Okoliczności rozpoznania zakażenia HCV wśród osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C = The circumstances of diagnosis of HCV infection among people with chronic hepatitis C

Marta Estera Kowalska, Paweł Kalinowski, Urszula Jolanta Bojakowska

Abstract


Kowalska Marta Estera, Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula. Okoliczności rozpoznania zakażenia HCV wśród osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C = The circumstances of diagnosis of HCV infection among people with chronic hepatitis C. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):21-28. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.50924

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3506

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.04.2016. Revised 25.04.2016. Accepted: 04.05.2016.

 

 

Okoliczności rozpoznania zakażenia HCV wśród osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

 

The circumstances of diagnosis of HCV infection among people with chronic hepatitis C

 

Marta Estera Kowalska1, Paweł Kalinowski1, Urszula Bojakowska1,2

 

1. Samodzielna Pracownia Epidemiologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2. SKN przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu C, profilaktyka

Keywords: hepatitis C, prevention

 

 

Streszczenie

Wstęp

Wirusowe zapalenie wątroby typu C stanowi jeden z głównych problemów zdrowia publicznego ze względu na długi okres bezobjawowy zakażenia wirusem HCV (hepatitis C virus) oraz brak skutecznej szczepionki.

Cel pracy

Celem pracy było poznanie i analiza okoliczności rozpoznania zakażenia HCV u osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, w tym w szczególności sposób/sytuacja wykrycia zakażenia oraz prawdopodobna droga transmisji wirusa.

Materiał i metody

Materiałem wykorzystanym do badań były odpowiedzi na pytania zamknięte zawarte w autorskim kwestionariuszu ankiety. W badaniu wzięło udział 200 osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

Wyniki

Większość badanych wskazuje kontakt z ochroną zdrowia jako prawdopodobne źródło zakażenia HCV. Osoby badane nie podejrzewały u siebie żadnej choroby wątroby, a wykrycie zakażenia u większości ankietowanych było przypadkowe – podczas wykonywania innych badań lekarskich.

 

Summary

Introduction

Hepatitis C is a major public health problems due to the long latency period of infection with HCV (hepatitis C virus) and lack of an effective vaccine.

Aim

The aim of the study was to investigate and analyze the circumstances of the diagnosis of HCV infection in patients with chronic hepatitis C, including in particular the way / situation detection of infection and the likely route of transmission of the virus.

Material and methods

Material used for the study were answers to closed questions included in the original questionnaire survey. The study involved 200 people with chronic hepatitis C.

Results

The majority of respondents indicate contact with health as the probable source of HCV infection. Subjects were not suspected at home of any disease of the liver, and the detection of infection in the majority of the respondents was accidental - during other medical tests.


Keywords


wirusowe zapalenie wątroby typu C; profilaktyka, hepatitis C, prevention.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Juszczyk J. Zakażenia wirusami heaptotropowymi. W: Dziubka Z, (red.). Choroby zakaźne i pasożytnicze. Warszawa: PZWL; 1996: 239-240.

Franek G, Chłopecka H, Cabaj M. i wsp. Ocena stanu wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C wśród nosicieli i chorych. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska [Med]. 2005; 60: 463-466.

Polska Grupa Ekspertów HCV. Oświadczenie Polskiej Grupy Ekspertów HCV na temat Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C w Polsce w 2012 roku. http://akademiawzwc.pl/wp-content/uploads/2012/07/RAPORT_PGE_HCV-11.pdf (dostęp 26.02.2016).

World Health Organization EB126/ Conf.Paper No.10 z 22 stycznia 2010 – Draft rezolucji http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/GHP_framework.pdf (dostęp 10.02.2016).

Muhlberger N, Schwarzer R, Lettmeier B, Sroczynski G, Zeuzem S, Siebert U. HCV-related burden of disease in Europe: a systematic assessment of incidence, prevalence, morbidity, and mortality. BMC Public Health. 2009; 9-34.

Godzik P, Kołakowska A, Madaliński K i wsp. Rozpowszechnienie przeciwciał anty-HCV wśród osób dorosłych w Polsce – wyniki badania przekrojowego w populacji ogólnej. Przegl Epidemiol. 2012; 66: 575-580.

Juszczyk J. Piętnaście lat badań na wirusem C zapalenia wątroby w Polsce. Przegl Epidemiol. 2005; 59: 373-384.

Muszyńska A, Pokorna-Kałwak D, Steciwko A. Zakażenia HCV – narastający problem zdrowia publicznego. Terapia Medycyna Rodzinna. 2010; 5: 55-58.

Kajko M, Ślusarczyk J, Czarkowski M, Rosińska M. Profil osoby z objawowym wirusowym zapaleniem wątroby typu C w Polsce. Przegl Epidemiol. 2012; 66: 351-356.

Balfour L, Kowal J, Corace KM i wsp. Increasing publin awareness about hepatitis C: development and validation of the brie hepatitis C knowledge scale. Scandinavian J. Caring Science. 2009; 23: 801-808.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)