Znaczenie snu i sposoby poprawy jego jakości u sportowców = Impact of sleep and methods to improve its quality in the context of sporting activities

Aleksandra Frydrych-Szymonik, Gabriela Augustyn, Zbigniew Szyguła

Abstract


Frydrych-Szymonik Aleksandra, Augustyn Gabriela, Szyguła Zbigniew. Znaczenie snu i sposoby poprawy jego jakości u sportowców = Impact of sleep and methods to improve its quality in the context of sporting activities. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):157-176. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51416

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3518

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.04.2016. Revised 29.04.2016. Accepted: 12.05.2016.

 

Znaczenie snu i sposoby poprawy jego jakości u sportowców

Impact of sleep and methods to improve its quality in the context of sporting activities

 

Aleksandra Frydrych-Szymonik1, Gabriela Augustyn1, Zbigniew Szyguła2

Aleksandra Frydrych-Szymonik1, Gabriela Augustyn1, Zbigniew Szyguła2

 

1Studia doktoranckie, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,

2Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

1Doctoral studies, Faculty of Physical Education, The University of Physical Education in Krakow

2Section of Sports Medicine and Human Nutrition, Faculty of Physical Education and Sport, The University of Physical Education in Krakow

 

Aleksandra Frydrych-Szymonik,

afrydrychszymonik@gmail.com,

tel. 601 146 509

AWF w Krakowie,

Al. Jana Pawła II 78,

31-571 Kraków

 

 

Słowa kluczowe: deficyt snu, drzemka, odnowa biologiczna sportowców, używki

Key words: sleep disorders, nap, athletic recovery, drugs

 

Streszczenie

Cel Pracy

Celem pracy było określenie znaczenia snu i wskazanie sposobów poprawy jego jakości u sportowców na podstawie przeglądu piśmiennictwa naukowego.

Materiał i Metody

Do analizy wybrano zagraniczne artykuły opublikowane w latach 2005 do 2015, korzystając z bazy danych: Medline EBSCO, Medline Ovid, PubMed oraz internetową wyszukiwarkę artykułów naukowych – Google Scholar. W przeglądzie uwzględniono prace oryginalne, zawierające w temacie (subjects) pojęcia: „sleep” i „athletes”. Z analizy wykluczono prace dotyczące medycznych zaburzeń snu oraz te, które nie mają związku ze sportem.

Wyniki

Zaburzenia snu stają się coraz częstszą przyczyną obniżania sprawności psychofizycznej zawodników, a biorą się one głównie z niewielkiej wiedzy na temat higieny snu. Zbyt mała liczba godzin snu powoduje szereg negatywnych zmian w organizmie, co w konsekwencji ma związek z obniżeniem zdolności wysiłkowej sportowców.

Wnioski

Należy dbać o prawidłową jakość i ilość snu oraz wprowadzać odpowiednio zaplanowane drzemki regeneracyjne w odnowie biologicznej zawodników. W działaniach optymalizujących sen sportowców należy również brać pod uwagę fakt, iż dieta, nawyki żywieniowe oraz używki mają znaczący wpływ na jakość i ilość snu człowieka.

 

Abstract

The aim of the study was to define the impact of sleep and identify methods to improve its quality in athletes , drawing on a review of the scientific literature.

Methods

Foreign literature published from 2005 to 2015 was reviewed using the following databases: Medline, PubMed and Google Scholar. The review included original papers, containing in the title the following expression: "sleep" and "athletes". The analysis excluded articles about the sleep disorders and articles not related to sports.

Results

Sleep disorders have had an increasingly negative impact on the psychophysical abilities of athletes, and they are mainly caused by little knowledge of the sleep hygiene. An insufficient amount of sleep brings about a number of changes to the human body that can have a negative impact which implies a decrease of athletic performance.

Conclusion

Proper quality and amount of sleep must be ensured, and duly scheduled regeneration naps have to be introduced in the recovery of athletes. In order to optimize the sleep of athletes, the effect of diet, nutrition habits and stimulants on the quality and amount of sleep has to be taken into consideration.


Keywords


deficyt snu, drzemka, odnowa biologiczna sportowców, używki, sleep disorders, nap, athletic recovery, drugs

Full Text:

PDF

References


Kasperczyk J., Jośko J. Analiza czynników odpowiedzialnych za złą jakość snu u studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Hyg. Pub. Health. 2012; 47, 2: 191-195.

Kowalska A. Sen a mózg. Rocz. PAM. 2013; 59: 80-83.

Heitzman J. Zaburzenia snu – przyczyna czy skutek depresji? Psychiatr. Pol. 2009; XLIII, 5: 499-511.

Lizak-Nitsch M. Rola noradrenaliny i serotoniny w modulacji funkcji mózgu i ich znaczenie dla snu człowieka. Rocz. PAM. 2011; 57: 36-42.

