Przegląd najczęściej stosowanych metod fizjoterapii w zespołach bólowych kręgosłupa wśród pacjentów NZOZ ŚROD-MED w Policach = The review of most commonly used physiotherapy methods in spineaches based on analysis of patient documents in NZOZ ŚROD-MED Police

Katarzyna Korabiusz, Anna Lubkowska, Agata Wawryków

Abstract


Korabiusz Katarzyna, Lubkowska Anna, Wawryków Agata. Przegląd najczęściej stosowanych metod fizjoterapii w zespołach bólowych kręgosłupa wśród pacjentów NZOZ ŚROD-MED w Policach = The review of most commonly used physiotherapy methods in spineaches based on analysis of patient documents in NZOZ ŚROD-MED Police. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):127-140. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.49894

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3458

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.03.2016. Revised 17.04.2016. Accepted: 17.04.2016.

 

 

Przegląd najczęściej stosowanych metod fizjoterapii w zespołach bólowych kręgosłupa wśród pacjentów NZOZ ŚROD-MED w Policach

 

The review of most commonly used physiotherapy methods in spineaches based on analysis of patient documents in NZOZ ŚROD-MED Police

 

Katarzyna Korabiusz¹, Anna Lubkowska², Agata Wawryków³

 

¹FIZJO- MOBIL Katarzyna Korabiusz, 72-009 Police, ul. Armii Krajowej 18/4

²Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 54

³Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna Agata Wawryków, 71 - 028 Szczecin, ul. Barbakan 1a/2

 

Wykaz skrótów

DDM- prądy diadynamiczne

TP- impulsowe pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości

TENS- przezskórna stymulacja nerwów

DKF- diatermia krótkofalowa

Odcinek C- szyjny odcinek kręgosłupa

Odcinek Th- piersiowy odcinek kręgosłupa

Odcinek L- lędźwiowy odcinek kręgosłupa

Odcinek S- krzyżowy odcinek kręgosłupa

RZS- reumatoidalne zapalenie stawów

NFZ- Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Słowa kluczowe: fizjoterapia, bóle kręgosłupa.

Key Words: physiotherapy, spineaches.

 

Dane autora korespondencyjnego:

Katarzyna Korabiusz

email: korabiuszka@tlen.pl

telefon: 668305955

 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie: Przedmiotem pracy jest przegląd najczęściej stosowanych metod fizjoterapii, które zlecane są w dolegliwościach bólowych kręgosłupa. Przegląd ten został dokonany na podstawie retrospektywnej analizy treściowej dokumentów medycznych.

Cel pracy: Celem niniejszej przeprowadzonych badan prezentowanych w niniejszej pracy było zestawienie i analiza najczęściej spotykanych powodów bólu kręgosłupa oraz przegląd metod fizjoterapii stosowanych w Zakładzie Fizjoterapii przy ul. Siedleckiej 2a w Policach.

Materiał i metody: Badaniu o charakterze retrospektywnym poddanych zostało 300. losowo wybranych kart pacjentów cierpiących na dolegliwości bólowe kręgosłupa. Pacjenci ci uczęszczali na zabiegi fizjoterapeutyczne do Pracowni Fizjoterapeutycznej w Przychodni w Policach przy ul. Siedleckiej 2a w 2008. roku (150 kart) oraz w 2013. roku (również 150 kart).

Wyniki: Wyniki niniejszej pracy zostały oparte na technice retrospektywnej analizy treściowej dokumentów medycznych. Wśród analizowanych kart dominowała płeć żeńska- 187 kobiet oraz 113 mężczyzn. Najczęściej chorują osoby w przedziale wiekowym od 40. do 80.roku życia.

Wnioski: Zauważa się znaczną przewagę zleceń na zabiegi fizykoterapeutyczne nad kinezyterapeutycznymi czy masażem. W roku 2008 najczęściej stosowanymi zabiegami w dolegliwościach bólowych było impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości oraz wyciągi, natomiast w roku 2013 LASER oraz terapia manualna.

 

Summary

            Introduction: The review of most commonly used physiotherapy methods in spineaches based on analysis of patient documents in NZOZ ŚROD- MED Police as nowadays spineaches are one of the main topics of  scientific studies that concentrates on: orthopedics, rheumatology, neurology, rehabilitation.

Aim: The aim of  this thesis is the review of most commonly used physiotherapy methods in Physiotherapy Institute in Siedlecka 2a Street in Police based on analysis of patient documents.

        Material and Methods: The findings of this thesis are based on technical analysis of medical documents. This technique helps to understand most commonly used physiotherapy treatment 300 randomly chosen patients documents with spineaches from Institute at Siedlecka 2a Street from 2008 and 2013 year have been analyzed.

