Ocena częstości występowania bólu głowy oraz objawów mu towarzyszących = Assessment of the frequency of the occurrence of headaches and associated with them symptoms

Katarzyna Kożuch, Piotr Kozłowski, Magdalena Kozłowska, Izabela Ławnicka

Abstract


Kożuch Katarzyna, Kozłowski Piotr, Kozłowska Magdalena, Ławnicka Izabela. Ocena częstości występowania bólu głowy oraz objawów mu towarzyszących = Assessment of the frequency of the occurrence of headaches and associated with them symptoms. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):11-20. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.50903

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3503

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.04.2016. Revised 25.04.2016. Accepted: 04.05.2016.

 

 

Ocena częstości występowania bólu głowy oraz objawów mu towarzyszących

Assessment of the frequency of the occurrence of headaches and associated with them symptoms

 

Katarzyna Kożuch1, Piotr Kozłowski2, Magdalena Kozłowska3, Izabela Ławnicka4

 

1Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Katedra Anatomii Człowieka, Zakład Anatomii Prawidłowej, UM w Lublinie

3Katedra i Klinika Neurologii, UM w Lublinie

4Katedra i Klinika Nefrologii, UM w Lublinie

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin

e-mail: piotr7176@gmail.com

 

 

Streszczenie

Celem pracy była ocena częstości występowania bólu głowy oraz objawów mu towarzyszących. W badaniu oceniono również poziom natężenia bólu oraz okoliczności pojawienia się dolegliwości bólowych oraz czas ich trwania i charakter bólu. Badaniem objęto 103 osób. Kobiety stanowiły 56,9% respondentów, natomiast mężczyźni 43,1%. Wiek ankietowanych zawierał się pomiędzy 18 a 75 lat.  Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia do marca 2016 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem użytym do zebrania danych, był autorski, anonimowy kwestionariusz. Kwestionariusz zawierał 43 pytania z możliwością jednokrotnego wyboru w tym trzy pytania z możliwością wielokrotnego wyboru. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi- kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie.

Wszyscy ankietowani skarżyli się na dolegliwości bólowe głowy. Ankietowani najczęściej (36,5%) wskazywali odpowiedź o występowaniu bólu głowy kilka razy w miesiącu. 39,4% ankietowanych odczuwa dolegliwości bólowe głowy o różnej porze dnia. Na pytanie dotyczące długości trwania dolegliwości bólowych ankietowani najczęściej (36,4%) wskazywali, że ból głowy trwa zazwyczaj około 1 godzinę. Respondenci istotnie statystycznie (p<0,05) częściej potrafili określić lokalizację bólu głowy. Ankietowani z podobną częstością wskazywali ból w okolicy skroniowej (27,7%) oraz w okolicy potylicznej (24,8%). Mężczyźni istotnie statystycznie (p<0,05) częściej odczuwają silniejszy ból głowy w porównaniu do kobiet. Najczęstszym objawem towarzyszącym dolegliwościom bólowym głowy była zmiana nastroju (66,3%, p<0,05). Blisko jedna trzecia ankietowanych odczuwa podczas napadu bólu głowy sztywność karku (28,7%), na nudności i wymioty skarży się blisko jedna czwarta ankietowanych (24,8%), podobnie często występują zawroty głowy (23,8%).

 

Słowa kluczowe: ból głowy, migrena, napięciowy ból głowy, klasterowy ból głowy, pierwotny ból głowy, wtórny ból głowy.

 

Abstract

The aim of the study was to assess the prevalence of headaches and associated with them symptoms. The study also evaluated the severity, the circumstances of the emergence, the duration and the nature of pain. The study involved 103 people. Women accounted for 56.9% of the respondents, men- 43.1%. The age of the respondents was between 18 and 75 years of age. The study was conducted from January to March 2016 and implemented the standardized interview method. The tool used for data collection was an anonymous questionnaire. The questionnaire contained 43 single-choice questions and three multiple-choice questions. Statistical analysis was performed using chi-square test. All values for which p<0.05 were considered statistically significant. All respondents complained of headaches.  Most of the respondents (36.5%) claimed to have headaches several times a month. 39.4% suffered from headaches at different times during the day. To the question regarding the duration of headache, respondents most often (36.4%) indicated that it usually lasted about 1 hour. Statistically significant respondents(p <0.05) were more likeky to precisely identify the location of headache. Respondents with similar frequency indicated pain in the temporal (27.7%) and occipital (24.8%) region. Statistically significant men (p <0.05) were more likely to experience stronger headaches compared to women. The most common symptoms associated with headaches were mood swings (66.3%, p <0.05). According to the respondents headache is usually accompanied by: neck stiffness (28.7%), nausea and vomiting (24.8%), and frequent dizziness (23.8%).

