Zmiany frakcji hemoglobinowej we wczesnej i późnej samoistnej restytucja po wysiłku wytrzymałościowym mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku = Change the hemoglobin fraction in the early and late intrinsic restitution after exercise endurance of a man in the 6th Decade of life. Description of the case

Mirosław Mrozkowiak, Marek Sokołowski

Abstract


Mrozkowiak Mirosław, Sokołowski Marek. Zmiany frakcji hemoglobinowej we wczesnej i późnej samoistnej restytucja po wysiłku wytrzymałościowym mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku = Change the hemoglobin fraction in the early and late intrinsic restitution after exercise endurance of a man in the 6th Decade of life. Description of the case. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):193-210. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51448

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3519

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.04.2016. Revised 25.04.2016. Accepted: 05.05.2016.

 

 

Zmiany frakcji hemoglobinowej we wczesnej i późnej samoistnej restytucja po wysiłku wytrzymałościowym mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku

Change the hemoglobin fraction in the early and late intrinsic restitution after exercise endurance of a man in the 6th Decade of life. Description of the case

 

1Mirosław Mrozkowiak, 2Marek Sokołowski

 

1Bioergonsport, Nowa Biała 8p, 09-411 Biała

2Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań

 

 

 

Autor: dr Mirosław Mrozkowiak1, dr Marek Sokołowski2

1Bioergonsport, Nowa Biała 8p, 09-411 Biała

2Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań

 

 

Słowa kluczowe: wysiłek wytrzymałościowy, wczesna i późna samoistna restytucja, hemoglobina.

 

Keywords: endurance effort, early and late spontaneous recovery, hemoglobin.

 

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Systematycznie realizowana praca wytrzymałościowa umożliwia utrzymanie do późnych lat wysokiego poziomu aktywności enzymów utleniających, przy niezmiennej kapilaryzacji. Jednak po jej wykonaniu jedyną metodą powrotu do stanu zbliżonego sprzed wysiłku jest wypoczynek. To przerwa czasowa pomiędzy jedną a druga pracą, w okresie której wybrane cechy winny przyjąć wielkości odpowiadające fazie superkompensacji, a dalej conajmniej powrócić do stanu wyjściowego.

Celem pracy jest wykazanie zmian w wielkości różnych frakcji hemoglobuliny we wczesnej i późnej restytucji samoistnej po wysiłku wytrzymałościowym u mężczyzny w 6 dekadzie życia.

Materiał i metody. Badany mężczyzna realizujący zdrowy styl życia poddał się oznaczeniu wybranych wskaźników krwi po wysiłku wytrzymałościowym w czasie restytucji samoistnej: wskaźnik hematokrytowy (HCT), wskaźnik średniego stężenia hemoglobiny w erytrocytach (MCHC), wskaźnik masy hemoglobiny (MCH), stężenie hemoglobiny (HGB), hemoglobina całkowita (tHb), oksyhemoglobina (O2Hb), hemoglobina tlenkowęglowa, karboksyhemoglobina (COHb), deoksyhemoglobina (HHb), methemoglobina (MeHb), Uzyskane wyniki. Pozytywne wyniki zaobserwowano w większości mierzonych cech krwi. Przy czym różnie prezentowała się ich konfiguracja w trakcie 5 dniowego cyklu pomiarowego. Najbardziej dynamiczne zmiany zaobserwowano w wielkości: O2Hb, HCT, COHb, MeHb, HGB, tHb, mniej intensywne w: MCH, MCHC, HCT.

Wnioski. (1) Proces wczesnej i późnej restytucji po wysiłku wytrzymałościowym u 61 letniego mężczyzny przebiega zgodnie z ogólnie przyjętymi przedziałami czasowymi. Okres wczesnej odnowy trwa 3-4 godziny, a późnej kończy się po 45 godzinie od zakończonej pracy, (2) Dla określenia dokładniejszych stref czasowych występowania wczesnej i późnej restytucji wymagane byłyby badania na stosunkowo większej populacji po wysiłkach fizycznych angażujących odmienne zdolności motoryczne o różnych parametrach, różnej płci i wieku.

 

 

 

Summary

                Introduction. Systematically performed endurance work enables one to maintain, even in the old age, a high level of oxidizing enzymes and unchanged capillarization. After endurance effort, however, the only way to return to the physical stare from before the exercise is rest. It is during this period that comes between one work and the other that selected blood features should assume values tantamount to supercompensation phase and then return to their initial values.

                The aim of the present study is to show the changes in the levels of various haemoglobin fractions as observed in a man in his sixties during the early and late spontaneous restitution after endurance effort.

                Materials and methods. The studied male individual who lives a healthy life-style subjected himself to the markings of selected blood indicators after endurance effort during spontaneous restitution: haematocrit (HTC), mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC), mean corpuscular haemoglobin (MCH), haemoglobin concentration (HGB), total haemoglobin (tHb), oxyhaemoglobin (O2Hb), carbonmonooxide haemoglobin, karboksihaemoglobin (COHb), deoxyhaemoglobin (HHb), methaemoglobin (MeHb).