                    Results: This article is based on analysis of patient documents in NZOZ ŚROD- MED. As we can see the problems with spine are more connected to woman that man.                    Conclusions: There are more physical therapy than kinesiotherapy or massage. The most commonly physiotherapy method used in 2008 was TP and traction, and LASER and manual therapy in the 2013.

Keywords


fizjoterapia, bóle kręgosłupa, physiotherapy, spineaches.

Full Text:

PDF

References


Dega W., Milanowska K.: Rehabilitacja medyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2004, ISBN 83-200-2607-5.

Słobodzian J., Rakowski A. : Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego, Centrum Terapii Manualnej, Poznań 2001, ISBN 83-915252-0-1

Sawicki G., Ucieklak J. „Bóle kręgosłupa jako problem cywilizacyjny”, Family Medicine & Primary Raview 2006, ISSN 1734-591X

Kaczor S., Bac A., Brewczyńska P., Golec E., Kaczor S., Woźniacka R., Występowanie dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i nawyków ruchowych u osób prowadzących siedzący tryb życia, Postępy Rehabilitacji, 2011,3:19-28.

Kwolek A., Rehabilitacja w neuropatiach i zespołach nerwów rdzeniowych [w:] Rehabilitacja Medyczna, Red. Kwolek A. Urban&Partner, Wrocław 2003; Tom II, ISBN 978-83-7609-317-8

Atlas S, Nardin R., Evaluation and treatment of low back pain: An evidence- based approach to clinical care, Muscule Nerve. 2003, 27: 265.

Ćwirlej A, Ćwirlej A., Gregorowicz- Cieślik H.; Masaż klasyczny i aromaterapeutyczny w bólach kręgosłupa, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego,Rzeszów 2005, 4, 366–371

Dwornik M., Białoszewski D., Kiebzak W., Łyp M. : Korelacja wybranych elementów badania przedmiotowego ze skutecznością leczenia fizjoterapeutycznego u pacjentów z przewlekłymi bólami krzyża, Ortop. Traum. Rehab., 2007, 3(6), 9, 297-309

Depa A., Wolam A., Przysada G., Wpływ w rehabilitacji na zmianę ruchomości kręgosłupa oraz subiektywnego odczuwania bólu u chorych z zespołem bólowym w odcinku lędźwiowym, Rzeszów 2008, 2, 116- 124, ISSN 1730- 3524

Walsh N., Back pain: Wath’s New. 3rd World Congress ISPRM- Sao Paulo, Brazil, April 10- 15, 2005 by medimond 853

Liński P. Małgowska M.: Jakość życia a zespół bólowy kręgosłupa na tle przeciążeniowym, Chirurgia narządu ruchu 2005: 70 (5) , ISSN 2083-8697

Kocot-Kępska M., Dobrogowski J., Ocena badań epidemiologicznychdotyczących bólu przewlekłego nienowotworowego prowadzonych w Europie w 2002 roku przez Mundipharma

Barczyk K, Skolimowski T, Jasiński R, Stefański G, Hawrylak A. Wpływ zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego na zaburzenia czynnościowe narządu ruchu kobiet w średnim wieku. Fizjoterapia 2006, 14(1): 53-58, Hygeia Public Health 2013, 48(1): 73- 79

Adams M., Bogduk N., Burton K., Dolan P., Biomechanika bólu kręgosłupa, DB Publishing, Warszawa 2010, ISBN 9788362526000

Dega W., K. Milanowska (red.), Rehabilitacja medyczna, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa, 1994, ISBN 83-200-1711-4

Prkachin K., Hughes E., Schultz I. i wsp., Ocena zachowania bólowego podczas klinicznej oceny chorych z bólem krzyża. Ból 2002; ISSN 1734–5251

Liński P. Małgowska M.: Jakość życia a zespół bólowy kręgosłupa na tle przeciążeniowym, Chirurgia narządu ruchu 2005, ISSN 2083-8697

Walden-Gałuszko de K. Psychologiczne aspekty bólu.

Przewodnik Lekarski 2001, ISBN 83-7171-970-1

Rąpała K. (red.), Zespoły bólowe kręgosłupa. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa, 2006, ISBN 9788320031997

Mars- Pujszo J., Terapia bólów szyjnego odcinka kręgosłupa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, ISBN 9788320025705

Matyla A., miesięcznik „Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja”, wydawnictwo Forum, nr 26,str. 6-8, marzec 2012.

