Ocena wiedzy uczniów warszawskich szkół średnich na temat skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernego korzystania z promieniowania ultrafioletowego (UV) = Knowledge assessment about health effects caused by excessive use of ultraviolet radiation (UV) among high school students in Warsaw

Paweł Koczkodaj, Maria Sobol, Anna Maria Badowska-Kozakiewicz

Abstract


Koczkodaj Pawel, Sobol Maria, Badowska-Kozakiewicz Anna Maria. Ocena wiedzy uczniów warszawskich szkół średnich na temat skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernego korzystania z promieniowania ultrafioletowego (UV) = Knowledge assessment about health effects caused by excessive use of ultraviolet radiation (UV) among high school students in Warsaw. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):94-110. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51293

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3512

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.04.2016. Revised 25.04.2016. Accepted: 10.05.2016.

 

 

Ocena wiedzy uczniów warszawskich szkół średnich na temat skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernego korzystania z promieniowania ultrafioletowego (UV)

 

Knowledge assessment about health effects caused by excessive use of ultraviolet radiation (UV) among high school students in Warsaw

 

Paweł Koczkodaj1, Maria Sobol2, Anna Maria Badowska-Kozakiewicz3

Pawel Koczkodaj1, Maria Sobol2, Anna Maria Badowska-Kozakiewicz3

 

Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Department of Human Biophysics and Physiology, Medical University of Warsaw

 

Słowa kluczowe: promieniowanie ultrafioletowe (UV), choroby skóry, czerniak, profilaktyka, edukacja zdrowotna.

Key words: ultraviolet radiation (UV), skin diseases, melanoma, prevention, health education.

 

Streszczenie

1. Wprowadzenie i cel pracy

Promieniowanie ultrafioletowe jest obecne w codziennym życiu każdego człowieka. Stale rosnąca liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych skóry w Polsce i na świecie może sugerować brak odpowiedniej wiedzy w zakresie fotoprotekcji. Podnoszenie świadomości społecznej, szczególnie wśród młodych ludzi, odnośnie skutków zdrowotnych nadmiernego działania promieniowania UV, pełni kluczową rolę w odniesieniu do ich obecnego i przyszłego stanu zdrowia.

Celem przeprowadzonego badania była ocena poziomu wiedzy uczniów warszawskich szkół średnich na temat skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernego korzystania z promieniowania ultrafioletowego, a także poznanie zachowań zdrowotnych młodych osób podczas korzystania z promieniowania UV.

2. Materiał i metodyka

Zbadano 153 uczniów warszawskich szkół średnich. Rozkład płci był losowy, przedział wiekowy badanych wynosił od 17 do 19 lat. Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy autorskiego kwestionariusza w wersji papierowej, składającego się z 29 pytań.

Do zbadania związku między wybranymi cechami został zastosowany test niezależności chi-kwadrat (χ2) (pakiet STATISTICA12). W testach przyjęto poziom istotności p≤0,05. W zależności od liczebności zastosowano właściwe poprawki do testu chi-kwadrat.

3. Wyniki i wnioski

Nie wystąpiła zależność pomiędzy takimi cechami jak: korzystanie z urządzeń opalających i postrzeganie poparzenia skóry jako czynnika kancerogennego, korzystanie z solarium i regularne przeglądanie znamion barwnikowych, wystąpienie czerniaka złośliwego skóry w przeszłości w rodzinie i korzystanie z urządzeń opalających, wystąpienie poparzenia skóry i częstość stosowania preparatów z filtrem UV. Powyższe wyniki mogą świadczyć o niekompletności wiedzy ankietowanych w zakresie wpływu UV na zdrowie człowieka.

 

Abstract

1. Introduction and aim

Ultraviolet radiation is present in the daily life of every human being. The constantly growing number of new cases of skin cancer in Poland and in the world can suggest a lack of adequate knowledge of photoprotection. Raising public awareness, especially among young people about the health effects of excessive UV radiation use, plays a key role in relation to their current and future health.

The aim of the study was to assess the level of knowledge among high school students in Warsaw about the health effects resulting from excessive use of ultraviolet radiation, as well as knowledge concerning health behaviors of young people using UV radiation.

2. Material and methods

The study group consists of 153 students from Warsaw high schools. The gender distribution was random, the age range of the respondents was 17 to 19 years. The study was conducted using paper questionnaire, consisting of 29 questions.

To examine the relationship between the selected traits has been applied test of independence chi-square (χ2) (STATISTICA12 package). In tests the level of significance was p≤0.05. Depending on the size used appropriate amendments to the chi-square test.

3. Results and conclusions

There was no relationship between such features as: the use of tanning devices and perception of skin burns as a carcinogenic factor, the use of the solarium and regularly reviewing pigmented moles, the occurrence of malignant melanoma of the skin in the past in the family and the use of tanning devices, the occurrence of skin burns and frequency of use of formulations with UV protection. This may indicate incomplete knowledge of the respondents in terms of the impact of UV on human health.


Keywords


promieniowanie ultrafioletowe (UV); choroby skóry; czerniak; profilaktyka; edukacja zdrowotna; ultraviolet radiation (UV); skin diseases; melanoma; prevention; health education.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) http://www.who.int/uv/en/.

Stanisz B. Ochrona skóry przed negatywnymi skutkami promieniowania UV. Farm. Pol 2009, 65(5): 363-368.

Czerw-Głąb K. Czopkiewicz L., Drosik K. To trzeba wiedzieć, nowotwory skóry. Opolska Fundacja Antynowotworowa 2009.

Wojciechowska U., Didkowska J. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie http://onkologia.org.pl/czerniak-skory-c43/.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014 r.

Berny-Moreno J., Salomon J., Arent S. Ocena wiedzy studentów dotyczącej szkodliwego działania promieniowania słonecznego na skórę, Dermatologia Kliniczna 2004, 6(4): 221-226.

Raport z kontroli urządzeń opalających (solariów). Departament Nadzoru Rynku UOKiK, Warszawa 2010.

Jak rozsądnie korzystać z solarium. Poradnik dla konsumentów, Departament Nadzoru Rynku UOKiK, Warszawa 2013.

Kulmaczewska M. A., Krajewska-Kułak J. Postawy studentów położnictwa wobec zasad korzystania z solarium, Problemy Pielęgniarstwa 2011, 19(4): 468-472.

Glińska J., Krajewska-Kułak E., Szyszko-Perłowska A. Ocena wiedzy pielęgniarek i położnych na temat zasad korzystania z solarium. Probl Hig Epidemiol 2009, 90(3): 391-397.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)