Hariss C.D. Neurophysiology of sleep and wakefulness, Respir. Care Clin. N. Am. 2005; Dec;11(4):567-86.

Prejbisz A., Kabat M., Kluk M., Januszewicz A. Zaburzenia snu a nadciśnienie tętnicze. Nadciśn. Tęt. 2010; 14, 5: 411-419.

Leeder J., Glaister M., Pizzoferro K., Dawson J., Pedlar Ch. Sleep duration and quality in elite athletes measured using wristwatch actigraphy. Journal of Sports Sciences 2012; 30, 6, 541–545.

Brand S., Beck J., Gerber M., Hatzinger M., Holsboer-Trachsler E., Evidence of favorable sleep-EEG patterns in adolescent male vigorous football players compared to controls. The World Journal of Biological Psychiatry 2010; 11, 2, 465-475.

Lastella M., Roach G.D., Halson S.L., Sargent C. Sleep/wake behaviours of elite athletes from individual and team sports. European Journal of Sport Science 2015; 15:2, 94-100.

Robey E., Dawson B., Halson S.L., Gregson W., Goodman C., Eastwood P. Sleep quantity and quality in elite youth soccer players: A pilot study. Eur. J. Sport. Sci. 2014; 14, 5: 410-417.

Brand S., Gerber M., Beck J., Hatzinger M., Pühse U., Holsboer-Trachsler E. High Exercise Levels Are Related to Favorable Sleep Patterns and Psychological Functioning in Adolescents: A Comparison of Athletes and Controls. Journal of Adolescent Health 2010; 46, 133–141.

Reilly T., Edwards B. Altered sleep-wake cycles and physical performance in athletes. Physiol. Behav. 2007; 90: 274-284.

Taheri M., Arabameri E., The Effect of Sleep Deprivation on Choice Reaction Time and Anaerobic Power of College Student Athletes. Asian Journal of Sports Medicine 2012; 3, 1, 15-20.

Reyner L.A., Horne JA. Sleep restriction and serving accuracy in performance tennis players, and effects of caffeine. Physiology & Behavior 2013; 120, 93–96.

Souissi N., Chtourou H., Aloui A., Hammouda O., Dogui M., Chaouachi A. i wsp. Effect of Time-of-Day and Partial Sleep Deprivation on Short-Term Maximal Performances of Judo Competitors. The Journal of Strenght and Conditioning Research 2013; 27(9)/2473-2480.

Erlacher D., Ehrlenspiel F., Adegbesan O.A., El-Din H.G. Sleep habits in German athletes before important competitions or games. Journal of Sports Sciences 2011; 29(8): 859–866.

Mah C.D., Mah K.E., Kezirian E.J., Dement W.C. The effects of sleep extension on the athletic performance of collegiate basketball players. Sleep. 2011; 34, 7: 943-950.

Sargent C., Halson S.L., Roach G.D. Sleep or swim? Early-morning training severely restricts the amount of sleep obtained by elite swimmers. Eur. J. Sport. Sci. 2014; 14: S310-S315.

Petit E, Mougin F., Bourdin H., Tio G., Haffen E. A 20-min nap in athletes changes subsequent sleep architecture but does not alter physical performances after normal sleep or 5-h phase‑advance conditions. Eur. J. Appl. Physiol. 2014; 114: 305-315.

Hoshikawa M., Uchida S., Ganeko M. i wsp. Sleep quality under mild hypoxia in men with low hypoxic ventilatory response. Eur. J. Sport. Sci. 2014; 14: S205-S212.

Abeln V., Kleinert J., Strüder H.K., Schneider S. Brainwave entrainment for better sleep and post-sleep state of young elite soccer players – A pilot study. Eur. J. Sport. Sci. 2013; 14, 5: 393-402.

Zhao J., Tian Y., Nie J., Xu J., Liu D. Red light and the sleep quality and endurance performance of Chinese female basketball players. Journal of Athletic Training 2012, 47(6):673–678.

Cook Ch., Beaven C.M., Kilduff LP., Drawer S. Acute Caffeine Ingestion’s Increase of Voluntarily Chosen Resistance -Training Load After Limited Sleep. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2012; 22, 157-164.

Miller B., O’Connor H., Orr R., Ruell P., Cheng H.L., Chow Ch.M. Combined caffeine and carbohydrate ingestion: effects on nocturnal sleep and exercise performance in athletes. Eur J Appl Physiol. 2014; 114, 2529–2537.

Killer S.C., Svendsen I.S., Jeukendrup A.E., Gleeson M. Evidence of disturbed sleep and mood state in well-trained athletes during short-term intensified training with and without a high carbohydrate nutritional intervention, Journal of Sports Sciences, 2015.

Halson S.L. Nutritional interventions to enhance sleep. Sports Sci. Exch. 2013; 26, 116: 1-5.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)