Maher C., Effective physical treatment for chronic low back pain., Orthop Clin, 2004; 35(1): 57

Demidaś, A. Glapiński, M. Ratajczak, B. Hawrylak, A. Efekty terapii prądem Traberta i prądami diadynamicznymi w leczeniu odcinka szyjnego kręgosłupa. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna, 2010, ISSN 1234-5563, Vol. 16, nr 4

Mikołajczyk E, Jankowicz- Szymańska A., Guzy G., Maicki T., Wpływ kompleksowej fizjoterapii na stan funkcjonalny pacjentek z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa. Hygeia Public Health 2013, 48(1): 73-79

Dziak A., Bóle szyi, głowy i pleców. Medicina sportiva, Kraków 2001, ISBN 83-912449-7-0

Rąpała A., Rąpała K, Lachowicz W, Łukawski S. Ocena kliniczna metody McKenzie w chorobie dyskowej w material Kliniki Ortopedii CMKP w Otwocku. Ortop Traumatol Rehab 2004, 6(2): ICID: 10686

Mazur R., Podemski R., Książkiewicz B. (red.): Neurologiczne powikłania niedomogi kręgosłupa, VIA MEDICA, Gdańska 2003, ISBN: 83-89493-61-6

Ćwirlej A., Ćwirlej A., Maciejczak A., Efekty masażu leczniczego w terapii bólów kręgosłupa, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2007, 3, 253–257, ISSN 1730-3524

Wojtyczek Ł.: Zaburzenia czynnościowe w układzie mięśniowym, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kwartalnik, 2005, ISSN 12308013

Ćwirlej A., Ćwirlej A., Grygorowicz-Cieślik H.: Masaż klasyczny w terapii bólów krzyża, Medycyna Manualna, Kwartalnik, 2005, ISSN 1730-3524

Gieremek K., Król P., Adamczyk- Bujniewicz H., Świst- Chmielewska D.: Terapia skojarzona w odruchowych zmianach tkankowych i zespołach bólowych, Postępy Rehabilitacji, Kwartalnik, 2000, ISSN 1730-3524

Sztuce S., Zasady stosowania fizykoterapeutycznego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, nr 25, luty 2012

Nowotny J., Podstawy fizjoterapii, Wydawnictwo Kasper, Krakow 2004, ISBN 83-910437-7-0

Plews-Ogan M., Owens J., Goodman M., i inni: A pilot study evaluating mindfulness-based stress reduction and massage for the management of chronic pain. Journal of General Internal Medicine 2005; 20: 12: 1136-1138

Bekering G., Zalecenia stosowania fizjoterapii u pacjentów z bólami krzyża – opracowane przez zespół specjalistów holenderskich, Rehabil Med, 2004 (8) Numer specjalny.

Philadelpia Pane. Philadelhpia Panel evidence- based clinical practice guidelines on selected rehabilitation interventions for low back pain, Phys Ther, 2001; 81(10): 1641

van Tulder M., Malmivaara A., Esmail R., Koes B., Exercise therapy for low back pain: a systematic review within the framework of the cochrane collaboration back review group. Spine. 2000; 25(21): 2784

Hayden J., van Tulder M., Malmivaara A., Koes B., Meta-analysis: exercise therapy for nonspecific low back pain, Ann Intern Med, 2005; 142(9): 765

McGill S., Low back disorders: Evidence- based prevention and rehabilitation, Windsor: Human Kinetics, 2002, ISBN 0-9735018-0-4

Casazza B., Young J., Herring S., The role of exercise in the prevention and management of acute low back pain. Occup Med, 1998; 13: 47

Beurskens A., de Vet H., Koke A., Efficacy of traction for nonspecific low back pain: 12- weel amd 6-month results od a randomized clinical trial, Spine. 1997; 22:2756

Grzegorczyk J., Kwolek A.: Współczesne poglądy na temat rehabilitacji w bólach krzyża, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kwartalnik, 2005, ISSN 1730-3524

Dziak A. komentarz do artykułu Malanga G., Nadler S., Leczenie zachowawcze bólu krzyża, Med Prakt, 2000; 6: 135

Bauer A., Wiecheć M., Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych, Wydawnictwo Markmed Rehabilitacja, Wrocław, 2005, str. 75. ISBN: 9-788-3923-0583-5

Marciniak W., Szulc A., Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, T.II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 83-200-2823-X

Zejda J.E., Bugajska J., Kowalska M., Krzych Ł., Mieszkowska M., Bożek G., Braczkowska B., Medycyna Pracy 2009 :60(5)

Hanus-Atras K., Iłżecka J., Bóle kręgosłupa – przyczyny, postępowanie, Medycyna Ogólna, 2010

Hampel P, Moergel MF. Staging of pain in patients with chronic low back pain in inpatient rehabilitation: validity of the Mainz Pain Staging System of pain chronification.Schmerz 2009,23:154-165


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)