Zachowania zdrowotne i urazy sportowe = Health behaviors and sport injures

Magdalena Weber-Rajek, Anna Bethke, Agnieszka Radzimińska, Ewelina Lulińska-Kuklik, Walery Zukow

Abstract


Weber-Rajek Magdalena, Bethke Anna, Radzimińska Agnieszka, Lulińska‑Kuklik Ewelina, Zukow Walery. Zachowania zdrowotne i urazy sportowe = Health behaviors and sport injures. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):119-130. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51331

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3514

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.04.2016. Revised 29.04.2016. Accepted: 11.05.2016.

 

Zachowania zdrowotne i urazy sportowe

Health behaviors and sport injures

 

Magdalena Weber-Rajek1, Anna Bethke2, Agnieszka Radzimińska1, Ewelina Lulińska‑Kuklik3, Walery Zukow4

 

  1. 1.       Katedra Fizjoterapii, Zakład Podstaw Fizjoterapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. 2.       Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  3. 3.       Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
  4. 4.       Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, uraz sportowy.

Keywords: health behaviors, sport injury.

 

 

Streszczenie

Jednym z najważniejszych elementów zdrowego trybu życia jest sprawność fizyczna.  Dlatego też grupą osób, która, jak mogłoby się wydawać, najbardziej opiera swoje życie na zachowaniach zdrowotnych są sportowcy. Badaniami objęto 100 osób (68 mężczyzn i 32 kobiety) w wieku od 18 do 30 lat (średnia wieku 21,41) różne dyscypliny sportowe: siatkówkę (n=32); koszykówkę (n=34); piłkę nożną (n=34). W badaniach wykorzystano Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Zygfryda Juczyńskiego oraz ankietę autorską. W całej badanej grupie wykazano średni poziom zachowań zdrowotnych. Ze wszystkich kategorii zachowań zdrowotnych najwyższy wynik uzyskano w kategorii „pozytywne nastawienie psychiczne”, najniższy w kategorii „prawidłowe nawyki żywieniowe”. Wyniki kobiet były wyższe od wyników mężczyzn. W badanej grupie nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w zachowaniach zdrowotnych, u których w przeciągi 12 miesięcy wystąpiły urazy, w stosunku do osób bez urazów.

 

Summary

One of the most important elements of health behaviors is physical fitness. Therefore, a group of people, which, as you might think, most based his life on health behaviors are athletes. The study involved 100 people (68 men and 32 women) aged 18 to 30 years (mean age 21.41) different sports: volleyball (n = 32); basketball (n = 34); football (n = 34). The study used Inventory Behavioral Health by Juczynski and author's questionnaire. In the whole group was shown the average level of health behavior. Of all the categories of health behavior achieved the highest score in the category of “positive psychological attitude”, the lowest in the category of “proper nutrition habits”. The results for women were higher than men results. In the study group showed no statistically significant difference in health behaviors, in which the drafts were injuries 12 months, compared to those without injury.


Keywords


zachowania zdrowotne, uraz sportowy, health behaviors, sport injury.

Full Text:

PDF

References


Piśmiennictwo

Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19 June - 22 July 1946. http://www.who.int/en/ [dostęp, 10.03.2016].

Heszen I, Sęk H. Behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby. [w:] Psychologia zdrowia. Heszen I, Sęk H (red). PWN, Warszawa 2012: 90-104.

Polinder S., Meerding J.W., Toet H., van Baar M., Mulder S., van Beek E. A surveillance based assessment of medical costs of injury in Europe, Erasmus University & Consumer Safety Institute, Amsterdam, 2004.

Złotkowska E., Skiba M., Mrozek A., Bilewicz-Wyrozumska T., Król K., Lar K., Zbrojkiewicz E. Negatywne skutki aktywności fizycznej oraz uprawiania sportu. Hygeia Public Health 2015; 50 (1): 41 – 46.

Juczynski Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Wyd. PTP. Warszawa 2001: 110 – 116.

Czapiński J. „Psychologia pozytywna” – nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka. PWN, Warszawa 2014.

Zabrocki R., Kaczyński R., Ocena zachowań żywieniowych młodzieży uprawiających sporty wysiłkowe, na przykładzie pływania, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2012; 3: 729–732. 20.

Gacek M., Wiedza i zachowania żywieniowe młodzieży uprawiającej sport w szkole mistrzostwa sportowego w Krakowie, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2007; 58 (4): 641–648.

Chalcarz W., Radzimirska-Graczyk M., Stosunek do wiedzy żywieniowej dzieci i młodzieży uprawiających szermierkę. [W]: Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004: 466–471.

Cupisti A., D’Alessandro C., Castrogiovanni S., Barale A., Morelli E., Nutrition knowledge and dietary composition in italian adolescent female athletes and non-athetes, International Journal of Sport Nutrition Exercise Metabolism 2002; 12: 207–219. 23.

Fiedor M., Analiza i ocena sposobu odżywiania się młodzieży stanowiącej kadrę województwa podkarpackiego w lekkiej atletyce, Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska Lublin-Polonia 2005; 60 (supl. 16): 449–452.

Iwanowicz E. Raport o stanie zdrowia poznaniaków z badania ankietowego w ramach projektu HEPRO – Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych. Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2007. 15.

Sygnowska E., Waśkiewicz A., Głuszek J. i wsp. Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki Programu WOBASZ. Kardiologia Polska, 2005, 63, 6 (supl. 4).

Bischop. G. Psychologia zdrowia. Astrum, Wrocław 2007.

Ziemlański S, Niedźwiecka-Kącik D. Zalecenia żywieniowe i zdrowotne dla sportowców. COS, Warszawa 1997.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)