Akceptacja choroby kobiet leczących się z powodu osteoporozy = Acceptance of diseases of women treated for osteoporosis

Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Mariola Janiszewska, Ewelina Firlej, Olga Dąbska, Jarosław Sak

Abstract


Pawlikowska-Łagód Katarzyna, Janiszewska Mariola, Firlej Ewelina, Dąbska Olga, Sak Jarosław. Akceptacja choroby kobiet leczących się z powodu osteoporozy = Acceptance of diseases of women treated for osteoporosis. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):139-148. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51372

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3515

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.04.2016. Revised 29.04.2016. Accepted: 11.05.2016.

 

 

Akceptacja choroby kobiet leczących się z powodu osteoporozy

Acceptance of diseases of women treated for osteoporosis

 

Pawlikowska-Łagód Katarzyna1, Janiszewska Mariola2, Firlej Ewelina2, Dąbska Olga3, Sak Jarosław1

 

1Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

mgr Pawlikowska-Łagód Katarzyna,

dr n. o zdr. Janiszewska Mariola,

mgr Firlej Ewelina,

Dąbska Olga,

dr hab. n med. Sak Jarosław

 

 

Abstrakt

Wprowadzenie: Współczesna medycyna oraz psychologia coraz więcej czasu poświęcają problemom związanym z osteoporozą oraz przystosowaniu się do niej. Przystosowanie się i akceptacja osteoporozy to skomplikowany proces, na, który wpływają obciążenia chorobowe, uwarunkowania zewnętrzne oraz właściwości jednostki. Akceptacja choroby dla wielu pacjentek jest problemem, z którym zmagają się przez cały okres jej trwania, zmuszając je do akceptacji niedomagań przez nią narzuconych choroby. Pojawienie się choroby ma duże znaczenie, dla jakości życia kobiet. Przede wszystkim zmuszając je do akceptacji niedomagań narzuconych przez chorobę.

Cel pracy: Celem pracy było zbadanie stopnia akceptacji choroby kobiet chorujących na osteoporozę.

Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 137 pacjentek leczących się z powodu osteoporozy. Grupę badaną stanowiły kobiety od 38-go do 91-g roku życia. Badania przeprowadzono od lutego do kwietnia 2015 roku. W pracy zastosowano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz Skalę Akceptacji Choroby (AIS) autorstwa B. J. Felton, T. A. Revenson i G. A. Hinrichsen w adaptacji Z Jurczyńskiego.

Wyniki: Kobiety chorujące na osteoporozę wykazują się średnim stopniem akceptacji choroby. Wiek zdiagnozowania choroby oraz wykształcenie różnicuje istotnie badane ze względu na stopień akceptacji choroby oraz problemów narzuconych przez chorobę.

Wnioski: Rosnąca liczba osób chorych z powodu osteoporozy stawia przed specjalistami służby zdrowia ogromne wyzwanie. Wdrożenie skutecznych programów profilaktycznych oraz oddziaływanie na zwiększenie świadomości chorujących byłoby pomocne w zapobieganiu chorobie, ewentualnie jej akceptacji w sytuacji wystąpienia.

 

Abstract

Introduction: Modern medicine and psychology more and spend more time problems with osteoporosis and adapt to it. Adaptation and acceptance of osteoporosis is a complex process, for which affect disease burden, external conditions and the characteristics of the individual. Acceptance of the disease for many patients is a problem faced by the whole period of its duration, forcing them to accept the shortcomings imposed by her illness. The emergence of the disease is important for the quality of life of women. First of all, forcing them to accept the shortcomings imposed by the disease. The aim of the study was to examine the degree of acceptance of the disease women suffering from osteoporosis.

Material and Methods: The study included 137 patients treated for osteoporosis. The study group were women from 38 th to 91th years. The study was conducted from February to April 2015. The study used a questionnaire survey of his own authorship and Acceptance of Illness Scale (AIS) by B. J. Felton, Revenson T. A. and G. A. Hinrichsen adaptation With Jurczyński.

Results: Women suffering from osteoporosis have an average degree of acceptance of the disease. Age diagnose the disease and education differentiates significantly tested due to the degree of acceptance of the disease and the problems imposed by the disease.

Conclusions: The increasing number of patients suffering from osteoporosis poses to health care professionals a huge challenge. The implementation of effective prevention programs and impact on increasing awareness of suffering would be helpful in the prevention of disease, or to accept it in a situation occur.

 

Słowa kluczowe: akceptacja choroby, osteoporoza, kobieta.

 

Keywords: acceptance of illness, osteoporosis, women.


Keywords


akceptacja choroby; osteoporoza; kobieta; acceptance of illness; osteoporosis; women.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Barti R, Osteoporoza- profilaktyka, diagnoza, leczenie. Klub dla Ciebie. Warszawa; 2009 s. 9.

Pisani P, i. in., Major osteoporotic fragility fractures: Risk factor updates and societal impast, World J Orthop 2016 March 18; 7(3): 171.

Alghadir A.,H, Correlation between bone mineral density and serum trace elements in response to supervised aerobic training in older adults . Clin Interv Aging 2016;11: 265.

Chodkiewicz J, Problem akceptacji choroby u osób uzależnionych od alkoholu. Znaczenie zasobów osobistych. Acta UniversitatisLodzensis. Folia Psychologica. 2004; 8: 123.

Chodick G, Moser S,S, Goldshtein I, Non-adherence with bisphosphonates among patients with osteoporosis: impact on fracture risk and healthcare cost‏. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2016 Mar 25.

Dolińska-Zygmunt G, Podmiotowe uwarunkowania zachowania się pacjenta wobec własnej choroby. Elementy psychologii zdrowia. Wydawnictwo UW. Wrocław; 1996: 195–205.

Juczyński Z, Adamiak G, Psychologiczne i behawioralne wyznaczniki jakości życia chorych ze stwardnieniem rozsianym. Polski Merkuriusz Lekarski. 2000; 8(48): 413–415.

Denys K, i in., Quality of life, acceptance of illness and a sense of health control in patients with chronic musculoskeletal disorders during the rehabilitation process. Pol Merkur Lekarski. 2015; 38(225):155.

http://pmd.uksw.edu.pl/node/24, (dostęp: 29.05.2015).

Zielazny P, i in., Stopień akceptacji choroby, przekonania na temat kontroli bólu oraz strategie radzenia sobie z bólem wśród pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu z powodu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2013; 22(4): 254.

Rusin-Pawełek E, i in., Akceptacja choroby pacjentów chorych na astmę oskrzelową a kontrola astmy oskrzelowej. Alergol Info.7(3-4): 63.

Lelonek B, Kaczmarczyk M, Przystosowanie do choroby u pacjentów leczonych na oddziale chirurgicznym. Studia Medyczne. 2011; 24(4): 45-49.

Nowicki A, Krzemkowska E, Rhone P, Acceptance of Illness after Surgery in Patients with Breast Cancer in the Early Postoperative Period, Pol PrzeglChir. 2015; 87(11): 539.

Kocjan J, Is quality of life related to illness and acceptance of illness?.Journal of Education, Health and Sport. 2015; 5(7): 34.

Rolka H, i in., Ocena akceptacji choroby i jakości życia pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem serca. Piel. Zdr. Publ. 2012; 2(3): 186.

Basińska A, i in., Nastrój jako wyznacznik akceptacji choroby pacjentów dializowanych. Nefrol. Dial. Pol. 2014; 18: 28.

Kurowska K., Kasprzyk A., Akceptacja choroby i style radzenia sobie ze stresem u osób dializowanych. Psychiatr. Psychol. Klin. 2013; 13(2): 115.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)