                Results. Positive results were observed in most of the measured blood features. However, their configuration in 5-day measurement cycle varied. The most dynamic changes were observed in the following: O2Hb, HCT, COHb, MeHb, HGB, tHb, and less intensive for: MCH, MCHC, HCT.

                Conclusion. (1) The process of early and late restitution after endurance effort in a 61 year-old male individual runs accordingly to the commonly accepted time intervals. Early restitution period lasts 3-4 hours, and it ends 45 hours after the finished work (2). In order to more accurately determine time frames of the early and late restitution the research on a relatively larger population of varied sex and age is required; such a research would have to be conducted both before and after the physical efforts and it would have to engage various motoric functions of the studied individuals.


Keywords


wysiłek wytrzymałościowy, wczesna i późna samoistna restytucja, hemoglobina, endurance effort, early and late spontaneous recovery, hemoglobin.

Full Text:

PDF

References


Piśmiennictwo

Jeger A., Nazar K., Dziak. A., Medycyna Sportowa, PZWL, wyd. II, Warszawa, 2013, 81.

Jaskólski Artur i Anna, Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka, AWF Wrocław, 2009, 389.

Gieremek K., Dec L., Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa Biologiczna, AWF, Katowice, 2000, 35.

Mrozkowiak Mirosław, Mrozkowiak Magdalena: Co to jest zdrowy styl życia = What is meant by the healthy lifestyle? [W:] Ontogeneza i promocja zdrowia : w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, s. 117 130.

Łukaszewska J., Raczyńska B., Wawrzyńczak-Witkowska A., Restytucja w procesie treningowym, II Kongres Naukowy Kultury Fizycznej, 1986, s. 298-315.

Ulatowski T., Teoria i metodyka sportu, SiT, Warszawa, 1981, s. 67.

Davies J. E., 1936, Effect of physical training on blood volume, hemoglobin alkali and osmotic resistance of erythrocytes. Ph. P. Dissertation University of Chicago, Illinois.

Davies J. E., 1937, Changes in erythrocyte fragility due physical exercise and variation of body temperature, J. Lab. Clin. Med., 23, 786.

Romanowski W., Eberhard A., Profilaktyczne znaczenie zwiększonej aktywności fizycznej, PZWL, Warszawa, 1972, 33.

Hornak E., Hajkova M., Komadel L., Influence of an intensive one-year lasting training on the blood picture at rest of rowers. Teorie a praxe tel. vych, 1965, 13, 113.

Patriarca L., Topi G.C., Hematological alterations in strenuous work. Medicina dello Sport, Torino 1967, 20, 1.

De Lanne R. J., Barnes J. R., Brouha L., Changes in osmotic pressure and ionic concentrations of plasma during muscular work and recovery. J. Appl. Physiol, 1959, 14.

Holmgren A., Mossfeldt F., Sjostrand T., Strorn G., Effects of training on work capacity, total hemoglobin, blood volume, heart volume and pulse rate in recumbent and upright positione. Acta Physiol. Scand., 1960, 50, 72.

Morehouse L. E, Miller A. T., Physiology of Exercise. (III Edition). C. V. Mosby Company St. Luis 1959, 136.

Brown G. O., Blood destruction during exercise III. Exercise as a bone marrow stimulus. J. exp. Med. 1923a, 37.

Brown G. O., Blood destruction during exercise IV. The development of equilibrium between blood destruction and regeneration after a period of training. J. exp. Med. 1923b, 37, 207.

Lubańska-Tomaszewska L., Zmiany hematologiczne w krwi i narządach krwiotwórczych po wysiłku fizycznym w treningu (dysertacja doktorska), Bibl. Ins. Dośw. PAN. im. M. Nenckiego, Warszawa, 1965.

Glass H. J. R., Edwards H. T., Garreta A. C., Clark I. C., Co red cell labeling for blood volume and total hemoglobin in athletes effect of training. J. Appl. Physiol 1969, 26, 131.

Halicka–Ambroziak H.D., Spoczynkowy i wysiłkowy metabolizm mięśni białych i czerwonych w świetle badań oddychania tkankowego, AM, Warszawa, 1971.

Gollwick P.D., Struck P.J., Souler R.G., Heinrick J.R., Effect exercise and training on the blood of normal and splenectomized rats. Int. Z. Physiol. 1965, 21, 2.

Nylim G., The effect of heavy muscular work on the volume of circulating red corpuscles in a man. Am. J. Physiol. 1947, 149, 180.

Swallen T., Erythrocyte osmotic fragility test. Postgraduate Med., 1967, 36, A-46.

Mrozkowiak M, Przebieg samoistnej restytucji po wysiłku wytrzymałościowym mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku, [W] Behawioralne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych, [red.] Kaiser A, Warszawa, 2015 r., 165-182.

Mrozkowiak Mirosław. Zmiany wybranych wskaźników i cech gazometrii krwi w okresie fizjologicznej restytucji po wysiłku wytrzymałościowym mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku = Changes in selected indicators and characteristics of blood gases during the period of physiological restitution after exercise endurance man in the 6 decade of life. A case report. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):489-506.ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.21437.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51448

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)