Korelacje porządku rang Charlesa Spearmana pomiędzy zmianami postawy w płaszczyźnie strzałkowej a reakcjami posturalnymi u dziewcząt w wieku 12-15 lat = Correlations of Charles Spearman rank order between changes of posture in a sagittal plane and postural reactions in girls aged 12-15 years

Jacek Wilczyński, Przemysław Karolak, Michał Jerzy Paprocki, Paweł Rychter, Igor Wilczyński

Abstract


Wilczyński Jacek, Karolak Przemysław, Paprocki Michał, Rychter Paweł, Wilczyński Igor. Korelacje porządku rang Charlesa Spearmana pomiędzy zmianami postawy w płaszczyźnie strzałkowej a reakcjami posturalnymi u dziewcząt w wieku 12-15 lat = Correlations of Charles Spearman rank order between changes of posture in a sagittal plane and postural reactions in girls aged 12-15 years. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):38-54. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51100

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3509

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.04.2016. Revised 25.04.2016. Accepted: 05.05.2016.

 

KORELACJE PORZĄDKU RANG CHARLESA SPEARMANA POMIĘDZY ZMIANAMI POSTAWY W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ A REAKCJAMI POSTURALNYMI U DZIEWCZĄT W WIEKU 12-15 LAT

 

CORRELATIONS OF CHARLES SPEARMAN RANK ORDER BETWEEN CHANGES OF POSTURE IN A SAGITTAL PLANE AND POSTURAL REACTIONS IN GIRLS AGED 12-15 YEARS

 

Jacek Wilczyński, Przemysław Karolak, Michał Paprocki, Paweł Rychter, Igor Wilczyński

 

Instytut Fizjoterapii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, UJK w Kielcach

 

dr hab. n. o k. f. Jacek Wilczyński,

mgr Przemysław Karolak,

mgr Michał Paprocki,

mgr Paweł Rychter,

licencjat Igor Wilczyński

Instytut Fizjoterapii,

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

UJK w Kielcach

 

Słowa kluczowe: korelacje porządku rang Charlesa Spearmana, zmiany postawy w płaszczyźnie strzałkowej, reakcje posturalne.

 

Key words: correlations of Charles Spearman rank, changes of posture in a sagittal plane, postural reactions.

 

Streszczenie

Celem pracy była analiza korelacji porządku rang Spearmana pomiędzy zmianami postawy w płaszczyźnie strzałkowej a reakcjami posturalnymi u dziewcząt w wieku 12-15 lat. W badaniach brało udział 247 dziewcząt w wieku 12-15 lat ze Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 4 w Starachowicach. Badania wykonano w listopadzie 2005 roku. W badaniach postawy zastosowano technikę fotogrametrii przestrzennej wykorzystującą efekt mory projekcyjnej. W badaniach reakcji równoważnych zastosowano platformę Cosmogamma by Emildue R 50300. Wykonywano standardowy test Romberga w staniu swobodnym. Do analizy statystycznej zastosowano średnią arytmetyczną (x) i odchylenie standardowe (s). Rozkłady zmiennych opisujących postawę analizowano testem Liliefors. Reakcje posturalne zweryfikowano pod względem normalności rozkładu testem Kołmogorowa-Smirnowa. W przypadku, gdy rozkład próby różnił się istotnie od normalnego dla wyznaczenia współzależności dwóch cech zastosowano nieparametryczny test korelacji Spearmana. W grupie dziewcząt dominowały korelacje wprost proporcjonalne, których było siedem: DELTA/SPOY (OE), DKP/GP (OE), DKP/DS (OE), DKP/PB (OE), GLL/SPOY (OE), DLL/SPOY (CE), DKP/PP (OE). Korelacje odwrotnie proporcjonalne wystąpiły w czterech przypadkach: RLL/PP (CE), DCK WZR/SPOX (OE), DLL/PP (CE), KLL/SPOY (OE). Korelacje istotne statystycznie częściej występowały, kiedy test Romberga odbywał się z oczami otwartymi (OE): DELTA/SPOY (OE), DKP/GP (OE), DKP/DS (OE), DKP/PB (OE), GLL/SPOY (OE), DKP/PP (OE), DCK WZR/SPOX (OE) KLL/SPOY (OE). Wśród korelacji z oczami otwartymi (OE) było sześć wprost proporcjonalnych: DELTA/SPOY (OE), DKP/GP (OE), DKP/DS (OE), DKP/PB (OE), GLL/SPOY (OE), DKP/PP (OE) i tylko dwie ujemne: DCK WZR/SPOX (OE), KLL/SPOY (OE). W teście Romberga z oczami zamkniętymi (CE) wystąpiła jedna istotna korelacja dodatnia: DLL/SPOY (CE) i dwie korelacje ujemne: RLL/PP (CE), DLL/PP (CE).

