Zespół Metaboliczny cz. II: Epidemiologia zespołu metabolicznego w Polsce i na świecie = Metabolic Syndrome part II: Epidemiology of metabolic syndrome in Poland and in the World

Paweł Kalinowski, Maryla Mianowana

Abstract


Kalinowski Paweł, Mianowana Maryla. Zespół Metaboliczny cz. II: Epidemiologia zespołu metabolicznego w Polsce i na świecie = Metabolic Syndrome part II: Epidemiology of metabolic syndrome in Poland and in the World. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):466-480. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.50681

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3497

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.04.2016. Revised 25.04.2016. Accepted: 28.04.2016.

 

 

Zespół Metaboliczny cz. II: Epidemiologia zespołu metabolicznego w Polsce i na świecie

Metabolic Syndrome part II: Epidemiology of metabolic syndrome in Poland and in the World

 

Paweł Kalinowski1, Maryla Mianowana2

 

1. Samodzielna Pracownia Epidemiologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Staszica 4/6, 20-081 Lublin

2. Oddział Kardiologii – Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin

 

Słowa kluczowe: zespół metaboliczny, insulinooporność, choroby sercowo-naczyniowe, choroba niedokrwienna serca

Key words: metabolic syndrome, insulin resistance, cardio-vascular diseases, coronary heart disease

 

Streszczenie

Zespół metaboliczny jako czynnik ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2, jak pokazują liczne badania, jest znacznie rozpowszechniony zarówno w Polsce jak i w Europie oraz na innych kontynentach. Od lat prowadzone są badania, która definicja zespołu metabolicznego ma najlepszą wartość prognostyczną i diagnostyczną. W zależności od kryteriów stosowanych w różnych definicjach, a także od charakterystyki badanej populacji, częstość występowania zespołu metabolicznego jest różna. Niezależnie od kryteriów jest ona wysoka i wciąż rośnie. Celem pracy było przedstawienie rozpowszechnienia zespołu metabolicznego w Polsce i innych krajach, jako czynnika ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego na podstawie danych dostępnych z piśmiennictwa.

Według badań przeprowadzonych w Polsce zespół metaboliczny dotyczy około 20% dorosłej populacji, czyli około 5,8 miliona mieszkańców Polski, częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Na świecie problem ten może dotyczyć nawet 33% populacji Stanów Zjednoczonych, 27% populacji Chin, w Europie zawiera się pomiędzy ok. 15% (Francja) do około 34 % populacji (Włochy, Finlandia). Zespół metaboliczny wiąże się ze zwiększoną częstością występowania cukrzycy, zdarzeń sercowo-naczyniowych i śmiertelności, według wielu badań 2,5-krotnie zwiększa ryzyko wystąpienia zawału mięśnia serca, powoduje 1,5-krotny wzrost śmiertelności całkowitej i 2-krotny wzrost incydentów sercowo-naczyniowych.

 

Summary

As numerous studies have shown, metabolic syndrome as a risk factor for cardiovascular disease and type II diabetes is widely spread, both in Poland and Europe and on other continents. The research work aiming at determining which definition of the metabolic syndrome has the best predictive and diagnostic value has been conducted for many years. The prevalence of metabolic syndrome differs depending on the criteria used in various definitions, as well as the characteristics of the examined population. Yet, irrespective of the criteria, its level remains high and is still growing. The aim of the current study is to present the prevalence of metabolic syndrome (as a risk factor for cardiovascular disease) in Poland and other countries on the basis of information available from the reference literature.

According to the studies conducted in Poland metabolic syndrome affects approximately 20 % of the adult population, that is approximately 5.8 mln. residents of Poland. It occurs more often in women than in men. Worldwide this problem might involve as much as 33% of the USA population, 27% of China’s population, and in Europe this varies between approximately 15% (France) and approximately 34% of the population (Italy, Finland). Metabolic syndrome is connected with an increased incidence rate of diabetes, cardiovascular events and mortality rate; according to many studies it raises the risk of myocardial infarction 2.5-fold, and causes a 1.5-fold increase in the  total mortality rate and a 2-fold increase of the number of cardiovascular events.


