Zespół Metaboliczny cz. I: przegląd kryteriów rozpoznania zespołu metabolicznego = Metabolic Syndrome part I: overview of criteria of recognition of metabolic syndrome

Paweł Kalinowski, Maryla Mianowana

Abstract


Kalinowski Paweł, Mianowana Maryla. Zespół Metaboliczny cz. I: przegląd kryteriów rozpoznania zespołu metabolicznego = Metabolic Syndrome part I: overview of criteria of recognition of metabolic syndrome. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(3):211-226. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.50678

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3496

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.03.2016. Revised 20.03.2016. Accepted: 23.03.2016.

 

 

Zespół Metaboliczny cz. I: przegląd kryteriów rozpoznania zespołu metabolicznego

Metabolic Syndrome part I: overview of criteria of recognition of metabolic syndrome

 

Paweł Kalinowski1, Maryla Mianowana2

 

1. Samodzielna Pracownia Epidemiologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin

2. Oddział Kardiologii – Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin

 

Słowa kluczowe: zespół metaboliczny, insulinooporność

Key words: metabolic syndrome, insulin resistance

 

Streszczenie

Zespół Metaboliczny (ZM) po raz pierwszy opisano w 1981 roku. Od tego czasu eksperci międzynarodowych Towarzystw Naukowych zaproponowali wiele definicji tego zespołu. Celem pracy jest omówienie historii badań nad zespołem metabolicznym, definicji zespołu metabolicznego i jego składowych oraz wpływu zmian w kryteriach rozpoznawania na jego rozpowszechnienie w populacji.

Pierwsza definicja zespołu metabolicznego została zaproponowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1998r. W odpowiedzi na kryteria zaproponowane przez WHO w 1999 roku ukazały się kryteria opracowane przez Europejską Grupę Badań Insulinooporności (EGIR), które nie zawierały mikroalbuminurii, jako elementu składowego, natomiast jako główne kryterium rozpoznania również wyodrębniono insulinooporność. W 2001 r. w Trzecim Raporcie Narodowego Programu Edukacji Cholesterolowej na temat wykrywania, oceny i leczenia hipercholesterolemii u osób dorosłych (NCEP-ATP III) ukazały się kolejne kryteria, które różniły się brakiem konieczności posiadania insulinooporności do rozpoznania zespołu metabolicznego, a przez co stały się proste w użyciu w praktyce klinicznej. Następne kryteria zostały opracowane przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (IDF). W 2009 r. IDF w porozumieniu z Amerykańskim Towarzystwem Kardiologicznym (AHA) i amerykańskim Narodowym Instytutem Serca, Płuc i Krwi (NHLBI) zaproponowała ujednoliconą definicję zespołu dla potrzeb wczesnej identyfikacji osób z grupy ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Wyniki badań nad rozpowszechnieniem zespołu metabolicznego wykazują różnice w populacjach w zależności od przyjętej definicji tego zespołu. Obecnie szacując jego częstość w populacjach na różnych kontynentach badacze posługują się kilkoma definicjami zespołu metabolicznego, by sprawdzić która z nich ma największą wartość prognostyczną rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.

 

Summary

Metabolic syndrome (MS) was first described in 1981. Since then experts from international scientific societies have suggested many definitions of this disorder. The aim of the current study is to present the history of the research concerning metabolic syndrome, its definition, components and influence on the changes in the identification criteria for its distribution in the population.

The first definition of metabolic syndrome was proposed by the World Health Organisation (WHO) in 1998. Following the criteria suggested by WHO in 1999, new ideas appeared, this time suggested by the European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR). They did not include microalbuminuria as one of its components, but indicated insulin resistance as a main criterion for the diagnosis of the syndrome. In 2001 the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III, ATP III) presented another criterion, which differed in the lack of the need for insulin resistance in order to diagnose metabolic syndrome. Due to that fact they became far easier to use in clinical practice. The next criteria were devised by the International Diabetes Federation (IDF). In 2009 IDF, in agreement with the American Heart Association (AHA), and the American National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), proposed a unified definition of the syndrome for the purposes of the early identification of patients belonging to the cardiovascular disease risk group.

