Wytrzymałość w treningu uzupełniającym szkolenie zasadnicze jeźdźca = Endurance in training, supplementary basic training rider

Mirosław Mrozkowiak

Abstract


Mrozkowiak Mirosław. Wytrzymałość w treningu uzupełniającym szkolenie zasadnicze jeźdźca = Endurance in training, supplementary basic training rider. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):55-76. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51047

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3508

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.04.2016. Revised 25.04.2016. Accepted: 05.05.2016.

 

 

Wytrzymałość w treningu uzupełniającym szkolenie zasadnicze jeźdźca

 

Endurance in training, supplementary basic training rider

 

Mirosław Mrozkowiak

 

Bioergonsport, Nowa Biała 8p, 09-411 Biała

 

 

 

 

Mirosław Mrozkowiak

Bioergonsport, Nowa Biała 8p, 09-411 Biała

e-mail: magmar54@interia.pl

strona: http://wadypostawy.republika.pl

 

 

 

 

Słowa kluczowe: wytrzymałość, tętno, trening uzupełniający.

 

Keywords: endurance, heart rate, training.

 

 

 

 

 

 

Streszczenie

Wstęp. Publikacji na temat kształtowania wytrzymałości u jeźdźców w dostępnej literaturze jest bardzo mało. W sporcie kwalifikowanym należy  zająć się przygotowaniem do zawodów nie tylko konia ale również  jeźdźca.

Cel. Wykazanie skuteczności zastosowanego wysiłku fizycznego w doskonaleniu poziomu wytrzymałości ogólnej jeźdźców WKKW.

Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono na 10 zawodnikach wąskiej kadry jeźdźców WKKW podczas zgrupowania sportowo-rehabilitacyjnego. Wysiłek standardowy to bieg ciągły na dystansie 1 km w czasie 5 min. Pomiary tętna przeprowadzane były w pierwszych i ostatnich dniach zgrupowania po obciążeniu standardowym.

Wyniki. Największe odchylenie stanowiące górną granicę w stosunku do wartości średniej tętna powysiłkowego posiada zawodnik nr 9: 30 uderzeń, a najmniejsze zawodnik nr 7: 25 uderzeń przy średniej 24,3. Żaden z zawodników podczas 1 i 2 pomiaru (10 i 20 sekunda) nie posiada wartości niższych od wartości średniej.

Wnioski.

  1. Zmiany jakie zaszły pomiędzy 1 i 2 badaniem zwiększyły adaptacje organizmu do wysiłku wytrzymałościowego.
  2. Częstość pracy serca przy obciążeniu stosowanym podczas zgrupowania jest wielkością zmienną i indywidualną.
  3. Doskonalenie pracy układu sercowo- naczyniowego rozwinęła się u poszczególnych badanych indywidualnie.
  4. Należy obiektywnymi metodami badawczymi sprawdzić przydatność tego treningu wytrzymałości w jeździeckich zawodach sportowych.

 

 

 

Abstract

Introduction publications on shaping the endurance riders in the open literature is very little. In the sport of certified professional preparation should be addressed not only the horse but also a rider.  Goal. To demonstrate the effectiveness of applied physical exertion in the improvement of the level of the overall strength of the three-day event riders. Material and methods. The study was conducted on 10 players a narrow cadre of eventing riders during rehabilitation and sports camps. The effort is a continuous run at standard 1 km at a time 5 min. Pulse Measurements are carried out in the first and last days of the grouping after the workload standard.

The results. The largest deviation being the upper limit in relation to the average pulse rate after exercise has a player No 9:30 strokes, and the smallest player no. 7:25 strokes with an average 24.3. None of the players during the 1 and 2 (10 and 20 second) does not have a value lower than the value of the average. Conclusions. Changes that have taken place between 1 and 2 test increased adaptations to endurance exercise. Heart rate with a load of used when grouping is the size of the variable and the individual. Improvement of the work of the cardiovascular system has evolved in each test individually. You need objective research methods to check the usefulness of the training in equestrian sports competitions.


Keywords


wytrzymałość, tętno, trening uzupełniający, endurance, heart rate, training.

Full Text:

PDF

References


Literatura

Aleksiejenko E.G. i wsp., Młody jeździec, Fiskultura i Sport, Moskwa 1971 r.

Ambroży T., Trening holistyczny, EAS, Kraków, 2005 r.

Avinet B., Staw biodrowy zawodnika uprawiającego jeździectwo, Sportmedizin nr. 5, 1980 r.

Best C.H., Taylor N.B., Fizjologiczne podstawy postępowania lekarskiego, 1971, PZWL Warszawa.

Czajkowski Zb. Trening sportowy w świetle teorii stresu, Sport Wyczynowy, nr.11, s. 1, 1975 r.

Dawidowicz A., Eberhart A., Ronkier A., Zmęczenie-Wypoczynek, WP, Warszawa, 1978.

Dega W. (red), Ortopedia i rehabilitacja, PZWL, Warszawa, 1984 r.

Dega W., Milanowska K., Rehabilitacja medyczna, PZWL, Warszawa, 1993 r.

Dziak A., Bóle krzyża, PZWL, Warszawa, 1979 r.

Fidelus, Kocjasz, Atlas ćwiczeń, AWF, Warszawa, 1975 r.

Hordegen K., Wpływ jazdy konnej na kręgosłup, Sportmedizin, nr 8, 1976 r.

Hordegen K., Kręgosłup jeźdźca, Reiter Revue, nr 5, 1975 r.

Hordegen K., Kręgosłup a jazda konna, Sportmedizin, nr 1, 1975 r.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51047

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)