Keywords


zespół metaboliczny, insulinooporność, choroby sercowo-naczyniowe, choroba niedokrwienna serca, metabolic syndrome, insulin resistance, cardio-vascular diseases, coronary heart disease.

Full Text:

PDF (Polski)

References


References

Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ, Cleeman JI, Donato KA i wsp. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the Study of Obesity. Circulation. 2009; 120(16): 1640-5.

Krawczyk M, Ziółkowska A. Zespół metaboliczny. Cz. 1. Rys historyczny i patomechanizmy. Żywienie człowieka i metabolizm. 2011; 38(5): 364-372.

Goldenberg R., Punthakee Z. Definition, Classification and Diagnosis of Diabetes, Prediabetes and Metabolic Syndrome. Can J Diabetes. 2013; 37, supl. 1: 8-11.

Pacholczyk M., Ferenc T., Kowalski J. Zespół metaboliczny. Część I: Definicje i kryteria rozpoznawania zespołu metabolicznego. Epidemiologia oraz związek z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2. Postepy Hig Med Dosw. 2008; 62: 530-542.

Kassi E, Pervanidou P., Kaltsas G., Chrousos G. Metabolic syndrome: definitions and controversies. BMC Medicine. 2011; 9: 48.

Krawczyk. M., Ziółkowska A. Zespół metaboliczny. Cz.2. Częstość występowania. Znaczenie palenia tytoniu i aktywności fizycznej. Żywienie człowieka i metabolizm. 2011; 38(5): 373-378.

Zdrojewski T, Bandosz P, Szpakowski P et al. Rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Wyniki badania NATPOL PLUS. Kardiol Pol. 2004; 61 (supl.4): 5–26.

Wyrzykowski B., Zdrojewski T., Bandosz P. Zespół metaboliczny w Polsce. Kardiol. Pol. 2005; 62: 30-35.

Wyrzykowski B., Zdrojewski T., Sygnowska E., Biela U., Drygas W., Tykarski A. i wsp. Epidemiologia zespołu metabolicznego w Polsce. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol 2005; 63: 6 (supl. 4): 1-4.

Sygnowska E., Piwońska A., Waśkiewicz A., Broda G. Socioeconomic factors and the risk of metabolic syndrome in the adult Polish population: the WOBASZ study. Kardiol Pol. 2012; 70(7): 718–727.

Ford E.S., Giles W.H., Dietz W.H. Prevalence of the Metabolic Syndrome Among US Adults: Findings From the Third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA. 2002; 287(3): 356-359.

Ervin R.B. Prevalence of metabolic syndrome among adults 20 years of age and over, by sex, age, race and ethnicity, and body mass index: United States, 2003-2006. Natl Health Stat Report. 2009;5(13): 1-7.

Aguilar M., Bhuket T., Torres S., Liu B., Wong R. J. Prevalence of the Metabolic Syndrome in the United States, 2003-2012. JAMA. 2015; 313(19): 1973-1974.

Wong-McClure R. A., Gregg EW., Barceló A., Lee K., Abarca-Gómez L., Sanabria-López L. i wsp. Prevalence of metabolic syndrome in Central America: a cross-sectional population-based study. Rev Panam Salud Publica 2015; 38(3): 202–208.

Vishram J.K.K., Borglykke A., Andreasen A. H., Jeppesen J., Ibsen H., Jørgensen T. i wsp. Impact of Age and Gender on the Prevalence and Prognostic Importance of the Metabolic Syndrome and Its Components in Europeans. The MORGAM Prospective Cohort Project. PLoS One. 2014; 9(9): e107294.

Van Vliet-Ostaptchouk JV, Nuotio ML, Slagter SN, Doiron D, Fischer K, Foco L. i wsp. The prevalence of metabolic syndrome and metabolically healthy obesity in Europe: a collaborative analysis of ten large cohort studies. BMC Endocr Disord. 2014; 1(14): 9.

Balkau B., Charles MA, Drivsholm T, Borch-Johnsen K, Wareham N, Yudkin JS i wsp. Frequency of the WHO metabolic syndrome in European cohorts, and an alternative definition of an insulin resistance syndrome. Diabetes Metab. 2002; 28(5): 364-76.