The results of the research on the prevalence of metabolic syndrome show differences in populations depending on the definition of this syndrome. At present, when estimating its frequency in various populations, the researchers are utilising several definitions of metabolic syndrome in order to check which of them possesses the highest predictive value of cardiovascular disease development.


Keywords


zespół metaboliczny, insulinooporność, metabolic syndrome, insulin resistance.

Full Text:

PDF (Polski)

References


References

Hanefeld M., Leonhardt W. Das metabolische Syndrome. Dt Gesund-Wesen. 1981; 36: 545-551.

Wyrzykowski B. Historia zespołu metabolicznego. Choroby Serca i Naczyń. 2005; 4: 206–213.

Alberti K.G., Zimmet P.Z. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: diagnosis and classification of diabetes mellitus provisional report of a WHO consultation. Diabet Med. 1998; 15(7): 539–553.

Reaven G.M. The metabolic syndrome: is this diagnosis necessary? Am J Clin Nutr 2006; 83: 1237– 47.

Pacholczyk M., Ferenc T., Kowalski J. Zespół metaboliczny. Część I: Definicje i kryteria rozpoznawania zespołu metabolicznego. Epidemiologia oraz związek z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2. Postepy Hig Med Dosw. 2008; 62: 530-542.

Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ, Cleeman JI, Donato KA i wsp. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the Study of Obesity. Circulation. 2009; 120(16): 1640-5.

Krawczyk M, Ziółkowska A. Zespół metaboliczny. Cz. 1. Rys historyczny i patomechanizmy. Żywienie człowieka i metabolizm. 2011, 38(5): 364-372.

Balkau B, Charles MA. Comment on the provisional report from the WHO consultation. European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR). Diabet Med. 1999; 16(5): 442-3.

National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) Final Report. Circulation. 2002; 106(25): 3143-421.

Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert Panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III). JAMA. 2001; 285(19): 2486–2497.

Alberti K. G., Zimmet P., Shaw J. Metabolic syndrome—a new world-wide definition. A Consensus Statement from the International Diabetes Federation. Diabetic Medicine. 2006; 23(5): 469–480.

Alberti G., Zimmet P.Z., Shaw J., Grundy S.M., International Diabetes Federation 2006: The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome. http://www.idf.org/webdata/docs/IDF_Meta_def_final.pdf (10.03.2016).

Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH, Franklin BA i wsp. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific Statement. Circulation. 2005; 112(17): 2735-52.

Kramkowska M., Czyżewska K. Zespół metaboliczny - historia, definicje, kontrowersje. Forum Zaburzeń Metabolicznych. 2014, 5(1): 6–15.

Cornier MA, Dabelea D, Hernandez TL, Lindstrom RC, Steig AJ, Stob NR i wsp. The metabolic syndrome. Endocr Rev. 2008; 29(7): 777-822.

Cameron AJ, Magliano DJ, Zimmet PZ, Welborn T, Shaw JE. The metabolic syndrome in Australia: prevalence using four definitions. Diabetes Res Clin Pract. 2007; 77(3): 471-8.

Jeppesen J, Hansen TW, Rasmussen S, Ibsen H, Torp-Pedersen C, Madsbad S. Insulin resistance, the metabolic syndrome, and risk of incident cardiovascular disease: a population-based study. J Am Coll Cardiol. 2007; 49(21): 2112-9.

Deepa M, Farooq S, Datta M, Deepa R, Mohan V. Prevalence of metabolic syndrome using WHO, ATPIII and IDF definitions in Asian Indians: the Chennai Urban Rural Epidemiology Study (CURES-34). Diabetes Metab Res Rev. 2007; 23(2): 127-34.

Császár A, Kékes E, Abel T, Papp R, Kiss I, Balogh S. Prevalence of metabolic syndrome estimated by International Diabetes Federation criteria in a Hungarian population. Blood Press. 2006; 15(2): 101-6.