 

Key words: headache, migraine, tension type headache, cluster type headache, primary headache, secondary headache.


Keywords


ból głowy, przyczyny bólu głowy, stres, migrena, napięciowy ból głowy, klasterowy ból głowy, pierwotny ból głowy, wtórny ból głowy.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Prusiński A.: Miejsce nowoczesnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w leczeniu bólów głowy. Medycyna i życie, reprint z Vol. 5/Nr 3(16)/2012, 6.

Abu-Arafeh I., Razak S., Sivaraman B. et. all:. Prevalence of headache and migraine in children and adolescents: a systematic review of population-based studies. Dev Med Child Neurol 2010;52:1088–97.

Jensen R., Stovner L.J.: Epidemiology and comorbidity of headache. Lancet Neurol 2008;7:354–61.

Berg J., Stovner L.J.: Cost of migraine and other headaches in Europe. Eur J Neurol 2005;12(Suppl 1):59–62.

Kozubski W., Domitrz I.: Bóle i neuralgie w zakresie głowy i twarzy, W: Neurologia, red. Kazubski W., Liberski P., PZWL, 2006, Warszawa, 620-639.

Rasmussen B.K., Jensen R., Schroll M. et. all:. Epidemiology of headache in a general population: a prevalence study. J ClinEpidemiol 1991;44:1147–57.

Loder E., Rizzoli P.: Tension-type headache. BMJ 2008;336:88–92.

Mueller L.: Napięciowy ból głowy – Jak rozpoznać to częste, ale nieleczone schorzenie, Medycyna po Dyplomie 2002,11,7, 125-137.

Hamel E.: The biology of serotonin receptors: focus on migraine pathophysiology and treatment, The Canadian Journal of Neurological Sciences, 1999,26,4, 2-6.

Merikangas K.R., Lateef T.: Epidemiology and quality of life of migraine. In: Fernández-de-las-Peñas C., Chaitow L., Schoenen J., editors. Multidisciplinary management of migraine: pharmacological, manual and other therapies. Sudbury, MA: Jones & Bartlett, Learning; 2011.

Snow V., Weiss K., Wall E.M.: Leczenie farmakologiczne napadów migreny i zapobieganie migrenowemu bólowi głowy, Medycyna Praktyczna, 2003,10, 137-154.

Taylor F. R.: Migrenowe bóle głowy: możliwość leczenia doraźnego. Medycyna po Dyplomie 2006,15,6, 20-29.

Dodick D., Pascual J.: Primary stabbing, cough, exertional and thunderclap headaches. In: Olesen J., Goadsby P.J., Ramadan N.M., Tfelt-Hansen P., Welch K.M., editors. The headaches, 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins;2006.

Fuh J.L., Kuo K.H., Wang S.J.: Primary stabbing headache in a headache clinic. Cephalalgia 2007;9: 1005–9.

Katarzyńska A., Domitrz I.: Codzienny przewlekły ból głowy – historia, epidemiologia, klinika i przyszłość. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2009;43(2): 155-161.

Heszen-Niejodek I., Sęk H.: Psychologia zdrowia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1997.

Björling E. A.: Exploring Stress and Headaches in Adolescent Females. University of Washington, Washington 2007.

Björling E. A.: The Momentary Relationship Between Stress and Headaches in Adolescent Girls. Headache 2009;49: 1186–1197.

Drummond P. D., Passchier J. Psychological mechanism of migraines. The Headaches. Olesen J., Goadsby P., et al. [red.], Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2006, 385–392.

Woodrow K., Friedman G., Siegelaub B. et, all: Pain Tolerance: Differences According to Age, Sex and Race. Psychosomatic Medicine, Vol. 34, No. 6.

Zubieta J.K., Smith Y.R, Bueller J.A.: μ-Opioid Receptor-Mediated Antinociceptive Responses Differ in Men and Women. Journal of Neuroscience 2002, 22: 5100-5107, Psychosomatic Medicine 2004,66: 198-206.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)