Balkau B, Vernay M, Mhamdi L, Novak M, Arondel D, Vol S i wsp. The incidence and persistence of the NCEP (National Cholesterol Education Program) metabolic syndrome. The French D.E.S.I.R. study. Diabetes Metab. 2003; 29(5): 526-32.

Tocci G, Ferrucci A, Bruno G, Mannarino E, Nati G, Trimarco B. I wsp. Prevalence of metabolic syndrome in the clinical practice of general medicine in Italy. Cardiovasc Diagn Ther. 2015; 5(4): 271-9.

Scuteri A, Laurent S, Cucca F, Cockcroft J, Cunha PG, Mañas LR i wsp. Metabolic syndrome across Europe: different clusters of risk factors. Eur J Prev Cardiol. 2015; 22(4): 486-91.

Song QB, Zhao Y, Liu YQ, Zhang J, Xin SJ, Dong GH. Sex difference in the prevalence of metabolic syndrome and cardiovascular-related risk factors in urban adults from 33 communities of China: The CHPSNE study. Diab Vasc Dis Res. 2015; 12(3): 189-98.

Abd Elaziz KM, Gabal MS, Aldafrawy OA, Abou Seif HA, Allam MF. Prevalence of metabolic syndrome and cardiovascular risk factors among voluntary screened middle-aged and elderly Egyptians. J Public Health. 2015. 37(4): 612-7.

Diagnoza stanu zdrowia Polaków według NATPOL 2011. Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej.

http://www.nursing.com.pl/Aktualnosci_Diagnoza_stanu_zdrowia_Polakw_wedug_NATPOL_2011_1006.html. 2011. (10.03.2016).

Wyniki badania NATPOL 2011 ogłoszone. Gdański Uniwersytet Medyczny. http://gumed.edu.pl/16091.html. 2011. (10.03.2016).

Vidigal Fde C, Ribeiro AQ, Babio N, Salas-Salvadó J, Bressan J. Prevalence of metabolic syndrome and pre-metabolic syndrome in health professionals: LATINMETS Brazil study. Diabetol Metab Syndr. 2015; 7:6.

Wilson PWF, D’Agostino RB, Parise H, Sullivan L, Meigs JB. Metabolic syndrome as a precursor of cardiovascular disease and type 2 diabetes mellitus. Circulation. 2005; 112(20): 3066–3072.

Gami AS, Witt BJ, Howard DE, et al. Metabolic syndrome and risk of incident cardiovascular events and death. A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Journal of the American College of Cardiology. 2007; 49(4): 403–414.

Ramli AS, Daher AM, Nor-Ashikin MN, Mat-Nasir N, Ng KK, Miskan M, Ambigga KS i wsp. JIS definition identified more Malaysian adults with metabolic syndrome compared to the NCEP-ATP III and IDF criteria. Biomed Res Int. 2013;2013: 760963.

Kassi E, Pervanidou P, Kaltsas G, Chrousos G. Metabolic syndrome: definitions and controversies. BMC Med. 2011; 9: 48.

Mente A, Yusuf S, Islam S, McQueen MJ, Tanomsup S, Onen CL, I wsp. Metabolic syndrome and risk of acute myocardial infarction a case-control study of 26,903 subjects from 52 countries. J Am Coll Cardiol. 2010; 55(21): 2390-8.

Mottillo S, Filion KB, Genest J, Joseph L, Pilote L, Poirier P, I wsp. The metabolic syndrome and cardiovascular risk a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2010; 56(14): 1113-32.

Khan RJ, Gebreab SY, Sims M, Riestra P, Xu R, Davis SK. Prevalence, associated factors and heritabilities of metabolic syndrome and its individual components in African Americans: the Jackson Heart Study. BMJ Open. 2015; 5(10): e008675.

Khosravi-Boroujeni H, Ahmed F, Sadeghi M, Roohafza H, Talaei M, Dianatkhah M, i wsp. Does the impact of metabolic syndrome on cardiovascular events vary by using different definitions? BMC Public Health. 2015; 15: 1313.

Wen J, Yang J, Shi Y, Liang Y, Wang F, Duan X, I wsp. Comparisons of different metabolic syndrome definitions and associations with coronary heart disease, stroke, and peripheral arterial disease in a rural Chinese population. PLoS One. 2015; 10(5): e0126832.