Zabetian A, Hadaegh F, Azizi F. Prevalence of metabolic syndrome in Iranian adult population, concordance between the IDF with the ATPIII and the WHO definitions. Diabetes Res Clin Pract. 2007; 77(2): 251-7.

Chien KL, Lee BC, Hsu HC, Lin HJ, Chen MF, Lee YT. Prevalence, agreement and classification of various metabolic syndrome criteria among ethnic Chinese: a report on the hospital-based health diagnosis of the adult population. Atherosclerosis. 2008; 196(2): 764-71.

Xi B, He D, Hu Y, Zhou D. Prevalence of metabolic syndrome and its influencing factors among the Chinese adults: the China Health and Nutrition Survey in 2009. Prev Med. 2013; 57(6): 867-71.

Wang X, Yang F, Bots ML, Guo WY, Zhao B, Hoes AW i wsp. Prevalence of the Metabolic Syndrome among Employees in Northeast China. Chin Med J. 2015; 128(15): 1989-93.

Amirkalali B, Fakhrzadeh H, Sharifi F, Kelishadi R, Zamani F, Asayesh H, i wsp. Prevalence of Metabolic Syndrome and Its Components in the Iranian Adult Population: A Systematic Review and Meta-Analysis. Iran Red Crescent Med J. 2015; 17(12): e24723.

Saukkonen T, Jokelainen J, Timonen M, Cederberg H, Laakso M, Härkönen P, i wsp. Prevalence of metabolic syndrome components among the elderly using three different definitions: a cohort study in Finland. Scand J Prim Health Care. 2012; 30(1): 29-34.

Wyrzykowski B., Bandosz P., Zdrojewski T. Ocena częstości występowania zespołu metabolicznego w Polsce. Kardioprofil. 2006; vol. 4, 1(10).

Harzallah F, Alberti H, Ben Khalifa F. The metabolic syndrome in an Arab population: a first look at the new International Diabetes Federation criteria. Diabet Med. 2006; 23(4):441-4.

Hillier TA, Fagot-Campagna A, Eschwège E, Vol S, Cailleau M, Balkau B. Weight change and changes in the metabolic syndrome as the French population moves towards overweight: the D.E.S.I.R. cohort. Int J Epidemiol. 2006; 35(1): 190-6.

Mora García G, Salguedo Madrid G, Ruíz Díaz M, Ramos Clason E, Alario Bello A, Fortich A, i wsp. Agreement between Five Definitions of Metabolic Syndrome: Cartagena, Colombia. Rev Esp Salud Publica. 2012; 86(3): 301-11.

Kassi E, Pervanidou P, Kaltsas G, Chrousos G. Metabolic syndrome: definitions and controversies. BMC Med. 2011; 5(9): 48.

Meigs JB, Wilson PW, Nathan DM, D'Agostino RB, Williams K, Haffner SM. Prevalence and characteristics of the metabolic syndrome in the San Antonio Heart and Framingham Offspring Studies. Diabetes. 2003; 52(8): 2160-7.

Ford ES, Giles WH. A comparison of the prevalence of the metabolic syndrome using two proposed definitions. Diabetes Care. 2003; 26(3): 575-81.

Vishram J.K.K., Borglykke A., Andreasen A. H., Jeppesen J., Ibsen H., Jørgensen T. i wsp. Impact of Age and Gender on the Prevalence and Prognostic Importance of the Metabolic Syndrome and Its Components in Europeans. The MORGAM Prospective Cohort Project. PLoS One. 2014; 9(9): e107294.

Paula JA, Moreira OC, Silva CD, Silva DS, Dos Santos PR. Metabolic syndrome prevalence in elderly of urban and rural communities participants in the HIPERDIA in the city of Coimbra/MG, Brazil. Invest Educ Enferm. 2015; 33(2): 325-33.

Kim S, So WY. Prevalence and correlates of metabolic syndrome and its components in elderly Korean adults. Exp Gerontol. 2015; (15): 5531-65.

