02%) and rural areas (2,476 or 32.97%). Observations focused on 104 characteristics of the spine and pelvis system in individual age categories. In order to assess these parameters, the authors used a system for computer analysis of body posture that is designed based on the phenomenon of projection moire.

Results.

Statistical analysis revealed that among characteristics of pelvis and spine, the correlations with characteristics of feet are observed for: differences in the distance of inferior angles of the scapulae from spinous processes measured horizontally along the straight lines; angle of body inclination to the right in the frontal plane and maximum deviation of spinous process of the vertebra to the right. Furthermore, characteristics of feet which are most frequently correlated with parameters of pelvis-spine system are: fifth toe hallux valgus angle and toe varus deformity angle in the right feet.

Conclusions

1. Mutual relationships between characteristics of feet and spine-pelvis system are incidental and random.

2. No regularities and logical relationships were found between the parameters of the pelvis-spine system and feet. No mutual effect on each other can be observed and the only observation is their coexistence.


Keywords


spatial characteristics of body trunk and feet.

Full Text:

PDF

References


References

Adair I. i wsp., 1977, Moire topography in scoliosis screening, Clin. Ortop., No. 129, pp. 165 - 171.

Bibrowicz K.,2003, Powtarzalność wyników badań postawy ciała metodą komputerowej topografii moire’a i najczęstsze błędy w jej stosowaniu, IV Międzynarodowy Dzień Fizjoterapii, Wrocław.

Iwanowski W., 1992, Teoretyczne i praktyczne przesłanki standaryzacji krzywizn kręgosłupa, [W:] Ślężyński J. [red.], Postawa ciała człowieka i metody jej oceny, Katowice, pp. 189 – 191.

Jaskólski E., Śliwa W., 2003, Nieinwazyjne metody pomiaru i oceny postawy ciała człowieka, Fizjoterapia, No. 11, 2, App. 1.

Kabsch A., 1999, Biomechaniczne i biocybernetyczne podstawy ćwiczeń osiowo-symetrycznych według Hoppe, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, N. Sącz, pp. 11 – 18.

Kasperczyk T., 1983, Metody oceny postawy ciała, AWF Kraków.

Kovac V., Pecina M., 1999, Moiré topography in measurement of the sagittal curvatures of the spine, Coll Antropol. No. 23(1), 1999, pp. 153 - 158.

Kutzner–Kozińska M., 1986, Korekcja wad postawy, Wyd. II, WSiP, Warsaw.

Mrozkowiak M., 2010, Uwarunkowania wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży oraz ich zmienność w świetle mory projekcyjnej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Nowotny J., 1992b, Fototopografia z wykorzystaniem rastra optycznego i komputera jako sposób oceny postawy ciała, Postępy Rehabilitacji, No. 1 (6), pp. 15 - 23.

Prętkiewicz-Abacjew E., Wróblewska A., Zajt-Kwiatkowska J., Rogo B., Zeyland-Malawka E., 2001, Spostrzeżenia i uwagi dotyczące oceny postawy ciała na podstawie badania metodą fotogrametryczną, Pediatria Polska, LXXVI, No. 9, pp. 643 - 650.

Przewęda R.,1962, Przegląd ważniejszych metod oceny postawy ciała. Roczniki Naukowe, University of Physical Education in Warsaw, vol. 1.

Steinmetz M., 1984, Le pied, le rachis, la course et lachaussure, Medicine du Sport, vol. 58, 1, 34-45.

Stokes I.A.F, Pekalsky J.R., Moreland M.S., 1987, Surface topography and spinal deformity. Proceedings of the 4-th International Symposium. Gustaw Verlag, New York.

Świerc A., 2006, Komputerowa diagnostyka postawy ciała – instrukcja obsługi, Czernica Wrocławska.

Takasaki H.,1998, Moiré topography, Appl. Optics, No. 9, pp. 1467 - 1472.

Wolański N., 1956, Postawa ciała a funkcjonowanie organizmu człowieka, Kultura Fizyczna, No. 10, pp. 737-743

Wong H.K., 1997, Direct spinal curvature digitization in scoliosis screening - a comparative study with Moiré, Spinal Disord, No. 10 (3), pp. 185 – 192.

Zawieska D., 2003, Rozprawa doktorska. Badanie przydatności techniki mory projekcyjnej w fotogrametrycznych pomiarach deformacji kręgosłupa, Politechnika Warszawska, Warsaw.

Drzał-Grabiec J., Snela S., 2012, Spinal curvatures and foot defects in children: an experimental study, Spine, 36-47.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51450

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)