Zmiany na rynku pracy miasta Bydgoszczy w latach 2000-2014 = Changes in the labour market of the city of Bydgoszcz in the years 2000-2014

Gabriela Barwińska-Szczutkowska, Kazimierz Harłoziński, Jacek Szczutkowski

Abstract


Barwińska-Szczutkowska Gabriela, Harłoziński Kazimierz, Szczutkowski Jacek. Zmiany na rynku pracy miasta Bydgoszczy w latach 2000-2014 = Changes in the labour market of the city of Bydgoszcz in the years 2000-2014. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):744-766. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.49756

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3453

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.12.2015. Revised 25.12.2015. Accepted: 29.12.2015.

 

 

Zmiany na rynku pracy miasta Bydgoszczy w latach 2000-2014

Changes in the labour market of the city of Bydgoszcz in the years 2000-2014

 

 

Gabriela Barwińska-Szczutkowska, Kazimierz Harłoziński, Jacek Szczutkowski

 

Instytut Geografii, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, UKW Bydgoszcz

 

 

Streszczenie. W artykule przedstawiono problematykę zmian na rynku pracy w mieście Bydgoszczy w okresie 2000-2014 na tle województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę zwrócono na rangę miasta, jego rozwój funkcjonalny oraz bazę przemysłową.

 

Słowa klucze: rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie, Bydgoszcz.

 

Abstract: The article gives the issue of labour market developments in the city of Bydgoszcz in the period 2000-2014 on the background of kujawsko-pomorskie voivodeship. Special attention has been paid to the rank of city, its functional development and industrial base.

 

Key words: labour market, employment, unemployment, Bydgoszcz.


Keywords


rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie, Bydgoszcz, labour market, employment, unemployment, Bydgoszcz.

Full Text:

PDF

References


Literatura

Bulenda T., Zabłocki J., (1993) Ludzie niepełnosprawni w środowisku społecznym, (w:) Plich T., Lepalczyk J.I. (red.) Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Wyd. „Żak”, Warszawa.

Czyszkiewicz R., (2004) Kręgi bezrobocia. Socjologiczna analiza dokumentu urzędowego jako źródła wiedzy o bezrobotnym i bezrobociu, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Drucker P.F., (1999) Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

European Commission, Third report on economic and cohesion. A new partnership for cohesion. Convergence, competitiveness, cooperation, Luxembourg 2004.

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rynek-pracy;3970479.html (z dnia 23.03.2015r.)

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/zespol_realizacyjny_KPZK/Documents/ee329d16adf2458a9aea22db285a5c9bPrzemianypolskiegorynkupracywkontekciemidzynarodow.pdf (z dn. 16.05.2015r.).

J a n P a w e ł II, (1982) Encyklika o pracy ludzkiej. Laborem exercens, Księgarnia OEw. Jacka, Katowice.

Kabaj M., (2000) Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Synteza, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Kabaj M., (2004) Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii europejskiej i w Polsce, Wyd. SCHOLAR, Warszawa.

Kowalska A., (1996) Aktywność ekonomiczna kobiet i ich pozycja na rynku pracy, GUS, Warszawa.

Kryńska E., (2002) Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pracy, in: Borkowska S. (ed.) Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, IPiSS, Warszawa.

Malarska, 2000,

Mindur M., (2007) Kontrowersje i sporne kwestie dotyczące bezrobocia w Polsce, Zeszyty Naukowe SGH, Warszawa.

Mindur M., (2007) Bezrobocie w Polsce - przyczyny powstawania, diagnoza, wyniki, Zeszyty Naukowe SGH, Warszawa. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/z.%2084.pdf (z dnia 25.03.2015).

Piecuch J., (2005) Regionalne aspekty zmian na rynku pracy w Unii Europejskiej, Zeszyt Naukowy MWSE, Tarnów, zeszyt nr 8, str. 83-92.

Polańska A., (2005) Człowiek w obliczu ryzyka bezrobocia, Zeszyt Naukowy MWSE, Tarnów, zeszyt nr 8, str. 69-81, http://zn.mwse.edu.pl/aurelia-polanska-czlowiek-w-obliczu-ryzyka-bezrobocia/ (z dn. 25.03.2015).

PUP Bydgoszcz, 2007

Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce, RC SS, Warszawa, 2002.

Trafiałek E., (2003) Człowiek stary, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, red. T. Plich, Warszawa.

Trafiałek E., (2004) Ludzie starzy jako kapitał społeczny, [w:] Frąckiewicz L., Rączaszek A., (red.) Kapitał społeczny, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice, str. 159 – 167.

Wójcicka I., (2002) Kobiety w polskiej polityce społecznej okresu transformacji, IBNGR, Warszawa.

www.pupbydgoszcz.pl, (z dn. 15.04.2007r.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)