Esmailzadehha N, Ziaee A, Kazemifar AM, Ghorbani A, Oveisi S. Prevalence of metabolic syndrome in Qazvin Metabolic Diseases Study (QMDS), Iran: a comparative analysis of six definitions. Endocr Regul. 2013; 47(3): 111-20.

Ramli AS, Daher AM, Nor-Ashikin MN, Mat-Nasir N, Ng KK, Miskan M, Ambigga KS i wsp.JIS definition identified more Malaysian adults with metabolic syndrome compared to the NCEP-ATP III and IDF criteria. Biomed Res Int. 2013; (5): 963.

Erasmus RT, Soita DJ, Hassan MS, Blanco-Blanco E, Vergotine Z, Kegne AP i wsp. High prevalence of diabetes mellitus and metabolic syndrome in a South African coloured population: baseline data of a study in Bellville, Cape Town. S Afr Med J. 2012; 102(11): 841-4.

Motala AA, Esterhuizen T, Pirie FJ, Omar MA. The prevalence of metabolic syndrome and determination of the optimal waist circumference cutoff points in a rural South African community. Diabetes Care. 2011; 34(4): 1032-7.

Konnov MV, Dobordzhginidze LM, Deev AD, Gratsianskiĭ NA. Metabolic syndrome in families of patients with premature coronary heart disease: impact of 2009 Joint Interim Statement criteria. Kardiologiia. 2011; 51(5): 4-8.

Dussaillant C, Echeverría G, Villarroel L, Marin PP, Rigotti A. Unhealthy food intake is linked to higher prevalence of metabolic syndrome in chilean adult population: cross sectional study in 2009-2010 national health survey. Nutr Hosp. 2015; 32(5): 2098-104.

Foroozanfar Z, Najafipour H, Khanjani N, Bahrampour A, Ebrahimi H. The Prevalence of Metabolic Syndrome According to Different Criteria and its Associated Factors in Type 2 Diabetic Patients in Kerman, Iran. Iran J Med Sci. 2015; 40(6): 522-5.

Tabatabaie AH, Shafiekhani M, Nasihatkon AA, Rastani IH, Tabatabaie M, Borzoo AR, i wsp. Prevalence of metabolic syndrome in adult population in Shiraz, southern Iran. Diabetes Metab Syndr. 2015; 9(3): 153-6.

Martins ML, Kac G, Silva RA, Bettiol H, Barbieri MA, Cardoso VC, i wsp. Dairy consumption is associated with a lower prevalence of metabolic syndrome among young adults from Ribeirão Preto, Brazil. Nutrition. 2015; 31(5): 716-21.

Mora-García GJ, Gómez-Camargo D, Mazenett E, Alario Á, Fortich Á, Gómez-Alegría C. Anthropometric parameters' cut-off points and predictive value for metabolic syndrome in women from Cartagena, Colombia. Salud Publica Mex. 2014; 56(2): 146-53.

Magalhães P, Capingana DP, Mill JG. Prevalence of the metabolic syndrome and determination of optimal cut-off values of waist circumference in university employees from Angola. Cardiovasc J Afr. 2014; 25(1): 27-33.

Crowther NJ, Norris SA. The current waist circumference cut point used for the diagnosis of metabolic syndrome in sub-Saharan African women is not appropriate. PLoS One. 2012; 7(11): e48883.

Prinsloo J, Malan L, de Ridder JH, Potgieter JC, Steyn HS. Determining the waist circumference cut off which best predicts the metabolic syndrome components in urban Africans: the SABPA study. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2011; 119(10): 599-603.

Alkerwi A, Donneau AF, Sauvageot N, Lair ML, Scheen A, Albert A, i wsp. Prevalence of the metabolic syndrome in Luxembourg according to the Joint Interim Statement definition estimated from the ORISCAV-LUX study. BMC Public Health. 2011; 11(1): 4.

Khan SA, Jackson RT. The prevalence of metabolic syndrome among low-income South Asian Americans. Public Health Nutr. 2016; 19(3): 418-28.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)