He Y, Jiang B, Wang J, Feng K, Chang Q, Fan L, i wsp. Prevalence of the metabolic syndrome and its relation to cardiovascular disease in an elderly Chinese population. J Am Coll Cardiol. 2006; 47(8): 1588-94.

Nilsson PM, Engström G, Hedblad B. The metabolic syndrome and incidence of cardiovascular disease in non-diabetic subjects--a population-based study comparing three different definitions. Diabet Med. 2007; 24(5):464-72.

Lawlor DA, Smith GD, Ebrahim S. Does the new International Diabetes Federation definition of the metabolic syndrome predict CHD any more strongly than older definitions? Findings from the British Women's Heart and Health Study. Diabetology. 2006; 49(1): 41-8.

Qiao Q, Laatikainen T, Zethelius B, Stegmayr B, Eliasson M, Jousilahti P, i wsp. Comparison of definitions of metabolic syndrome in relation to the risk of developing stroke and coronary heart disease in Finnish and Swedish cohorts. Stroke. 2009; 40(2): 337-43.

Vinluan CM, Zreikat HH, Levy JR, Cheang KI. Comparison of different metabolic syndrome definitions and risks of incident cardiovascular events in the elderly. Metabolism. 2012; 61(3): 302-9.

Luksiene DI, Baceviciene M, Tamosiunas A, Reklaitiene R, Radisauskas R. Comparison of four definitions of the metabolic syndrome and odds of ischemic heart disease in the Lithuanian urban population. Int J Public Health. 2012; 57(3): 543-50.

Athyros VG, Ganotakis ES, Tziomalos K, Papageorgiou AA, Anagnostis P, Griva T, I wsp. Comparison of four definitions of the metabolic syndrome in a Greek (Mediterranean) population. Curr Med Res Opin. 2010; 26(3): 713-9.

Lorenzo C, Williams K, Hunt KJ, Haffner SM. The National Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III, International Diabetes Federation, and World Health Organization definitions of the metabolic syndrome as predictors of incident cardiovascular disease and diabetes. Diabetes Care. 2007; 30(1): 8-13.

Hosseinpanah F, Asghari G, Barzin M, Golkashani HA, Azizi F. Prognostic impact of different definitions of metabolic syndrome in predicting cardiovascular events in a cohort of non-diabetic Tehranian adults. Int J Cardiol. 2013; 168(1): 369-74.

Mozaffary A, Bozorgmanesh M, Sheikholeslami F, Azizi F, Eskandari F, Hadaegh F. Added value of different metabolic syndrome definitions for predicting cardiovascular disease and mortality events among elderly population: Tehran Lipid and Glucose Study. Eur J Clin Nutr. 2014; 68(7): 853-8.

Luksiene D, Baceviciene M, Jureniene K, Bernotiene G, Reklaitiene R, Radisauskas R, I wsp. All-cause and cardiovascular mortality risk estimation using different definitions of metabolic syndrome in Lithuanian urban population. Prev Med. 2012; 55(4): 299-304.

Laaksonen DE, Lakka HM, Niskanen LK, Kaplan GA, Salonen JT, Lakka TA. Metabolic syndrome and development of diabetes mellitus: application and validation of recently suggested definitions of the metabolic syndrome in a prospective cohort study. Am J Epidemiol. 2002; 156(11): 1070-7.

Hanley AJ, Karter AJ, Williams K, Festa A, D'Agostino RB, Wagenknecht LE, i wsp. Prediction of type 2 diabetes mellitus with alternative definitions of the metabolic syndrome: the Insulin Resistance Atherosclerosis Study. Circulation. 2005; 112(24): 3713-21.

Lorenzo C, Okoloise M, Williams K, Stern MP, Haffner SM. The metabolic syndrome as predictor of type 2 diabetes: the San Antonio heart study. Diabetes Care. 2003; 26(11): 3153-9.

Hosseinpanah F, Borzooei S, Barzin M, Farshadi M, Sarvghadi F, Azizi F. Diagnostic values of metabolic syndrome definitions for detection of insulin resistance: Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS). Arch Iran Med. 201


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)