Ocena potrzeb zdrowotnych nauczycieli szkół średnich w kontekście zagrożeń zdrowia związanych z miejscem pracy = Assessment of the health needs of secondary school teachers in the context of health risks at the workplace

Katarzyna Wodzyńska, Joanna Skonieczna, Dominik Olejniczak, Urszula Religioni

Abstract


Wodzyńska Katarzyna, Skonieczna Joanna, Olejniczak Dominik, Religioni Urszula. Ocena potrzeb zdrowotnych nauczycieli szkół średnich w kontekście zagrożeń zdrowia związanych z miejscem pracy = Assessment of the health needs of secondary school teachers in the context of health risks at the workplace. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):193-210. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.50115

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3463

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.03.2016. Revised 17.04.2016. Accepted: 17.04.2016.

 

 

OCENA POTRZEB ZDROWOTNYCH NAUCZYCIELI SZKÓŁ ŚREDNICH W KONTEKŚCIE ZAGROŻEŃ ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z MIEJSCEM PRACY

Assessment of the health needs of secondary school teachers in the context of health risks at the workplace

 

Katarzyna Wodzyńska, Joanna Skonieczna1, Dominik Olejniczak1, Urszula Religioni2

 

1Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

2Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa

 

mgr Katarzyna Wodzyńska

mgr Joanna Skonieczna

dr n. med. Dominik Olejniczak

dr n. o zdr. Urszula Religioni

 

Słowa kluczowe: potrzeba zdrowotna, nauczyciele, promocja zdrowia, miejsce pracy

Key words: need care, teachers, health promotion, workplace

 

Streszczenie

Wstęp

Nauczyciel w swoim zawodzie narażony jest na wiele niekorzystnych czynników. Miejsce pracy oraz warunki jakie w nim panują, w znacznym stopniu wpływają na zdrowie i samopoczucie. Odpowiednia ergonomia stanowiska pracy jest w tej kwestii bardzo istotna. Głównym celem pracy jest zbadanie i ocena potrzeb zdrowotnych nauczycieli, które są związane z charakterem, miejscem wykonywanej  pracy oraz występujących w niej zagrożeń zdrowia.

Materiał i metody

W przeprowadzonym badaniu ankietowym, dotyczącym wykonywania zawodu nauczyciela wzięło udział 283 nauczycieli z dwunastu  szkół średnich znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Wypełniony przez nauczycieli kwestionariusz składał się z 21 pytań dotyczących zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu Chi2 Pearsona oraz R Spearmana. Za istotne różnice uznano te, dla których prawdopodobieństwo p<0.05.

Wyniki

Blisko połowa respondentów wskazała, że praca ma istotny wpływ na zdrowie. Według 20,5% badanych wykonywany zawód w średnim stopniu wpływa na stan zdrowia, zaś 18% wszystkich respondentów uważa, że udział czynników pracy w ogólnym samopoczuciu jest niewielki.

Zmęczenie jest jedną z najczęstszych dolegliwości wśród nauczycieli. 18,1% badanych deklaruje że odczuwa je codziennie, zaś u 39,7% respondentów występuje ono często, bo 2-3 razy w tygodniu.

Wnioski

Uzyskane wyniki pozwalają wyciągnąć wniosek, iż nauczyciele mają świadomość wpływu pracy na zdrowie, jak również są świadomi dolegliwości jakie mogą występować w związku z pracą.

 

Abstract

Background

Teacher in his profession is exposed to many adverse factors. Place of work and the conditions that prevail in it, seriously affecting the health and well-being. Appropriate workplace ergonomics in this very important issue. The main aim of this paper is to examine and assess the health needs of teachers, which are related to the nature, place of work and associated health risks.

Material and methods

In a survey conducted concerning the teaching profession was attended by 283 teachers from twelve schools located in the Mazowieckie Province. Completed by the teacher questionnaire consisted of 21 questions on issues related to his profession. The results were statistically analyzed using Pearson Chi2 test and Spearman R. The significant difference was that for which the probability of p <0.05.

Results

Nearly half of the respondents indicated that the work has a significant impact on health. According to 20.5% of their profession in the medium affects the health, while 18% of all respondents believe that the participation of agents working in the general well-being is low
Fatigue is one of the most common complaints among teachers. 18.1% of respondents declared that they felt it every day, and in 39.7% of the respondents, it is often because 2-3 times a week.

Conclusion
The results lead to the conclusion that teachers are aware of the impact of work on health, as well as being aware of the problems which may arise in connection with work.


Keywords


potrzeba zdrowotna; nauczyciele; promocja zdrowia; miejsce pracy; need care; teachers; health promotion; workplace.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Okoń W., Słownik pedagogiczny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1987r.

Milerski B., Śliwierski B., Leksykon pedagogika , Wyd. naukowe PWN, Warszawa 2000r.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 1996r.,

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wyd. Akademickie I profesjonalne, Warszawa 2008r,

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 1996r.

Kwiatkowska- Kowal B., Koncepcja zadaniowa kształcenia nauczycielu [w:] Kwiatkowska H., Kotusiwicz A., Nauczyciele nauczycieli. Z teorii i praktyki kształcenia nauczycieli, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1992r. , s. 141-142

Czerepniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Toruń 1997r.

Plewka CZ., Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2009r., s.41

Ordon U., Nauczyciel w przestrzeni edukacyjnej jednoczącej się Europy, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2007r., s.151

Bończykowa M., „Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia”, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2006, s. 14-20

Śliwińska – Kowalska M., „Zasady orzekania o predyspozycjach zawodowych do pracy w narażeniu na hałas lub nadmierny wysiłek głosowy oraz diagnostyka i profilaktyka chorób narządu słuchu i narządu głosu” Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011r, s.157-159

Engel Z., Ochrona Środowiska przed drganiem i hałasem, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2001

Augustyńska D., Zawieska W.M., Ochrona przed hałasem i drganiami w środowisku pracy, CIOP Warszawa 1999

Stępień K., „Zawód nauczyciel: trudności i perspektywy”, Wyd. Servire Veritati, Lublin 2010r., s.34-35

Marca C.C., Peres M.A.., „Self-reported voice problems among teachers: prevalence and associated factors” Rev Saúde Pública, 2011;45(3):503-11

Pizolato R.A. i wsp,. „Impact on quality of life in teachers after educational actions for prevention of voice disorders: a longitudinal study.” Health Qual Life Outcomes. 2013;(11):28

Marten Z., „ Stres w pracy nauczyciela”, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2007, s.

Palmer S., Dryden W., Stress managment: approaches and intervations., British Journal of Guidance 1994e, 22 s.5-11

Papugowa W., Toksyczny pokój nauczycielski, rozdział w: Stępień K. „Zawód nauczyciel: trudności i perspektywy” Lublin 2004, s. 70-71


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)