 

Summary

The aim of this study was to analyze the correlation of the Spearman rank order between changes of posture in the sagittal plane and postural reactions in girls aged 12-15 years. The studies included 247 girls aged 12-15 years from the Primary School No. 13 and Grammar School No. 4 in Starachowice. The study was performed in November 2005. The research approach used photogrammetry technique that uses spatial projection moiré effect. The study of balance reaction sense study used the Cosmogamma platform by Emildue R 50300. Romberg test was performed in a standard free standing. For statistical analysis, the arithmetic mean (x) and standard deviation (s) were used. The distributions of variables describing the posture were analyzed by Liliefors test. Postural reactions were verified in terms of distribution normality with Kolmogorov-Smirnov test. If the distribution of the sample differed significantly from normal, for determining the correlation between two characteristics, nonparametric Spearman correlation test was used. In the group of girls dominated proportional correlations, in the number of seven: DELTA/SPOY (OE), DKP/GP (OE), DKP/DS (OE), DKP/PB (OE), GLL/SPOY (OE), DLL/SPOY (CE), DKP/PP (OE). Correlates inversely proportional occurred in four cases: RLL/PP (CE), DCK WZR/SPOX (OE), DLL/PP (CE), KLL/SPOY (OE). Statistically significant correlations were more frequent when the Romberg test was conducted with eyes open (EO): DELTA/SPOY (OE), DKP/GP (OE), DKP/DS (OE), DKP/PB (OE), GLL/SPOY (OE), DKP/PP (OE), DCK WZR/SPOX (OE) KLL/SPOY (OE). Among the correlation with eyes open (EO) was six directly proportional: DELTA/SPOY (OE), DKP/GP (OE), DKP/DS (OE), DKP/PB (OE), GLL/SPOY (OE), DKP/PP (OE) and only two negative: DCK WZR/SPOX (OE), KLL/SPOY (OE). In the Romberg test with eyes closed (CE) there was one significant positive correlation: DLL/SPOY (CE) and two negative correlations of: RLL/PP (Z), DLL/PP (CE).


Keywords


korelacje porządku rang Charlesa Spearmana, zmiany postawy w płaszczyźnie strzałkowej, reakcje posturalne, correlations of Charles Spearman rank, changes of posture in a sagittal plane, postural reactions.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Beaulieu M., Allard P., Simoneau M. et. al. Relationship between oscillations about the vertical axis and center of pressure displacements in single and double leg upright stance. Am J Phys Med Rehabil. 2010; 89, 10: 809-16.

Eshraghi E., Maroufi N., Sanjari M. et al. Static dynamic balance of schoolgirls with hyperkyphosis. Scolisis 2009; 4, 2: 05.

Liao K., Walker M.F., Joshi A.C. et al. The linear vestibulo-ocular reflex, locomotion and falls in neurological disorders. Restor Neurol Neurosci 2010; 28, 1: 91-103.

Nowotny J., Nowotny-Czupryna O., Czupryna K. Reedukacja posturalna w systemie stacyjnym. AWF, Katowice 2008.

Wilczyński J. Wady postawy ciała a średnie odchylenie X i średnie odchylenie Y u dziewcząt i chłopców w wieku szkolnym. Body posture defects and mean sway X and mean sway Y in girls and boys of school age. Neurologia Dziecięca 2014; 23, 46: 27-33.

Wilczyński J., Wilczyński I. Reakcje posturalne dziecka ze skoliozą idiopatyczą badanego na platformie stability system tecnobody. Postural reactions of a child with idiopathic scoliosis tested on stability system tecnobody platform. Fizjoterapia Polska 2013; 2: 48-54.

Wilczyński J. Wykorzystanie aparatu Diers formetric 4D do badania postawy ciała i kręgosłupa. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2014; 2:13-22.

Nowotny J., Podlasiak P., Zawieska D. System Analizy Wad Postawy. PW, Warszawa 2003.

www. mogkik.pl 2005.

Zawieska D. i wsp. Fotogrametria – mity i rzeczywistość. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2002; 4, 4: 498-502.

Błaszczyk J.W. Biomechanika kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii. PZWL, Warszawa 2004.

Ocetkiewicz T., Skalska A., Grodzicki T. Badanie równowagi przy użyciu platformy balansowej ocena powtarzalności metody. Gerontologia Polska 2006; 14, 1: 144-148.

www.Technomex.pl 2005.

Avila P., Caroline S. Statystyka medyczna w zarysie. PZWL, Warszawa 2006

Spearman Ch. The proof and measurement of association between two things. Americal Journal of Psychology 1904; 15: 72–101.

Komputerowy program statystyczny. Statistica.7.1 Statsoft 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)